Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 7. juni 2015
Anna Johansson (S) Infrastrukturminister
Karin Svensson Smith (MP) Ordförande riksdagens trafikutskott

Utskriftvänlig
Miljardsatsning ger säker godstrafik
Problemen på järnvägen påverkar inte bara resenärer och arbetspendlare, även industrin drabbas. Kostnaderna för att transportera gods ökar när tågen försenas av växelfel, nedrivna kontaktledningar och rälsbrott.

Regeringens mål är att Sverige ska nå EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. I den nya jobbagendan är investeringar för framtiden en viktig del, liksom en aktiv politik för företag och industri. Grunden är en utveckling som är socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbar. Det gäller inte minst i transportsektorn och är avgörande aspekter i regeringens storsatsning på godstrafiken.Det saknas inte utmaningar för godstransporterna. På vägarna är lönedumpning och illojal konkurrens inte ovanligt. Istället för att sänka kostnader genom optimerade rutter, ökad fyllnadsgrad och bränslesnål körning pressas priser ned med lägre löner och sämre lastbilar.Det är förödande både för arbetsvillkor och för miljö och klimat. Tåget förlorar i konkurrenskraft och utsläppen ökar. Regeringen vill stärka konkurrenskraften både hos svensk åkerinäring och tågoperatörerna.Problemen på järnvägen är de flesta bekanta med. De drabbar inte bara arbetspendlare och andra resenärer – det drabbar även industrin. Kostnaderna för godset ökar när transporterna försenas av växelfel, nedrivna kontaktledningar och rälsbrott. Därför miljardsatsar regeringen på järnvägsunderhåll under hela mandatperioden.Som aviserats i vårbudgeten ser regeringen, mot bakgrund av bland annat prognostiserade banavgifter, även över förutsättningarna för att kompensera järnvägsföretagen och stärka järnvägens konkurrenskraft. Samtliga investeringar ska leda till en robust järnväg som både industri, företag och enskilda resenärer kan lita påNyligen påbörjades utredningsarbetet inför en vägslitageskatt för den tunga lastbilstrafiken. Den kommer att leda till mer rättvisa konkurrensvillkor mellan lastbilstrafik och godstrafik på järnväg. Såväl svensk- som utlandsregistrerade lastbilar ska omfattas. Ambitionen är att skatten ska utformas på ett sådant sätt att den underlättar regelefterlevnad och kontroll. Det kommer att gynna de seriösa åkerierna som följer lagar och regler.Det är även viktigt att skatten miljödifferentieras så att användning av nyare, mer miljöanpassade lastbilar främjas.För att klara både jobben, miljön och klimatet behöver godstrafiken på järnväg fungera bättre. Ökat underhåll och stärkt konkurrenskraft för godstransporterna i Sverige är en del i regeringens jobbagenda, med målet om lägst arbetslöshet i EU 2020.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga