Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 23. december 2019
Karin Svensson Smith, oppositionsråd (MP) Lunds kommun
Ewa Björnberg, kommunfullmäktigeledamot (MP) Lunds kommun
Hjalmar Dahm, styrelseledamot

Utskriftvänlig
Vombsjösänkan kan bli biosfärområde
Vombsjösänkan med Revingefältet, Krankesjön, Vombsjön, Vombs fure och Vombs ängar är ett unikt naturområde. För att bevara, förvalta och utveckla området på bästa sätt är arbetsformerna inom begreppet biosfärområde ändamålsenliga. I biosfärområden ska naturen utvecklas tillsammans med de boende i och kring området. Ett biosfärområde får internationell uppmärksamhet och kan stärka Lunds kommuns roll som ett grönt föredöme.

Lunds kommun har deltagit i EU-projektet LIFEscape som syftade till att visa hur landskapskonventionen kunde implementeras på lokal nivå. Som en följd av projektet inleddes ett samarbete mellan Lunds kommun och grannkommunerna Sjöbo och Eslöv med avsikt att undersöka möjligheterna för att Vombsjösänkan formellt ska utses till biosfärområde. Ett sådant mellankommunalt arbete är viktigt för att värna Vombsjösänkans höga naturvärden och verka för en levande landsbygd. Inom ramen för detta samarbete har en förstudie tagits fram. Projektet Tillsammans för biosfärområdet Vombsjösänkan är en följd av förstudien där en rad olika aktiviteter pågår med många engagerade människor.

Unesco har sedan 1970-talet utsett regioner runtom i världen till biosfärområden. Syftet med Unescos biosfärområden är att förbättra relationen mellan människor och miljö globalt, samt att skapa ett hållbart samhälle. De fungerar som modellområden för hållbar utveckling genom att finna lokala lösningar på globala utmaningar. Biosfärområdena strävar i sina projekt efter att stärka ekosystem så att de kan fortsätta att förse människor med ekosystemtjänster.Biosfärområde Kristianstads Vattenrike har sedan bildandet 2006 varit en förebild för de övriga biosfärområdena i Sverige. Här har utvecklingen av naturvärden skett i samverkan med landsbygdsutveckling, friluftsliv och besöksnäring. Naturum Vattenriket och de många besöksplatserna i området lockar 100 000-tals besökare varje år och har bidragit till samhällsekonomin och folkhälsoarbetet i kommunen. Även i biosfärområde Blekinge Arkipelag har friluftsturismen utvecklats och bidragit till ökade intäkter för näringsverksamheten i området.

Vombsjön är sedan 1948 dricksvattentäkt för Malmö, Burlöv, Svedala, Staffanstorp, Vellinge och delar av Lunds och Eslövs kommuner. Vombsjön är också ett viktigt fiskevatten. Vombsjösänkan är ett av landets artrikaste områden. Till de särskilt värdefulla biotoperna hör sandmiljöerna, där förekomsten av hotade insekter och växtarter är särskilt omfattande. Sandmarkerna finns framför allt på Revingefältet och Vombs fure. Vombs fure hyser en stor tallskog som är viktigt för bland annat kronhjort.

Våtmarkerna i Vombsjösänkan hyser höga naturvärden knutna till mader, grunda eutrofa sjöar, slingrande bäckar, kärr och alskog. Dessa marktyper finns framför allt kring Klingavälsån och Krankesjön. Kävlingeån med biflöden svämmar över och utgör värdefulla rastplatser för fåglar under höst och vår. Krankesjön är en av Sveriges främsta fågelsjöar. I Vombsjösänkan finns också små skogsdungar, alléer och strandskogar. I flera av lövträdsmiljöerna finns en mycket rik flora och fauna med många rödlistade arter.Kommunstyrelsen i Lunds kommun ställde sig hösten 2019 bakom ett förslag på nytt Grönprogram för kommunen. Grönprogrammets mål är att det i kommunen ska finnas:

1) Robusta miljöer med funktionella ekosystem och rik biologisk mångfald.

2) En varierad grön stads- och tätortsmiljö, ett rikt kulturlandskap och en levande landsbygd.

3) God tillgänglighet till upplevelserika och inkluderande miljöer som främjar rekreation, en aktiv fritid, naturupplevelse och lärande. Att verka för att Vombsjösänkan blir erkänd som ett biosfärområde är en logisk del av att förverkliga grönprogrammet.Skrylleområdet samt andra naturområden som nu finns tillgängliga för invånare i Lunds kommun samt besökare är hårt belastade. ”Hemester” är en trend som har kommit för att stanna liksom att det faktum att naturupplevelser blivit en tung faktor vid valet av turistmål.

Det finns ett stort behov av fler områden i Lunds kommun med omnejd som kan erbjuda naturvistelse och rekreation. Därför vore det bra om Lunds kommun tillsammans med Sjöbo kommun och Eslövs kommun kan se till att Vombsjösänkan får ett officiellt godkännande som biosfärområde. Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga