Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 21. august 2022
Karin Svensson Smith
oppositionsråd Lund, MP

Lorentz Tovatt
energipolitisk talesperson, MP

Utskriftvänlig
Bidrag en björntjänst
Energidebatten är het i valrörelsen, särskilt i Skåne. För människor med låga inkomster är höga elpriser ett stort bekymmer. Såväl Putins krig i Ukraina som andra omvärldsfaktorer talar för att priset på drivmedel och el fortsatt kommer att vara högt.

Det mesta tyder på att ytterligare höjningar snarare än att priserna återgår till tidigare nivåer. Därför gör regeringen och andra partier enskilda en björntjänst genom att lova bidrag för en fortsatt hög energiförbrukning.Moderaternas partiledare Ulf Kristersson säger att det är viktigt att inte fastna i bidragsberoende. I det moderata Sverige ska löna sig att arbeta. Bidragen får inte bli så höga att de avhåller människor från att arbeta och försörja sig själv. Med motsvarande resonemang vore det logiskt att statliga bidrag inte ska motverka att vare sig enskilda hushålls eller regioners ambitioner att öka självförsörjningsgraden när det gäller energi.En av Sveriges största utmaningar är de växande förmögenhets- och inkomstklyftorna. Miljöpartiet förespråkar en utveckling som inte bara är långsiktigt hållbar ekologiskt, utan också ekonomiskt och socialt. Därför är vi kritiska både till marknadshyror som motverkar en social bostadspolitik och subventioner som upprätthåller höginkomsttagares ohållbara vanor. Att försöka stoppa utfasningen av fossil energi genom pristak på bensin (som Vänsterpartiet föreslår) eller sänkta ambitioner när det gäller omställning till förnybara drivmedel är skadligt för både miljö som ekonomi. För klimat, samhällsekonomi och hushåll med små inkomster är statliga satsningar på kollektivtrafik att föredra framför statsstöd till flygbolag och bilkörning. Högerblocket som hyllar marknadslösningar i övrigt bejaka marknadsekonomiska signaler för energi i stället för att motarbeta dem.Boende i flerfamiljshus är generellt mindre material- och energikrävande än villaboende. Därför blir elprissubventioner som riktar sig till storförbrukare i egna hem en märklig signal. Erfarenheter från energikrisen 1973 och 1974 bör tas tillvara. Med ett tydligt politiskt ledarskap visade det sig att människor var mer förändringsbenägna än vad som tidigare antagits. Oljepannor skrotades och energisparåtgärder genomfördes i snabb takt vilket ledde till att användningen av fossil energi inom bostadssektorn störtdök. Offentliga investeringar i fjärrvärmesystem bidrog också till en rationell energihushållning.I stället för förslag på klippta elkablar och stöd till storförbrukare borde samhällets insatser inriktas på nyttjande av sol- och annan förnybar energi, energieffektivisering, kollektivtrafik och annat som minskar beroende av tillförd fossil energi. Ny stambana, slutförande av Västkustbanan, större järnvägskapacitet Kristianstad – Helsingborg samt arbetsgivarstöd för kollektivpendling ger skånska hushåll en beredskap att möta klimatutmaningen. Att bygga ut motorvägar, upprätthålla regionala flygplatser samt subventionera el och drivmedel har motsatt effekt.AnnonsFör att skånskt näringsliv och sysselsättning inte ska drabbas av elransonering eller nedsatt kapacitet vid effekttoppar bör elektrifieringsstöden i första hand ske där antalet personkm per insatt TWh maximeras. Tågtrafik är synnerligen energieffektivt och kan förflytta många resenärer per fordon. Med tanke på sommarens värmeböljor bör klimatomställningen påskyndas i stället för att bromsas och det är vad Miljöpartiets politik syftar till. Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga