Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 3. december 2015
Mehmet Kaplan (MP)bostads- och stadsutvecklingsministerAnna Johansson (S)infrastrukturministerKarin Svensson Smith (MP)ordförande riksdagens trafikutskottHillevi Larsson (S)vice ordförande riksdagens civilutskott - See more at: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2869845-miljarder-till-ny-och-smart-kollektivtrafik#sthash.GMnJKUWO.dpuf
Utskriftvänlig
Miljarder till ny och smart kollektivtrafik
För att få fler att åka kollektivt och skapa bättre stadsmiljöer lanserar regeringen en satsning på stadsmiljöavtal. Två miljarder avsätts till modern, innovativ och kapacitetsstark kollektivtrafik i svenska städer. Målet är fler bostäder med god koppling till kollektivtrafik, bättre luft och minskade utsläpp.

Bostadsbristen märks i hela Sverige men i en tid av befolkningstillväxt och kraftig urbanisering blir den som tydligast i våra städer. I våra städer finns dock goda förutsättningar att möta många av de stora utmaningar som måste tacklas vad gäller klimatutsläpp, buller och luftföroreningar. Att bo tätt underlättar helt enkelt för smartare transporter, energisnåla bostadslösningar och ett effektivt resursutnyttjande.Med smart stadsplanering kan vi därför både öka bostadsbyggandet och bidra till mer hållbara stadsmiljöer och minskade koldioxidutsläpp. Städer erbjuder också en möjlighet för ekonomiskt utbyte och social inkludering, där kollektivtrafiken har särskild betydelse för binda samman olika områden och bidra till en rättvis tillgång till bostäder, arbete samt fritidsmöjligheter.Två miljarder kronorDärför är vi nu stolta över att kunna presentera regeringens lansering av stadsmiljöavtal där två miljarder kronor fram till 2018 satsas för stöd till lokala och regionala kollektivtrafiklösningar. Stadsmiljöavtalen är ett led i regeringens arbete med att nå målet om att 250 000 nya bostäder ska byggas till år 2020, och satsningen sker parallellt med en lång rad andra insatser.Stadsmiljöavtal finns sedan många år tillbaka i Norge, där så kallade bymiljøavtaler varit mycket framgångsrika. Stadsmiljöavtalen har framförallt två viktiga syften: att fler åker kollektivt och en positiv utveckling av stadsmiljöerna.Både kommuner och landsting kan med denna satsning få stöd till kollektivtrafik på upp till 50 procent genom att de, utöver sin andel av investeringen, presenterar motprestationer. Dessa kan antingen handla om att bidra till en ökad andel hållbara transporter, till exempel genom lokala gång- och cykelsatsningar, eller till fler bostäder. Grundförutsättning för att få del av stadsmiljösatsningen är att investeringen som stödet avser bidrar till målet att en större andel av persontransporter i städer ska ske med kollektivtrafik. På detta vis bidrar regeringen med detta till att skapa rätt förutsättningar för att kollektivtrafikbranschens mål om en fördubblad kollektivtrafik ska kunna nås.Främjar innovativa lösningarSatsningen på stadsmiljöavtal tar ett helhetsgrepp. Stödet, som beviljas av Trafikverket, är tänkt att särskilt främja innovativa, kapacitetsstarka och resurseffektiva lösningar. Det kan handla om spår, hållplatser, kajer eller om signalsystem för moderna bussar. Genom stadsmiljöavtalen och lokala motprestationer skapas förutsättningar för att fler resor sker med kollektivtrafik, cykel eller till fots. Det tar oss en bit på vägen mot ökad kollektivtrafik och leder redan på kort sikt till bättre stadsmiljö, minskad trängsel, plats för bostadsbyggande och grönska i städerna.Det är så dagens och framtidens utmaningar kan mötas. Regeringen vill bidra till att Sveriges städer utvecklas till attraktiva, hållbara och hälsosamma platser där fler människor får möjlighet att bo, resa och verka. - See more at: http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.2869845-miljarder-till-ny-och-smart-kollektivtrafik#sthash.GMnJKUWO.dpufKommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga