Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 11. november 2021
Karin Svensson Smith, oppositionsråd Lund, sammankallande Miljöpartiets klimatnätverk.
Shahad Lund, f.d. projektledare Trafikverket.
Kerstin Johnsson, Initiativtagare till breddaintee22.se

Utskriftvänlig
Trovärdiga kommuner
Under klimatmötet i Glasgow riktas krav på att stoppa investeringar i olje- och kolutvinning samt verksamheter som drivs med fossil energi.

För att kommuner ska vara trovärdiga i sina krav på att andra skall bidra till att minska klimatpåverkan är det rimligt att de själva sanerar sina kopplingar till fossil energi. Lunds kommun har skrivit avtal om att bli klimatneutralt senast 2030. Ett gyllene tillfälle att visa hur det lokala och globala hänger ihop är att stryka medfinansiering av Trafikplats Ideon. Trafikverkets utbyggnad av E22 med fler filer samt av/påfarter i kommunen har blivit försenad och ökat i kostnad, vilket är grund för omprövning av kommunens medfinansiering med en femtedel av projektets kostnad.Att flytta investeringar från biltrafik till järnväg och annan hållbar mobilitet är i linje med vad det nationella klimatpolitiska rådet och dess motsvarighet i Lunds kommun rekommenderar. Att bredda E22 från två till tre filer har motiverats av trafiksäkerhetsskäl. Minskad risk för trafikolyckor kan uppnås utan att bredda motorvägen. På E6 mellan Trelleborg och Helsingborg har omkörningsförbud för lastbilar och digitala skyltar kopplade till hastighet minskat olycksrisken utan att bidra till bilar. Särskilda på- och avkörningsfält för bussar ökar kapaciteten för E6 och är bra för klimatet eftersom det ger fler möjlighet att färdas energisnålt.Trafikverket genomför förslag från den åtgärdsvalsstudie som gjorts för att lösa trafikproblemen på E6 mellan Trelleborg och Helsingborg. Studien visade att det inte är motiverat att göra E6an trefilig. Enligt internationell norm görs motorvägar trefiliga först när trafikvolymen passerar 70 000 fordon per dygn. På E6 är dygnsflödet som mest 50 000 fordon. På E22 är trafikvolymen 39 000 fordon, vilket visar att en utbyggnad av vägkapaciteten är än mindre motiverad jämfört med E6. Samma åtgärder som på E6 borde testas: omkörningsförbud för lastbilar, hastighets- och kollektivtrafikåtgärder samt bättre trafikövervakning.Lunds kommun skall enligt avtal med staten snart redovisa det investeringsprogram som behövs för att bli en klimatneutralt. Om medfinansieringen av utbyggnaden av E22 tas bort frigörs medel för att satsa på plantering av träd som tar upp koldioxid, anläggning av cykelstråk, och busskörfält. I ljuset av klimatmötet i Glasgow är planer för ökning av vägtrafik fel jämfört med järnvägsutbyggnad, kollektivtrafik och cykel. Lunds kommun har utnämnts till en av de mest kreativa städerna i Europa. Innovativa lösningar för hållbar mobilitet borde förväntas snarare än motorvägskoncept som var moderna det förra århundradet. En vetenskapligt förankrad palett av klimatåtgärder borde ersätta klimatstrategier som främst tillgodoser fordonsindustrins intresse av att sälja nya bilar.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga