Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 14. august 2014
Karin Svensson Smith nr I på riksdagslistan och klimatansvarig I partistyrelsen (Mp)
Per Bolund riksdagsledamot ekonomiskpolitisk talesperson (Mp)

Utskriftvänlig
Vi behöver en klimatkompetent regering

I en av alla de valquiz som väljarna kan testa i år liknas partierna vid olika djur. Men ett djur saknas. Det djur som sammantaget passar bäst för allinasregeringens partier är strutsen. Sedan regeringen Reinfeldt kom till makten för åtta år sedan har den konsekvent stoppat huvudet i sanden och vägrat lyssna på de varningar som utfärdats. FNs klimatpanel har producerat flera rapporter med tungt vetenskapligt underlag för de klimatförändringar som är troliga ifall utsläppen av växthusgaser fortsätter att öka som hittills. Den förre världsbanksekonomen Sir Nicholas Stern publicerade 2006 en sammanställning över de kostnader som uppstår om temperaturhöjningen inte kan avvärjas. Hans slutsats var att de skador som förväntas uppkomma motsvarar den ekonomiska förstörelse de båda världskrigen ledde till.Skåne har denna sommar ännu bara haft lite åskväder och översvämningar, men vad stormen Sven åstadkom i vintras och inte minst nuvarande skogsbrand i Västmanland illustrerar med all önskvärd tydlighet att samhället behöver klimatsäkras för att minska den nuvarande sårbarheten.  Detta föreslog klimat- och sårbarhetsutredningen redan för sju år sedan. Utredningen bedömde då att fastigheter för 10-tals miljarder kronor riskerar att förstöras om inga åtgärder vidtas. Vattenkvaliteten i sjöar och vattendrag kommer att försämras och hota tillgången på dricksvatten. Ökande temperaturer i kombination med mer ojämn nederbörd ökar risken för bränder. Även den förra försvarsberedningen lyfte klimatförändringarna som Sverige i likhet med militära angrepp borde ha en beredskap för. Trots detta har Sverige ingen klimatanpassningsstrategi. Alliansregeringens strutsbeteende har varit konsekvent.Höjs havsnivån enligt forskarnas prognoser är det ett stort hot mot flertalet skånska kuststäder, särskilt i kombination med den ökning av skyfall och långvariga regn som förväntas komma. Städerna byggas om för minska översvämningsrisken och lindra konsekvenserna av de besvärliga väderfenomen som inte kan förhindras. I samband med den storm som drabbade Skåne under december 2013 tog havet upp till tio meter av kusten vid Skälderviken. Citytunneln var mindre än 10 cm från att översvämmas. Att pumpa var problematiskt eftersom det inte fanns någonstans att göra av med vattnet. Vatten riskerade att tränga upp ur rännstensbrunnarna.Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap MSB har bara 25 miljoner kr för medfinansiering av kommunala klimatanpassningsåtgärder. Miljöpartiet har anklagats för att vara alarmistiskt när vi har krävt krafttag mot växthusgaserna. Sedan 2007 har partiet lagt olika förslag på hur Sverige förutom att minska klimatpåverkan också ska vidta åtgärder för att skydda samhället gentemot den klimatförändring som redan pågår. Vi gör bedömningen att det under de närmaste 20 åren finns ett behov av investeringar i klimatanpassningsåtgärder på tiotals miljarder kronor. Våra förslag riktar in sig på ett antal stora angelägna projekt för att motverka skador till följd av översvämningar. Mälaren, Vänern och dess flöde via Göta Älv samt Skåne som saknar landhöjning ska prioriteras. Här ryms även satsningar för klimatanpassning av förorternas miljonprogramsområden.Miljöpartiets satsning planeras över kommande 20-års period. Pengarna tas delvis från militär verksamhet och omfördelas inom budgetområdet till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). MSB bör få ett huvudansvar för klimatanpassningsarbetet. Tillsammans med Länsstyrelserna och andra statliga myndigheter bör MSB medfinansiera lokala åtgärder för att motverka översvämningar.MSB tvingas avslå merparten av kommunernas ansökningar om medfinansiering av översvämningsskydd. Det är dålig ekonomi. Kostnaderna för att anpassa samhället är väldigt begränsade jämfört med att inte förebygga klimatskador. Det räcker med att tänka på de 6 miljarder försäkringsbolagen fick betala ut för vad två timmars skyfall orsakade i Köpenhamn 2011 eller kostnaderna för den förödelse den nuvarande skogsbranden ger upphov till.Många regeringar insett att det kan bli dyrare att inte göra något och i stället vänta på nästa extremväder orsakar skador för miljardbelopp. På årsdagen av orkanen Sandy offentliggjorde president Obama en Task Force on Climate Preparedness and Resilience med uppgift att ge råd till såväl federal regering som USAs städer för hur klimatförändringen ska mötas. I uppgiften ingår bl a att visa hur man förebygger översvämningar med beväxta sanddyner, våtmarker, skogar samt andra naturliga barriärer som samtidigt kan bli kolsänkor och motverka klimatförändringen. Sverige behöver en ny regering med klimatkompetens som inte bara tillsätter utredningar utan också tar ansvar genom att genomföra det utredningarna föreslår.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga