Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 12. september 2014
Kurt Hultgren och Karin Svensson Smith, generalsekreterare respektive ordförande för Resenärsforum
Utskriftvänlig
Gratis kollektivtrafik dåligt förslag
Kollektivtrafik är en av de absolut viktigaste områden i omställningen till ett klimatsmart samhälle. På sikt måste massbilismen minskas till en bråkdel av dagens. Kollektivtrafiken måste därför fördubblas, vara pålitlig och konkurrenskraftig mot andra sätt att färdas.

Men det räcker inte. Det framtida trans­port­sy­ste­met måste vara re­surs­snålt och hållbart även i andra avseenden. Den bästa trans­por­ten är den som inte behöver ske alls al­ter­na­tivt sker med cykel. Kol­lek­tiv­tra­fik är oerhört mycket bättre än biltrafik, men det innebär inte att den saknar mil­jö­be­last­ning. Att sätta priset till noll, och betala allt via skatten, innebär att de som sparar på sina resor sub­ven­tio­ne­rar andras resande.Nolltaxa i kol­lek­tiv­tra­fi­ken är in­ef­fek­tivt för­del­nings­po­li­tiskt. Det är i högre ut­sträck­ning kvinnor och studenter som nyttjar kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Men även andra grupper åker kol­lek­tivt. Hur kan det vara rättvist att lå­gin­komst­ta­ga­ren som cyklar till sitt jobb eller ar­bets­lö­sa via skat­te­se­deln ska sub­ven­tio­ne­ra alla som till exempel tåg­pend­lar?All kol­lek­tiv­tra­fik kostar. De anställda i kol­lek­tiv­tra­fi­ken ska ha lön, fordonen ska betalas etc. Frågan är bara vem som ska betala. Eftersom kol­lek­tiv­tra­fi­ken främst fi­nan­sie­ras via lands­tings- och re­gi­on­bud­ge­ten skulle nolltaxa i kol­lek­tiv­tra­fi­ken betyda minskade resurser till sjuk­vår­den. Det kan högin­komst­ta­ga­re kom­pen­se­ra sig för genom att köpa privata vård­lös­ning­ar. Detta är dock inget al­ter­na­tiv för ar­bets­lö­sa, många pen­sio­nä­rer med flera.Var kan ökade anslag till kol­lek­tiv­tra­fik göra störst nytta? Valet står i regel mellan att sänka taxan eller att bygga ut och förbättra kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Krångel och bristande till­för­lit­lig­het är i dag hinder för att fler ska vilja åka kol­lek­tivt. Detta kan delvis åtgärdas genom att det rensas upp i av­re­gle­rings­djung­eln. Men in­ve­ste­ring­ar är också nöd­vän­digt för att få ordning på kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Sänkt kol­lek­tiv­tra­fik­taxa är inget som lockar vare sig bilister eller flyg­pas­sa­ge­ra­re att byta trans­portslag. De analyser vi har tagit del av visar att det är de som redan åker kol­lek­tivt som åker mer och folk som annars cyklar.När ökade kol­lek­tiv­tra­fi­kanslag leder till större turtäthet och/eller snabbare samt mera till­för­lit­lig trafik får det märkbara effekter på bil­tra­fi­ken, särskilt om det kom­bi­ne­ras med höjda p-av­gif­ter eller andra styrmedel som minskar bilismens at­trak­tions­kraft. Att lägga skatte­me­del på kol­lek­tiv­tra­fik kan vara angeläget utifrån en social in­falls­vin­kel, men bara om det leder till en minskad pri­vat­bi­lism och en lägre flyg­tra­fikvo­lym får det någon kli­ma­tef­fekt.Sänks taxorna utan att kol­lek­tiv­tra­fi­kansla­gen ökar måste tra­fik­ut­bu­det glesas ut i de områden som har lägst be­folk­ningstät­het. Detta är ingen önskvärd ut­veck­ling. För att ha råd med en ökad kol­lek­tiv­tra­fik är det klokt att göra som Schweiz, det vill säga att ta ut kilo­me­terskatt för lastbilar som till­sam­mans med andra avgifter på bilismen i praktiken fi­nan­si­e­rar stora delar av järn­vägs­ut­bygg­na­den. För att nå kli­mat­må­len behövs en kom­bi­na­tion av högre kol­di­ox­idskatt och högre p-av­gif­ter samt träng­sel­av­gif­ter i städerna. Flygets skat­te­fri­het måste avvecklas. En sådan politik kan bidra till att göra tra­fik­sek­torn hållbar. Men obe­grän­sa­de mo­tor­trans­por­ter är inte hållbara, oavsett om de sker enskilt eller till­sam­mans.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga