Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 15. december 2022
Karin Svensson Smith (MP), oppositionsråd i Lunds kommun, Ulrika Tollgren (S), oppositionsråd i Kristianstads kommun, och Anna Thore (S), ordförande i vatten- och miljönämnden, Kalmar kommun.
Utskriftvänlig
Pausa övergången från biogas till el i kollektivtrafiken
För att inte trycket ska öka på elnätet eller i den offentliga ekonomin bör bussarna köras på biogas, anser Karin Svensson Smith (MP), Ulrika Tollgren (S) och Anna Thore (S).

Energisituationen i Sverige och Europa är ansträngd. Kärnkraftverken är tidvis avstängda, elpriserna är höga och kan stiga ännu mer. Det finns risk för att elen inte räcker vissa timmar i vinter. Därför bör inte risken för strömavbrott höjas ytterligare genom att elanvändningen ökas. I södra Sverige körs den regionala busstrafiken nu i stor utsträckning på biogas. Den övergång till elbussar som är planerad bör pausas eller avbrytas. Detta för att inte bidra till en energikris där företag kan tvingas slå igen eller hushåll bli av med el.Svenska kommuner och regioner har investerat miljardbelopp i insamling av organiskt avfall, framställning av biogas, uppgradering till fordonsgas, distribution och gaspumpar. Att inte nyttja dessa investeringar vore kapitalförstöring. Det är framför allt i busstrafik som biogas används. Skåne, liksom andra regioner med lantbruk och livsmedelsindustri, har en god tillgång på råvaror till fordonsgas. Biogasanläggningen i Karpalund togs i drift i mitten på 1990-talet och har satt Kristianstad på kartan över hållbara kommuner. Kalmar län har sedan 2006 haft som mål att 2030 vara en fossilbränslefri region, och sedan dess har användningen av biogas varit en viktig del av det regionala utvecklingsarbetet. Biogasstrategin prioriterar biogas som drivmedel. I EU-kommissionens initiativ Repower EU, som handlar om gemensamma europeiska åtgärder för säker och hållbar energi, lyfts vikten av att säkerställa försörjningstryggheten samt insatser för att minska EU:s beroende av gas från Ryssland. Enligt Repower EU ska biogasproduktionen i EU öka till 350 terawattimmar per år 2030. Antalet biogasbussar ökar nu snabbt i Europa. Den socialdemokratiska regeringen beslutade i mars att avsätta 700 miljoner kronor per år för biogasstöd 2023 och 2024. Nuvarande regering har i sin budgetproposition föreslagit att biogasstödet ska vara kvar över tid.Transportsektorn använder cirka 80 procent av Sveriges oljeimport och måste stå i centrum för klimatomställningen. Ökad transporteffektivitet är viktig eftersom ingen energianvändning är oproblematisk. Tillgången på ekologiskt hållbar bioråvara för inblandning i bensin och diesel är begränsad.Elbilar och elbussar kräver batterier som innehåller sällsynta metaller. När världsmarknaden dammsugs på dessa metaller måste ekologiska och etiska överväganden göras. Koboltbrytning och annan gruvbrytning planeras i Sverige men kommer ofta i konflikt med natur-, miljö- och jordbruksintressen. I dag återvinns bara cirka 1 procent av alla sällsynta jordartsmetaller. Om utvecklingen ska bli långsiktigt hållbar måste förnybara resurser i ett kretslopp ersätta uttag av ändliga råvaror. Att framställa biogas vid behandling av avloppsvatten och biologiskt avfall är ett gott exempel på cirkulär resurshantering.Rysslands krigföring finansieras genom exportintäkter från olja och gas. För att få fred i Ukraina, möta klimatutmaningen och öka Sveriges försörjningstrygghet bör vår biogaspotential utnyttjas fullt ut. Hela kedjan av drivmedel, distribution, tankställen och fordon drivna av biogas behövs, om användningen av fossila drivmedel ska kunna minska tillräckligt snabbt. Stundtals råder eleffektbrist, inte minst i södra Sverige. För att inte öka trycket vare sig på elnätet eller i den offentliga ekonomin bör hittills gjorda biogasinvesteringar för transportsektorn fortsatt användas. Regioner och kommuner bör därför pausa övergången från biogas till el i kollektivtrafiken.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga