Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Kommunala initiativ
30 nov 2022 Skrivelse till Kollvision_ Pausa övergången till elbussar .pdf
29 nov 2022 Motion Pa vag mot Fair Trade for upphandling av elbilar och elfordonstransporter.pdf
29 nov 2022 Motion Kommunal handbok för omvandling av klippta grasmattor till blomsterangar.pdf
29 nov 2022 Motion Karin Svensson Smith (MP) Prova mojligheten att anlagga en trabro over Hojea for att supercykelstraket Malmö-Lund ska bli klart.pdf
29 nov 2022 Motion från Karin Svensson Smith (MP) Utveckla studentstaden Lund.pdf
29 nov 2022 Motion från Karin Svensson Smith (MP) Handlingsplan för minskad klimatpaverkan.pdf
29 nov 2022 Motion - Varna en transparent och demokratisk budgetprocess.pdf
29 nov 2022 Skrivelse- Revidera planen för parkskotsel med inriktning pa att gynna den biologiska mangfalden.pdf
29 nov 2022 Skrivelse- Ge Visit Lund i uppdrag att utveckla naturturism som ett motiv för att besoka Lunds kommun.pdf
29 nov 2022 skrivelse TN_cykelsatsningar.pdf
29 nov 2022 skrivelse TN_ forbattra sparvagens sakerhet.pdf
29 nov 2022 skrivelse TN om koloni- och odlingslotter.pdf
29 nov 2022 skrivelse till TN om boendeparkering.pdf
29 nov 2022 Skrivelse till Tekniska namnden Bangatan.pdf
29 nov 2022 skrivelse om cykelparkeringar.docx.pdf
29 nov 2022 Skrivelse Mer friskvard för kommunens anstallda.pdf
29 nov 2022 skrivelse KS_sammanstallning av orsaker till uppsagning.pdf
29 nov 2022 skrivelse KS_atgardsforslag cykelleverans.pdf
29 nov 2022 skrivelse KS pandemikompmensation raddningstjansten.pdf
29 nov 2022 skrivelse inkop av mark i Vombs fure.pdf
29 nov 2022 Skrivelse från Karin Svensson Smith (MP) och Anders Almgren (S) Periodbiljett som forman till anstallda i Lunds kommun.pdf
29 nov 2022 Skrivelse från Karin Svensson Smith (MP) Atgärder för en levande stadskarna.pdf
29 nov 2022 Skrivelse Framstallan till Trafikverket om overtackning av E22.pdf
29 nov 2022 Skrivelse foreningsatgard Sparvagsstafett.pdf
29 nov 2022 Skrivelse - Motverka psykisk ohalsa hos lundaeleverna.pdf
29 nov 2022 Skrivelse (MP) - Gynna bin och andra pollinatorer.pdf
29 nov 2022 Skrivelse (L) och (MP) Lat kanda Lundaroster ropa ut hallplatser pa sparvagnslinjen..pdf
29 nov 2022 Fråga till Philip Sandberg (L) agående Vänskapens hus 2019.pdf
29 nov 2022 Fraga till Torsten Czernyson (KD) om Lunds kommuns hantering av det som kan bli biogas.pdf
29 nov 2022 Fraga till Philip Sandberg biogas i Dalby.pdf
29 nov 2022 Fraga till Philip Sandberg (L) om Vanskapens hus 2020.pdf
29 nov 2022 Fraga till Philip Sandberg (L) om klimatplantering.pdf
29 nov 2022 Fraga till Philip Sandberg (L) om breddning av E22 och klimatmal.pdf
29 nov 2022 Fraga till Philip Sandberg (L) om beredskapsplan för att hantera kriser.pdf
29 nov 2022 Fraga till Mia Honeth (L) om riskbedomning innan nedskarning pa skolan.pdf
29 nov 2022 Fraga till Klas Svanberg (M) om St Jorgens Park .pdf
29 nov 2022 Fraga till Klas Svanberg (M) om bostadsbyggande pa Lyckebacken.pdf
29 nov 2022 Fraga till Klas Svanberg (M) angaende underlattande för samfalligheter att bygga laddinfrastruktur för elbilar.pdf
29 nov 2022 Fraga till Jan Annerstedt (FNL) om klimat och trafik kopplat till parkering.pdf
29 nov 2022 Fraga till Jan Annerstedt (FNL) om borttagna cykelparkeringsplatser.pdf
29 nov 2022 Fraga till Jan Annerstedt (FNL) om att flytta anslag fran motorvag till supercykelstrak.pdf
29 nov 2022 Fraga till Jan Annerstedt (FNL) Angaende Lunds kommuns beredskap för oversvamningar.pdf
29 nov 2022 Fraga till Inga-Kerstin Eriksson (C) om luftfororeningar i barns utemiljo.pdf
29 nov 2022 Fraga till Gustav Lundblad (KD) om NCCs lastbilstransporter och barns halsa.pdf
29 nov 2022 Fraga till Jan Annerstedt (FNL) om uppfoljning omvandling till stadsangar.pdf
29 nov 2022 Interpellation om barnens basta
29 nov 2022 Interpellation om snabbcykelvag Malmo - Lund till TN ordforande
29 nov 2022 Interpellation till Philip Sandberg (L) om tillgänglighet
29 nov 2022 Interpellation till Philip Sandberg (L) Trafiksakerhetsatgarder för att oka barns cyklande i Vallkarra
29 nov 2022 Interpellation Varfor hindra cykelstrak
29 nov 2022 KS Interpellation om avfart Ideon i relation till klimatet
29 nov 2022 Skrivelse Pressa hyreskostnaden utan att sanka boendekvaliteten
7 okt 2022 Motion: Stark beredskapen i Lunds kommun.pdf
19 aug 2022 Motion Utoka Hojeadalens naturreservat.pdf
27 jan 2022 Tillit är vägen fram för en modern organisation!
13 jan 2022 Motion: Stärk skyddet för gamla stora träd
28 dec 2021 Låt Lundaborna slippa se flygreklam på reklamtavlor på allmän plats
6 sep 2021 Beredskap för skyfall
22 jun 2021 Nej till byggande på åkermark
16 jun 2021 Skrivelse: Tillkop av buss till Skrylle.pdf
3 jun 2021 Minska de ljusföroreningar som stör djur och slösar med energi
1 jun 2021 Ändrat ägardirektiv för LKF: Billösa hushåll ska slippa betala för grannens parkering
4 maj 2021 Ge kommunens förskolor tillgång till ellådcyklar
20 apr 2021 Inför 15-minuters-staden i Lund efter modell från Paris
13 apr 2021 Inför Sommargågator och Sommartorg i Lund
1 jan 2021 Använd kommunens skolgårdar för att minska risk för översvämningsskador
21 dec 2020 Inför cykelgator i Lund
15 dec 2020 Lund - en jämställd kommun
19 okt 2020 Från parkering till mobilitet
3 sep 2020 Närodlade och ekologiska livsmedel
18 jun 2020 Ett grönare Lund
18 jun 2020 Busskörfält och förbättrad framkomlighet för busstrafik
28 apr 2020 Utvidga Skrylleområdet
1 apr 2020 Spårvägsresa som del av Lundabesöket
11 mar 2020 Handlingsplan: klimatnödläge
8 jan 2020 Utvidga området där gatuparkering är avgiftsbelagd
20 dec 2019 Gör Vombsänkan till biosfärområde
16 dec 2019 Uppdatera resepolicyn i Lunds kommun
3 dec 2019 Biogaspump i Veberöd och Södra Sandby
22 sep 2019 Bara laglig trafik är välkommen i Lund
21 sep 2019 Snabba på snabbcykelvägen Malmö-Lund
20 sep 2019 Färre lastbilar i Lunds tätorter – samordna varudistributionen
19 sep 2019 Parkeringsregler som uppmuntrar till cykling
18 sep 2019 Vad ska vi ha kollektivtrafiken till?
17 sep 2019 Bilfria zoner vid skolor
16 sep 2019 Fasa ut parkeringssubventioner och marknadsanpassa avgifterna!
29 aug 2019 Rädda vänskapens hus
24 jun 2019 Aktiv mobilitet i Lunds folkhälsoprogram
12 jun 2019 Minskad försäljning av bensin och diesel
16 maj 2019 Omvandla klippta gräsmattor till stadsängar
10 maj 2019 Läplantering och belysning längs med cykelvägen Lund-Dalby
27 apr 2019 Pendlarparkering i Nordöstra Lund
23 apr 2019 Fler bussar till och från Skrylle
1 mar 2019 Gör Lunds kommun till en pilotkommun för klimatneutralitet
27 feb 2019 Gör Höjeådalen till kommunalt naturreservat
28 jan 2019 Öka takten i klimatarbetet
19 jun 2012 Gör Lund blåare och grönare
6 maj 2012 Motion till kommunfullmäktige: Minst varannan cykel
16 mar 2012 Skrivelse om tågtrafik
15 feb 2012 Reservation mot motorvägsavfart vid Ideon
20 nov 2011 Interpellation till Mats Helmfrid om framtidens transporter
12 okt 2011 Skrivelse till tekniska nämnden angående policy för gång- och cykeltrafik
7 okt 2011 Kommunfullmäktigemotion om att utnyttja hela potentialen för biogas
15 sep 2011 Skrivelse om förbättrad kollektivtrafiktillgänglighet till Lunds stadskärna
17 aug 2011 Yrkande om en ny parkeringsstrategi samordnad med LundaMaTs (bifölls)
13 jun 2011 Kommunfullmäktigemotion om fyra järnvägsspår Malmö - Lund
10 jun 2011 Kommunfullmäktigemotion om klimatsmart och kärnkraftsfri energi
8 jun 2011 Reservation mot E22-avfart mm i samband med TNs yttrande detaljplan Solbjer
8 jun 2011 Yrkande om att göra biogas av park- och trädgårdsavfall (bifölls)
8 jun 2011 Yrkande om belysning vid 2-1vägar för att skydda cyklister (bifölls)
23 maj 2011 Kommunfullmäktigemotion om återinförande av Lunds naturbuss
18 maj 2011 Reservation mot mot beslut angående mark- och bostadsförsörjningsprogrammet
13 apr 2011 Reservation mot höjd färdtjänsttaxa
13 apr 2011 Reservation mot budget för Tekniska nämnden
13 apr 2011 Reservation mot beslut om Spykens lokalbehov och byggande för studenter
13 apr 2011 Reservation mot hantering av klagomål på höjda hastigheter
10 mar 2011 Kommunfullmäktigemotion om spårvagn på Lundalänken
16 feb 2011 Yrkande om revidering av miljömål i Lund (bifölls)
16 feb 2011 Yrkande om hantering av klagomål på biltrafik i Dalby (bifölls)
8 feb 2011 Kommunfullmäktigemotion om cykelhighway
20 jan 2011 Skrivelse om förlängd cykelparkering vid järnvägsstaten (tillstyrktes)
19 jan 2011 Reservation mot utvidgning av golfbana
 
Skugga Skugga Skugga