Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 19. juli 2023
Karin Svensson Smith tidigare expert i en statlig utredning om järnvägens organisation
Utskriftvänlig
Tågkaos inför midsommar. Regeringen måste skrida till handling
Sveriges järnvägssystem fungerar sämre än på länge. En ny stambana för höghastighetståg och fler järnvägsinvesteringar är den viktigaste klimatinvestering. Regeringen borde ge kollektivtrafiken bättre ekonomiska villkor i stället för att subventionera bil och flyg.

Inför en av de största helgerna i Sverige når kaoset på järnvägarna nya oanade höjder. När många vill besöka släkt och vänner för gemensamt midsommarfirande fungerar det svenska järnvägssystemet sämre än på länge. Inställda och försenade tåg i kombination med sena besked som hindrar bokning av tågresor leder till en stigande frustration hos resenärerna.Irritationen hos företag som fraktar på räls är inte mindre. Arga brev från LKAB, Stora Enso och andra storföretag tvingade infrastrukturminister Andreas Carlson (KD), att tidigare i veckan genomföra ett krismöte med inblandade aktörer som Trafikverket och landets tågoperatörer.Facebookgruppen ”Tågsemester” som bildades 2014, är nu en folkrörelse med 175 000 medlemmar. Själv tågluffade jag i slutet på 1900-talet och var då liksom många andra med om att tågresan gick långsammare och var obekvämare ju längre söderut i Europa vi kom.Nu är det tvärtom. Bekväma höghastighetståg i Spanien, Frankrike och Italien, ofta kompletterade med regionaltåg, ger ett attraktivt reseutbud. Och sedan bär det av hem till tågstrul i Sverige.Tågkaoset har lett till åtskilliga utredningar, till exempel Riksrevisionen 2013:18 Tågförseningar – orsaker, ansvar och åtgärder, SOU 2015:155 En annan tågordning och en rapport från riksdagen 2020/21 Punktlighet för persontrafik på järnväg. I alla dessa finns det bra underlag för beslut. Men de regeringar som suttit vid makten har saknat politisk vilja eller den handlingskraft som krävsFör att få bukt med dagens tågproblem måste den nuvarande regeringen skrida till handling och fatta beslut. Det viktigaste är:• Följ det som Klimatpolitiska rådet, ett oberoende tvärvetenskapligt expertorgan, rekommenderade i sin rapport 2019 och har upprepat sedan dess: den nationella infrastrukturplanen ska utgå från att klimatmålen nås. Om det blir verklighet kan åtskilliga miljarder flyttas från väg till järnväg. För att dra ner på transporternas klimatpåverkan behöver en rejäl omflyttning från bil och flyg till tåg ske.Att planera för nya vägar när biltrafiken måste minska är lika dumt som att bygga nya skolor när man vet att elevkullarna krymper. Brist på plats på spåren är en stor orsak till att tågen blir sena. Järnvägssystemet är inte dimensionerat för dagens passagerarantal. Därför behövs nya stambanor för höghastighetståg Oslo-Stockholm, en ny Ostkustbana och några andra sträckningar. Järnvägsnätet behöver rustas upp för att kunna ta emot fler resenärer och mer gods.• Utgå från att järnvägsdirektiv och andra EU-beslut ska genomföras även i Sverige. Enligt EU:s grundläggande beslut när det gäller järnväg, TEN-T, ska marknadsandelen för gods på järnväg öka med 50 procent till år 2030 och fördubblas till år 2050.Höghastighetstågen ska dubblas till 2030 och tredubblas till 2050. Godståg ska ha tillgång till järnvägar där de kan köra med en hastighet på 100 km/h för att bidra till omställning av transportsektorn. Det är särskilt viktigt att EU:s höghastighetsnät inte skiljer sig åt mellan olika länder så att trafiken kan flyta smidigt över gränser. Det här är sammanhängande och ansluter till huvudstäder och större städer.På järnvägar som kompletterar höghastighetsbanor ska persontågen kunna ha en hastighet av minst 160 km/h. Länderna ska omedelbart säkerställa hög punktlighet med korta transporttider för gränsöverskridande godståg och persontåg.• Upprätta ett statligt järnvägsverk med ett övergripande ansvar för anläggning och underhåll av järnvägen samt styrning av tågtrafiken. Mig veterligen har alla länder med ändamålsenlig tågtrafik en separat förvaltning av järnvägen.Vi som röstade för att slå ihop Vägverket och Banverket måste erkänna att det blev fel. Sedan Trafikverket bildades 2008 har punktligheten kraftigt försämrats. Järnvägsbyggena har dragit ut på tiden och fördyrats. Dålig planering och styrning leder till en ohållbar situation för tågbolagen som inte vet när de får köra, vilket i sin tur gör det knepigt att sälja tågresor.Sverige måste kunna klara av att sköta järnväg och tågtrafik på ett väl fungerande sätt. Företagen som vill bidra i klimatomställningen ska kunna frakta på järnväg. Människor som väljer tåg av klimat- eller något annat skäl, ska ha rätt till bekväma tågresor och tillförlitliga tidtabeller.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga