Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 1. juni 2018
Karin Svensson Smith, ordförande (MP), riksdagens trafikutskott
Lorentz Tovatt, suppleant (MP), riksdagens trafikutskott
Rasmus Ling, ledamot (MP), riksdagens skatteutskott

Utskriftvänlig
Taxi en nödvändig del av kollektivtrafiken
Om kollektivtrafiken ska fungera utanför städerna behövs taxi. I storstäderna måste parkering bli dyrare, vilket underlättar övergången till mer energieffektiva transportmönster, där taxi ingår, anser miljöpartisterna Karin Svensson Smith, Lorentz Tovatt och Rasmus Ling.
Bilen spelar en viktig roll i dag och i framtiden för att Sverige ska fungera. Det privata bilägandet i städer blir däremot allt mer irrationellt i takt med att markanspråken i städerna växer. Bilen måste obönhörligen maka på sig för att lämna utrymme för busskörfält, sammanhängande cykelstråk, mer grönska och nya bostäder. Det måste bli mer bekvämt att byta från eget bilägande till yteffektiva transportlösningar.

Taxi är en form av bildelning som skulle kunna vara det smörjmedel som gör det möjligt att byta från privat bil till kollektivtrafik och cykel som bas i ett hushålls resande. Kombinationen med taxi ökar kollektivtrafikens räckvidd.

Stefan Fölster har nyligen publicerat en rapport som visar att energiförbrukningen för biltransporter kan minska med 80 procent i ett Hämta hemma-scenario där privat bil ersätts med delad bil (i första hand taxi) och kollektivtrafik.

En spårvagnslinje har en kapacitet om cirka 19.000 passagerare i timmen. Motsvarande siffra för ett bilkörfält är 900 bilar. Siffrorna talar för sig själv. Men privatbilismen tar inte bara upp stora ytor, den kostar också i form av dyrare bostadsbyggande. Siffror från Stockholms stad visar att kostnaden för att bygga parkeringsgarage uppgår till omkring 400.000 kronor per plats. Det är en kostnad som måste läggas på byggkostnaden för lägenheter om bilägandet inte minskar när städerna förtätas. Denna kostnad bör sparas bort i tider när kostnaden för nyproducerade lägenheter är för hög för människor med en normal lön.

Taxi kan bidra till att knyta ihop hela resan med kollektivtrafiken även utanför städerna. Den successiva nedmontering av taxi utanför storstadsregionerna som sker är därför ytterst allvarlig. Alldeles för länge har taxi ansetts vara en lyxtjänst i stället för att användas som en förlängning av annan kollektivtrafik. Dagens upphandlingar av kollektivtrafik leder ibland till att stora bussar trafikerar linjer med få resenärer. En möjlig väg framåt vore istället att satsa på anropsstyrd kollektivtrafik med taxi där resenärerna beställer sin resa efter behov.

För att maximera hela kollektivtrafikens potential behövs flera åtgärder:

Delar av kollektivtrafiklagen behöver skärpas. Lagtexten i andra kapitlet säger: ”Den regionala kollektivtrafikmyndigheten ska verka för en tillfredsställande taxiförsörjning i länet.” Detta räcker inte då det saknas såväl vägledning som incitament att verkställa detta. I dag slås lokala taxiföretag ut, bland annat till följd av illojal konkurrens från svarttaxigrupper på nätet, vilket kraftigt har försämrat taxiförsörjningen utanför storstadsregionerna. De regionala trafikmyndigheternas ansvar för en livskraftig taxinäring bör tydliggöras.

Lagstiftningen bör ses över i syfte att underlätta för upphandling av anropsstyrd kollektivtrafik. Kollektivtrafiklagen, lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna är skrivna utifrån ett perspektiv med enbart traditionell linjebunden trafik. Det försvårar upphandling av så kallade Mobility as a service-lösningar där olika trafikslag upphandlas och kopplas ihop till en flexibel mobilitet från dörr till dörr.

Testa ett öronmärkt ekonomiskt stöd till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna för att öka andelen flexibla persontransporter som bygger på anropsstyrd kollektivtrafik med taxi.

Inspireras av Storbritannien och andra länder där kommuner tillåts beskatta parkeringar vid arbetsplatser och köpcentrum. Dyrare parkering blir en puff från egen bil till mer yt- och energieffektiva transportmönster.

Vi är övertygade om att nytänkande för kollektivtrafiken behövs om Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Biltrafiken måste minska för att alla de verksamheter som gör städerna levande ska få plats. Taxi har den potential som krävs för att bli den nyckelspelare som framtidens kollektivtrafik behöver för att möta medborgarnas önskningar.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga