Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 16. september 2022
Karin Svensson Smith (MP), Oppositionsråd och 2:e vice ordf tekniska nämnden
Utskriftvänlig
Insändare: Klimatförändringarna är här och nu
Företrädare för Centerpartiet använder i sitt debattinlägg (Sydsvenskan 22 juni) argument för att inte bygga bostäder på åkermark som sammanfaller med hur Miljöpartiet och engagerade Lundabor resonerar. Kriget i Ukraina och klimatförändringarna gör att många har insett betydelsen av att ha mark som kan ge föda åt människor. Men varför är åkermark mindre värdefull om det är en väg som ska byggas?

Frågan kan ställas eftersom C var pådrivande i tekniska nämndens beslut 22/6 om att en östlig Förbifart ska byggas. På tekniska nämnden röstade MP för förvaltningens förslag till åtgärder i Södra Sandby, att utveckla infrastruktur för gång- och cykel samt kollektivtrafik. Lastbilstrafikens problem föreslås blihanterad genom att arbeta med vägvisning samt att stärka trafiksäkerhet och trygghet i gaturummet.Förvaltningens utredning av vilka konsekvenser förbifartsbyggen i Södra Sandby skulle få visar exempelvis ingrepp i natur- och småskalig jordbruksmark. Till det ska läggas den klimatpåverkan som vägbygge och ökad lastbilstrafik skulle medföra.En ny ringled åtgärdar inte de olycksrisker lastbilstrafiken ger upphov till, utan bara flyttar det till vad som idag är lugnare delar av byn. I stället behövs kostnadseffektiva åtgärder som gör att tung lastbilstrafik inte ska blandas med oskyddade trafikanter.Teknik för aktiv hastighetsdämpning och geofencing bör installeras för att hindra hastighetsöverskridanden. Satsningar på att minska biltrafiken i byn genom att förbättra kollektivtrafik och cykelstråk. Klimatförändringarna är här och nu. Därför behövs begränsningar i lastbilstrafiken till exempel genom att avslå förslag på fler bergtäkter - inte nya vägar som bjuder in till ännu fler lastbilstransporter.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga