Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 1. december 2020
Karin Svensson Smith och Laban Melchert Thelaus
Utskriftvänlig
Utbyggnad av E22 svar på nödläge?
De fem år som mätt högst global medeltemperatur sedan mätningarna inleddes i slutet av 1800-talet har alla inträffat sedan 2014. Sedan Greta Thunberg 2018 startade sin strejk för klimatet har medvetenheten om allvaret i klimatförändringarna växt över hela världen och lett till många aktioner. I Lund har invånare under flera årtionden visat ett stort miljöengagemang. Efter ett medborgarförslag 2019 erkände kommunstyrelsen att globalt klimatnödläge råder. Frågan är vilka konsekvenser detta erkännande ska få.

Lunds klimatpolitiska råd

Som första kommun i Sverige inrättade Lunds kommun 2018 ett eget klimatpolitiskt råd. Det är kaxigt och typiskt för Lund; i stället för att invänta och försöka översätta den nationella klimatpolitiska rådets rekommendationer till den lokala nivån tar kommunen hjälp av vetenskaplig expertis från Lunds universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp. Det lokala rådet har hunnit göra en allmän granskningsrapport samt en rapport om klimat och transporter.Transporterna det största problemet

Lunds kommun har varit framgångsrik när det gäller att fasa ut det fossila i el- och värmeförsörjningen. Men när det gäller transporterna i kommunen dominerar fortfarande bensin och diesel med fossilt ursprung. Samtidigt som utsläppen från el och uppvärmning har minskat starkt mellan 1990 och 2015 har utsläppen från transportsektorn legat relativt konstant. I sin senaste rapport ställer sig Lunds kommuns klimatpolitiska råd  frågande till beslutet om en ny av- och påfart till E22 vid Ideon. Rådet säger sig ha velat se att beslut tagits först efter en utvärdering av tidigare insatser och erfarenheter av andra åtgärder för att minska risk för trafikolyckor och köbildning. I en sådan utvärdering skulle rådet vilja invänta effekterna av spårvägen samt dialoger med näringslivet på Ideonområdet med syfte att främja hållbar arbetspendling och logistiklösningar, detta då forskningen visat att åtgärder som ökar tillgängligheten med bil leder till ökade trafikmängder. Nuvarande beslut riskerar att generera mer biltrafik som kommunen måste hantera. För att minska utsläppen från transporter i Lunds kommun rekommenderar Lunds klimatpolitiska råd kommunen bland annat att:
  • Konsekvent ge prioritet åt hållbara transporter och klimateffektiva trafikslag genom att sätta kommunens övergripande mobilitetsmål i direkt relation till målen om minskad klimatpåverkan.

  • Arbeta för begränsad framkomlighet för bil i tätorten genom skärpta parkeringsnormer, och ökade kostnader för bil- och lastbilstrafik i tätorten, såsom trängsel- och parkeringsavgifter.Människor kan ställa om

Covid-19 har visat att många är beredda att ändra sina levnadsvanor om det föreligger ett omedelbart hot mot liv och hälsa. På samma sätt utgör klimatförändringar ett hot mot liv och hälsa som, om de tas på allvar, måste föranleda stora förändringar i levnads- och transportvanor. Hur kommer bilanvändandet se ut om 10-20 år? Klimatpåverkan från transporterna ska enligt riksdagsbeslut minska med 70 % till 2030. Även om försäljningen av elbilar ökar, så kommer inte alla att ha råd att köpa en elbil. Om uttag av bioråvara från skog- och jordbruk ska vara ekologiskt hållbart räcker inte tillgången på långa vägar för att ersätta fossila bensin och diesel. Den enda rimliga slutsatsen är att den totala vägtrafiken måste minska om vi skall kunna klara klimatmålen.Sluta göra fel

Kommunledningen brukar stolt framhålla att Lunds kommun var först med att tillsätta ett eget klimatpolitiskt råd. Det är bra, men då är det både obegripligt och oansvarigt mot kommande generationer att ignorera rådets rekommendationer. Det kan vara svårt att enas om vilka som är de mest effektiva klimatåtgärderna. Men det som borde vara lätt att enas om är att sluta göra fel. Att vidga motorvägen och göra en femte motorvägsavfart på E22 som inbjuder till större trafikvolymer och därmed gör det ännu svårare att nå klimatmålen är så fel det kan bli.Laban Melchert Thelaus, Språkrör Grön Ungdom Syd

Karin Svensson Smith, kommunalråd i LundArtikeln publicerad i Kvällsposten 1 december 2020Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga