Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 23. juli 2014
Karin Svensson Smith (MP), ordförande Resenärsforum
Ulf Flodin, vice ordförande Järnvägsfrämjandet

Utskriftvänlig
Omfördela pengar till höghastighetståg
Nu när båda politiska block är överens om en satsning på höghastighetsjärnväg måste finansieringen upp på dagordningen. Vi föreslår att man bland annat sätter stopp för pengar till nya motorvägar och använder dem till höghastighetsspår.

Alliansens helomvändning när det gäller höghastighetsjärnväg är välkommen. Nu behöver det inte argumenteras för en höghastighetsjärnväg längre. Men frågan om finansiering återstår. När nu ett sammanhängande höghastighetsnät är ett gemensamt mål för båda blocken bör diskussionen fokusera på hur målet ska förverkligas. Resenärsforum och Järnvägsfrämjandet är angelägna om att en satsning på höghastighetsjärnväg inte tillåts tränga undan andra angelägna järnvägsinvesteringar för person- och godstransporter. Här kommer fyra förslag som kan bidra till finansiering och byggnad av hela järnvägssystemet i Sverige.Bannlys investeringar som gör det svårare att minska klimatpåverkan.Ett stopp för nya motorvägar frigör åtskilliga miljarder till finansiering av höghastighetsspår. Transportsektorn (inkl flyg och sjöfart) står för 40 procent av Sveriges totala klimatpåverkan. Givetvis är effektiva satsningar som förebygger trafikolyckor motiverade. Men med tanke på att vägtrafiken till 90 procent drivs med bensin och diesel är det oansvarigt att vidga utrymmet för densamma. De sju miljarder kronor som planeras för mer flyg på Arlanda bör också dirigeras om till höghastighetsspår. Regeringens uppdrag till Trafikverket bör vara att planera för uppfyllande av klimatmålen och anpassa fördelningen väg-järnväg efter det.Frys banavgifterna tills kilometerskatt för lastbilstransporter och flygskatt är på plats.Alliansens genomförda och planerade höjningar av banavgifterna i kombination med dålig skötsel av spåren tvingar Green Cargo, SJ och andra tågbolag till nedskärningar. SJ:s indragning av utlandsförsäljning och flera tågbolags varsel av personal rimmar illa med att politikens uttalande om att sätta resenären i centrum. Höjda banavgifter riskerar att leda till dyrare tågresor och ännu skevare villkor i relation till flyget.Fasa ut subvention av fossila transporter.Skattesystemet gör att förmånsbilar är mer ekonomiskt för företag än att erbjuda kollektivtrafikkort för anställda som behöver resa i jobbet. Marknadsprissättning för bilparkering i tätort tillämpas nästan aldrig. Hyresgäster och bostadsrättsinnehavare utan bil får ofta subventionera grannens bilparkering via hyra/månadsavgift. Nuvarande reseavdrag undandrar stora skatteintäkter från staten och stimulerar bilpendling. Vägreparationer betalas av hela skattekollektivet i stället för lastbilstrafiken som är orsak till merparten av vägslitaget. Om kostnader för klimatskadorna ingick i priset på oljedrivna transporter skulle övergången till ett hållbart transportssystem gå mycket smidigare.Skrota gamla missvisande prognoser om att vägtrafiken kommer att öka i all evinnerlighet.Utgå från att människor vill ta ansvar för barn och barnbarn genom att inte påverka klimatet negativt med sitt val av färdmedel. Biltrafikökningen har planat ut i hela västvärlden. I Sverige har tågtrafiken ökat med över 50 procent sedan 1997. Trafikverkets prognoser har vid jämförelse med det faktiska utfallet visat på en systematisk överskattning av vägtrafik och en motsvarande underskattning av tågresande. Kritik ska i första hand riktas mot Trafikverkets uppdragsgivare – regeringen. Hur mycket felräkningar, nerrivna kontaktledningar och urspårningar ska förekomma innan Trafikverket får ett nytt uppdrag och en ny ledning? Att infrastrukturministern bara kallar till sig generaldirektören när felen upprepas på löpande band duger inte. Tågresenärer förtjänar bättre villkor för sina resor.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga