Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 1. marts 2019
Karin Svensson Smith (MP) Oppositionsråd i Lund och tidigare ordförande i riksdagens trafikutskott
Utskriftvänlig
Många godstransporter i Skåne är onödiga
E22 och andra skånska vägar används i stor utsträckning för transittransporter av gods. Dessa har vare sig start eller mål i Skåne. Vattenvägen är billig både med avseende på investering och på underhåll. Sjöfart är mer bränsleeffektivt.

Att det stundtals finns köer på E22 och dess motorvägsavfarter är ett faktum. 2018 ökade antalet dödsolyckor i trafiken dramatiskt jämfört med året innan. I Skåne miste 46 personer livet och 279 blev allvarligt skadade i trafikolyckor. Det finns ett stort behov av åtgärder som motverkar vägolyckor och trängsel. Men åtgärderna kan leda till ökad eller minskad klimatpåverkan beroende på vilka metoder som väljs. I en radiodebatt om E6 (P4 Radio Malmöhus 8/2) förklarade Trafikverkets representant att utbyggnad inte är den bästa lösningen. Fler motorvägsfiler leder till mer trafik och är därför ingen effektiv problemlösare. Trafikverkets åtgärdsvalsstudie för E6 innehåller flera konstruktiva förslag som med fördel även kan tillämpas även på E22.Bland åtgärderna finns omkörningsförbud för tung trafik, ökad polisnärvaro och mer automatiserade system för hastighetsövervakning, variabla hastigheter eller generell hastighetssänkning, utökning av variabla meddelandeskyltar och styrmedel för att påverka användningen av vägen. Ökad kostnad för vägtrafik stimulerar överflyttning till transportslag med lägre klimatpåverkan.I stället för att bygga en extra motorvägsfil på E22 och anlägga en femte motorvägsavfart i Lund (Trafikplats Ideon) borde Trafikverket förorda de lösningar som tagits fram för E6.En avgörande faktor för att kollektivtrafiken ska locka över bilister är tiden. Detta är ett starkt motiv för den spårvägsutbyggnad som nu genomförs i Lund. Med avgångar var tionde minut är snabb kollektivtrafik ett attraktivt alternativ till bilen. För att bussar ska vara tillräckligt snabba så bör de ha prioritet i körfält och signalsystem. Med hjälp av modern körhänvisningsteknik på exempelvis E22 kan bussar slippa sinkas av framförvarande bilar. Detta kan skötas av dynamiska skyltar som växlar mellan buss och bil enligt ett tidstyrt schema eller flexibla varianter där vägbanan styrs utifrån aktuella förutsättningar som ger prioritet för kollektivtrafik och/eller sänker skyltad maxhastighet.Med kombination av väg-, järnväg och sjöfart kan varje transportslag användas optimalt samtidigt som den totala klimatpåverkan minskar. E22 och andra skånska vägar används i stor utsträckning för transittransporter av gods. Dessa transporter har vare sig start eller mål i Skåne. Varför ska gods från kontinenten, som har Göteborg eller Stockholm som slutdestination överhuvudtaget upp på landbacken? Vattenvägen är billig både med avseende på investering och på underhåll. Sjöfart är mer bränsleeffektivt än vägtransport av gods.2018 invigde Jernhusen en ny omlastningsterminal i Malmö. Investeringen kan avlasta E6 och E22 och ska ses mot bakgrund av att sådana terminaler är flitigt använda i mellersta Europa. Järnvägens energisnålhet utnyttjas då i kombination med lastbilarnas flexibilitet. EU-kommissionens Vitbok samt Paketet för hållbar rörlighet har ”Shift to Rail” som en av sina hörnpelare. Eftersom friktionen mellan stålhjul och räls är mycket liten kan stora mängder gods transporteras med en väldigt liten elanvändning. Särskilt nattetid finns utrymme för mer godstransporter i det svenska järnvägssystemet.Förra året ökade klimatpåverkan från trafiken. Därför bör Trafikverket vara konsekventa och tillämpa smarta problemlösningar för alla vägar. Det är järnvägen och inte vägsystemet som behöver ökad kapacitet. Ansvar för kommande generationer måste leda till val av investeringar och åtgärder som inte bidrar till planetens uppvärmning.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga