Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 13. april 2017
Karin Svensson Smith (MP)
Ordförande riksdagens trafikutskott

Utskriftvänlig
Vi vill inte att det sprids miljögifter på åkrarna
Vi vill ersätta lastbilstransport av gas med lokala och regionala gasnät. Svar till Anders Persson.

Sveriges löfte inför klimatmötet i Paris var att vi skulle bli det första fossilfria välfärdslandet i världen. Eftersom ca 4/5 av oljeimporten går till transportsektorn står denna i fokus för de åtgärder som måste vidtas. Det allra viktigaste för att klara målet är att minska den totala transportvolymen och byta energikrävande transporter till energisnåla dito. Från lastbil till godståg och sjöfart. Från flyg och bil till kollektivtrafik och cykel.I miljömålsberedningen enades 6 partier om att klimatpåverkan från inrikes transporter måste minska med minst 70 procent till 2030. Att via lagstiftning successivt minska fossilt och öka förnybart i de befintliga bensin/dieselpumparna kommer riksdagen sannolikt att besluta inom kort. Men för att slippa palmolja och för att inte ta ut mer energi från skogen än vad som är förenligt med kriterierna ett uthålligt skogsbruk måste även biogasens potential att ersätta fossila drivmedel tas tillvara. Eftersom organiskt avfall och avloppsvatten måste omhändertas i vilket fall som helst så vore det oansvarigt att inte utnyttja denna hantering för att samtidigt framställa fordonsbränsle samt växtnäring som kan ersätta fossil handelsgödsel.Eftersom MP i högsta grad har bidragit till att öka kraven på ekologiska livsmedel anser vi givetvis inte att det ska spridas miljögifter på åkermark. Vårt mål är ett långsiktigt hållbart lantbruk som slår vakt om kretslopp och alla de värden jordbrukslandskapet bidrar med. Vi vill ersätta lastbilstransport av gas med lokala och regionala gasnät så att förnybara drivmedel finns i hela landet.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga