Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 13. april 2017
Emma Hult, riksdagsledamot (MP) och bostadspolitisk talesperson
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot (MP), trafikpolitisk talesperson

Utskriftvänlig
Människors hälsa viktigare än breda vägar
Att människor ska tvingas anpassa sig efter det som bullrar i stället för tvärtom är fel. Dessvärre är det där den bostadspolitiska debatten har hamnat. I stället för att prata om hur vi sänker bullret vid källan för att skapa bättre livsmiljöer och mer byggbar mark har debatten kommit att handla om vilka bullernivåer vi kan utsätta människor för.

I förra veckan presenterades en överenskommelse mellan regeringen och de borgerliga partierna om bullerregler. Detta skedde efter att de borgerliga partierna tillsammans med Sverigedemokraterna, genom så kallade tillkännagivanden i riksdagen, tvingat fram höjda tillåtna nivåer för trafikbuller vid bostadsbyggande. I Miljöpartiet tycker vi att det viktigaste är att minska bullret, inte bullerkraven.Människors hälsa är viktigare än breda vägar och höga hastigheter. Studier visar att buller bland annat kan leda till sömnsvårigheter, stress, högt blodtryck och ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Samtidigt krävs oftast inte särskilt komplicerade åtgärder för att sänka bullernivåerna. Det kan handla om nya sorters däck eller hastighetssänkningar. Om hastigheten till exempel sänks från 60 till 50 kilometer i timmen kan det ge en bullersänkning med 4 decibel, vilket är en väsentlig sänkning.Sänkta hastigheter är därför en bra metod för att göra mer mark byggbar och samtidigt förbättra folkhälsan. På plussidan kan också räknas att luftkvalitén förbättras genom att utsläppen av giftiga partiklar minskar. De borgerliga partierna verkar fortsatt vara fast i 1900-talets trafikpolitik och missar därför denna uppenbara lösning.

Vi får inte glömma kvalitén i bostadsbyggandet. Just nu byggs det rekordmycket i Sverige, vilket är nödvändigt för att lösa den bostadsbrist som råder. Däremot måste vi se till att det som byggs också blir bra. Det vi bygger idag ska fungera väl också om 50 och helst 100 år. Därför är det av stor vikt att resurser läggs på god planering både av bostadens placering och utformning. Med dagens regelverk har kommunerna redan verktyg för att skapa bra boendemiljöer för sina invånare.Att åtgärda bullret går hand i hand med den nödvändiga omställningen av trafiken. Det trafiksystem som skapades under 1900-talet håller sakta men säkert på att ersättas. Här, såväl som i andra länder, har man insett möjligheterna som uppstår när fler av de som har möjlighet till det väljer att gå, cykla eller använda kollektivtrafik. För städer innebär det en drastisk skillnad när bullriga och förorenade huvudgator eller tidigare infartsleder blir levande boulevarder där cykelbanor, uteserveringar och lekytor tar över de tidigare extra körfälten. För mindre samhällen är god planering och strategisk markanvändning lika viktig och möjlig som för staden.Även lastbilar är en stor källa till buller. Det kan åtgärdas genom att flytta över gods från vägarna till räls och sjöfart. Samtidigt är både järnväg och spårväg också källor till buller, men genom tekniska åtgärder på spår och fordon kan även detta åtgärdas.Försämrade bullerkrav ger sämre boendemiljöer, sämre folkhälsa och endast marginellt fler bostäder. Debatten förblindar oss från den viktiga frågan: bullret självt. Miljöpartiet vill bygga samhällen som kretsar runt människan och där planeringen utgår från att vi – där det är möjligt – förflyttar oss till fots, cykel eller med kollektivtrafik. De borgliga partierna är välkomna att sluta upp på den linjen så att vi gemensamt kan se till att mer mark befrias från buller och därmed blir möjlig att bebygga för framtidens hållbara samhälle.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga