Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 7. november 2016
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot och trafikpolitiskt talesperson (MP), Marcus Fribergkommunalråd (MP) Helsingborg, Emma Berginger, kommunalråd (MP) Lund, Märta Stenevi, kommunalråd (MP) Malmö
Utskriftvänlig
Återgång till de gamla Moderaterna
Sverige står inför ett vägval där vi beklagar att Moderaterna inte fullföljer det initiativ de tog när Sverigebygget lanserades i Almedalen 2014

På först Catharina Elmsäter-Svärds uppdrag och sedan på Anna Johanssons uppdrag har Sverigeförhandlingen kommit överens med Hässleholm, Lund, Jönköping, Borås och flera andra kommuner om den utveckling som kan bli resultat om nya stambanor byggs; bostadsbyggen, minskad arbetslöshet till följd av en utvidgad arbetsmarknad och företagsetableringar längs de tänkta spårsträckningarna Stockholm – Malmö samt Stockholm – Göteborg.Vi som har bott i Skåne en längre tid kan lätt inse fördelarna med dessa överenskommelser genom att minnas hur Skåne var innan trafiken med Pågatågs- och Öresundstågstrafiken utvecklades.

Moderaterna förespråkar att anslag i stället för att användas till nya stambanor spenderas på nya motorvägsfiler på E6 och E22. Men frågan är på vilket sätt sexfiliga motorvägar kan lösa de problem som identifierades då Sverigebygget initierades. Kommer fler byggbolag att vilja bygga vid motorvägsavfarterna jämfört med vid nya järnvägsknutpunkter? Kommer Skånes näringsliv att blomstra mer av vägbyggen än av järnvägsbyggen? Kommer motorvägarna att bli säkrare av att ännu fler lastbilar kör på dem? Vi tror att människor och företag är mer betjänta av att tågen går i tid och att det finns plats för mer tågtrafik för såväl regional pendling, långväga tågresor som gods.

Parisavtalet träder i kraft den 4 november i år. Det är glädjande att så många länder med väldigt olika förutsättningar snabbt var beredda att ratificera ett avtal som innebär drastiskt minskade av utsläpp av växthusgaser. Men det innebär också ett ökat tryck på att Sverige – som har bättre förutsättningar än de flesta – att föregå med gott exempel. Moderaterna ingick i Miljömålsberedningens sexpartiöverenskommelse om att minska klimatpåverkan från inrikestrafiken med 70 % till 2030. För att klara detta måste kollektivtrafikens andel av persontransporterna öka. Våren 2015 enades riksdagen om att staten ska bidra till att branschens mål om fördubbling av kollektivtrafikens kan nås. Detta kan givetvis inte bli verklighet om järnvägsanslag flyttas till motorvägar. Det räcker oftast med att åka Stockholm – Malmö en gång för att se orimligheten av öka tågtrafiken när nuvarande tåg har svårigheter att komma i tid.

Precis som Fredrik Reinfeldt redan uttryckte i regeringsförklaringen 2006 är klimathotet vår generations största utmaning. Under de tio år som gått sedan dess har världen blivit mer osäker. 78 procent av Sveriges oljeimport används inom transportsektorn. Därför blir det allt viktigare att trygga ett transportsystem som drivs utan oljetillförsel. Även säkerhetsskäl talar således för övergång från fossildrivna transporter till tågtrafik som drivs med inhemsk el.

Det skånska åtgärdsprogrammet för miljökvalitetsmålen 2016-2020 antogs i april 2016. I detta konstateras att en omställning till ett mer hållbart transportsystem krävs för att det ska finnas någon som helst möjlighet att nå flera av miljökvalitetsmålen. Ett samlat agerande för utbyggnad av järnvägen för gods- och persontrafik lyfts fram som en av de mest strategiska åtgärderna för att nå de skånska miljömålen. Som grädde på moset framgår av åtgärdsprogrammet att en fördubblad kollektivtrafik i Skåne skulle leda till hälsovinster motsvara 4,5 miljarder kronor per år genom att fler skulle gå och cykla till buss och tåg. Det är mer än dubbelt så mycket som Region Skåne lägger på kollektivtrafik.

Med de ekonomiska ramar som anges i regeringens infrastrukturproposition finns det ingen motsättning mellan fyra spår Malmö – Lund, dubbelspår på Västkustbanan mellan Ängelholm och Helsingborg C, persontrafik på Lommabanan och Söderåsbanan och att samtidigt fullfölja Sverigeförhandlingens åtaganden. I kombination med en ökad användning av sjötransporter längs Skånes kust skapas då möjlighet till ett transportsystem som håller för framtidens krav. Vi tycker att det är sorgligt att Moderaterna hellre satsar på utvidgning av det oljedrivna transportsystem som var populärt det förra århundradet. Helomvändningen när det gäller järnvägen är det definitiva beviset för att de nya Moderaterna återgått till att vara de gamla Moderaterna.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga