Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 23. december 2019
Emma Berginger (MP), Riksdagsledamot och trafikpolitisk talesperson
Mätta Ivarsson (MP), Gruppledare Region Skåne
Stefana Hoti (MP), Gruppledare Malmö
Karin Svensson Smith (MP), Oppositionsråd MP Lunds kommun

Utskriftvänlig
Höghastighetståg är biljetten till framtiden
Miljöpartiet vill att fler ska kunna resa med tåg i stället för med flyg och bil och att mer gods ska kunna transporteras på järnvägen. Den största nyttan med ny höghastighetsjärnväg är framför allt regional då kapaciteten för regionala tåg förstärks, skriver flera MP-politiker.

DEBATT. För att våra barn och barnbarn ska kunna leva ett gott liv utan att drabbas hårt av klimatförändringarna behöver klimatutsläppen minska. Riksdagen har beslutat att år 2045 ska Sverige ha nått nettonollutsläpp. Transportsektorn står i dag för ungefär en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser. För att lyckas med omställningen behöver transporterna bli mer energieffektiva. Järnvägen är det mest energieffektiva och klimatsmarta sättet att transportera många människor och mycket gods. Järnvägen är stommen i ett hållbart transportsystem.Allt fler vill resa klimatsmart med tåg och fler transportköpare vill skicka sina varor med godståg. Men stambanorna i södra Sverige är praktiskt taget fulla. Det går inte att sätta in fler tåg. Att järnvägen är överbelastad leder till fler förseningar eftersom minsta störning sprider sig genom systemet så att många tåg drabbas. Att genomföra nödvändigt underhåll är också svårt när det är så hårt tryck på järnvägen, men med fler spår skulle man kunna leda om trafiken och stänga av banor utan att resenärerna drabbas. Att mer järnväg behövs råder det ingen tvekan om. Miljöpartiet vill att fler ska kunna resa med tåg i stället för med flyg och bil och att mer gods ska kunna transporteras på järnvägen. Därför vill vi bygga nya stambanor för höghastighetståg samt rusta upp och bygga ut järnvägen i hela landet.När de nya stambanorna byggs är det rimligt att de byggs för moderna och snabba tåg som hela vägen kan gå i 320 km/h. Då blir det verkligen en satsning som kommer hela Skåne till del. Med en lägre ambition blir det bara området närmast runt stationsorterna som klarar en restid på under tre timmar till Stockholm. När restiden med tågalternativet understiger tre timmar visar forskning att de allra flesta väljer tåget framför flyget.Den största nyttan med höghastighetsjärnvägen är framför allt regional där pendlingstiderna kortas och kapaciteten för fler regionala tåg förstärks. Då underlättas vardagspendlingen med tåg som går i tid och mindre trängsel på tågen. Restiden mellan Malmö och Kristianstad kan kortas till 45 minuter och från Hässleholm kan du ta dig till Jönköping på under en timme.Med höghastighetstågen kommer det gå snabbare att ta sig ner i Europa och Skåne kommer kunna vara en del av Hamburg-regionen. De nya stambanorna för höghastighetståg kommer dessutom frigöra kapacitet på de befintliga banorna för fler godståg så trafik kan flyttas från lastbilar till räls med stora klimatvinster. Till skillnad från utbyggda motorvägar bedöms de klimatutsläpp som byggnationen av höghastighetsjärnvägen genererar uppvägas av klimatnyttan, i bästa fall bara fyra år efter färdigställandet.Nu har regeringen bjudit in sju riksdagspartier till samtal om finansieringen av de nya stambanorna. En viktig fråga för att projektet ska kunna komma i gång. Miljöpartiet vill att stambanorna ska finansieras utanför den ordinarie nationella infrastrukturplanen så att de inte tränger ut andra viktiga järnvägssatsningar. Järnvägen behöver rustas upp och byggas ut i hela landet. Moderaterna och Kristdemokraterna svarade genast att de inte tänker komma till samtalen. De vill inte ens diskutera finansieringen av det viktiga Sverigebygget som de själv lanserade 2014. I stället prioriterar de sänkt bensinskatt och utbyggda motorvägar och flygplatser, vilket är förödande för klimatet. De saknar vilja och förmåga att ta klimatansvar.Det är nu viktigt att samtalen genomförs och att de avgörande besluten fattas även om M och KD inte tänker medverka. Klimatet har inte tid att vänta på även deras insikt om att en snabb utbyggnad av nya stambanor för höghastighetståg är biljetten till framtidens klimatsmarta resande.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga