Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 31. august 2023
Karin Svensson Smith Sammankallande i MP:s klimatnätverk och oppositionsråd Lunds kommun
Utskriftvänlig
Svensk biogas kan stoppa fossilbränsle från Ryssland
Kriget och klimatnödläget kräver handling nu. För att få fred i Ukraina, minska växthusgaserna och öka försörjningstryggheten i en orolig värld bör biogasens potential nyttjas fullt ut.

Kriget i Ukraina finansieras genom exportintäkter från olja och fossilgas. Sverige och andra länder borde snarast sluta köpa fossil energi från Putins regim. Det globala klimatnödläget kräver en rask ­utfasning av allt som bidrar till ­planetens uppvärmning. I Sverige går cirka 80 procent av olje­importen till transportsektorn. Över hälften av det importerade flygbränslet kommer från Ryssland. En snabb övergång från bil och flyg till energieffektiva transporter som tåg, annan kollektiv­trafik, cykel och gång är det viktigaste. Men det krävs också bättre förutsättningar för de alternativ till fossil energi som finns tillgängliga nu. Förutom elektrifiering kan biogas ersätta fossila drivmedel.Biogas bidrar direkt eller in­direkt till samtliga av FN:s globala mål för hållbar utveckling samt ­flera av Sveriges miljö- och klimatmål. Matrester, avloppsvatten, gödsel och andra organiska restprodukter kan rötas och uppgraderas till fordonsdrivmedel. Om utvecklingen ska bli långsiktigt hållbar måste en cirkulär resurshantering ersätta uttag av ändliga råvaror. Biogasbilar har till skillnad från elbilar flera egenskaper gemensamt med konventionella bilar – pris, räckvidd, möjlighet till dragkrok. Om det är gödsel som rötas blir biogasen i praktiken en koldioxidsänka genom att förhindra metanutsläpp. Särskilt i de delar av landet där det finns lantbruk och livsmedelsindustri en stor tillgång av råvaror till fordonsgas. Det råder kapacitetsbrist i det elnätet, inte minst i Skåne. För att minska risk för störning vid effekttoppar bör andelen biogasdrivna transporter öka för att minska trycket på elnätet.Idag produceras cirka två TWh biogas i Sverige men enligt den statliga Biogasmarknadsutredningen kan den inhemska biogas­utvinningen minst femdubblas. Efterfrågan finns vilket bland annat visas av att två TWh biogas importeras från Danmark.Men efterfrågan kan bli väsentligt större om de investeringar kommuner och regioner har gjort utnyttjas bättre. Hela kedjan av drivmedel, distribution, tankställen och fordon behövs för att minska bensin- och dieselanvändningen tillräckligt snabbt. I delar av Sverige finns fungerande distributionsnät med gastankstationer. Men såväl distribution som tillgång till tankställen bör ha en rikstäckande tillgänglighet.Det finns en stor potential att förbättra hanteringen av mat­avfall genom att det sorteras ut från övrigt avfall så att det kan ­omhändertas och rötas till biogas.Den 25 mars beslutade regeringen om en förordning som innebär att den som producerar biogas kan få stöd om biogasen uppgraderas till samma kvalitet som fossilgas. 700 miljoner per år avsätts för biogasstöd 2023 och 2024. Satsningen föreslås fortsätta till 2040. Ökad produktion av biogas anges ha en viktig roll för att minska import av fossilbränsle. Under 2022 har flera produktionsenheter för biogas och biogastank­ställen beviljats anslag inom ramen för det statliga Klimatklivet.I ett färskt uttalande säger EU-kommissionens ordförande ­Ursula von der Leyen, att EU kan minska efterfrågan på rysk gas med två tredjedelar innan årets slut. ­Detta kan göras genom ökad produktion av förnybar energi, diversifierad försörjning och minskad efterfrågan på energi. De förnybara energigaserna kommer att ha en stor roll i arbetet med att minska beroende av fossila bränslen från Ryssland.EU-kommissionens nya ­initiativ REPowerEU – gemensamma europeiska åtgärder för säker och hållbar energi – lyfter vikten av att säkerställa försörjningstryggheten samt hur EU kan minska beroendet av gas från Ryssland. Enligt ­REPowerEU vill kommissionen att EU ökar sin biogasproduktion till 350 TWh år 2030 – en kraftfull ambitionshöjning. Enligt EU:s avfallsdirektiv ska allt biologiskt avfall ska återvinnas senast 31 december 2023. Medlemsstaterna inom EU ska ha säkerställt att ­biologiskt avfall ­antingen separeras och materialåtervinns vid källan eller samlas in separat och inte blandas med andra typer av avfall. Samtidigt kräver avfallsdirektivet att allt biologiskt avfall ska återvinnas biologiskt senast 2023.Kriget och klimatnödläget ­kräver handling nu. För att få fred i ­Ukraina, minska växthusgaserna och öka försörjningstryggheten i en orolig värld bör biogasens potential nyttjas fullt ut. Om Sverige ska uppfylla sitt åtagande i Paris­avtalet och bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer krävs en radikal övergång till ­energisnåla transportslag samtidigt som ­biogastillgången ökar.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga