Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 15. april 2014
Karin Svensson Smith sammankallande klimatnätverket, MP-Lund
Utskriftvänlig
Ersätt bilen med kollektivtrafik - nu!
Oljeanvändningen måste minska genast, Mycket skulle vara vunnet om kollektivtrafiken ökade radikalt. Det är en åtgärd som går att genomföra relativs snabbt.

Tre fjärdedelar av all oljeimport till Sverige används i tranportsektorn. I samband med den oljekommissionen Göran Persson ledde konstaterade dåvarande Vägverket att förnybara bränslen i bästa fall kan svara för en femtedel av den minskning av oljeanvändningen som behöver ske. Det som framkommer i utredningen om ”Fossilfrihet på väg” är ungefär samma uppskattning. Därför är det hög tid att flytta tyngdpunkten från privatbilar och bränslen till det faktum att energianvändningen i transportsektorn måste krympa rejält för att målen om fossiloberoende och minskad klimatpåverkan ska nås.Störst energibesparing kan uppnås genom att fler åker tillsammans eller cyklar. En fördubbling av kollektivtrafikens andel av trafikarbetet i relation till bil skulle kunna minska persontrafikens koldioxidutsläpp med 20 – 25 procent. Järnvägsnätet måste byggas ut, men i väntan på ökad kapacitet i spårtrafiken finns åtgärder för att öka kollektivresandet som kan genomföras tämligen omedelbart. I landets tätorter finns goda möjligheter att inom en snäv tidshorisont ersätta bilresor med kollektivtrafik och cykel.Infrastruktur för person- och godstransporter täcker idag ungefär 10-20 procent av ytan i en genomsnittlig svensk stad. Det är vägar och gator, men även parkeringar. Privata bilar står stilla i genomsnitt 23 av dygnets 24 timmar. Att använda en större del av gatan för kollektivtrafik är inte bara klimatsmart. Det skapar också plats för cykelbanor, parker, bostäder, lekplatser och ytor för att hantera ökande nederbörd. Sökljuset bör riktas på de förändringar som gör kollektivtrafiken tillräckligt snabb, pålitlig och bekväm för att upplevas som reellt alternativ till bilen. Busstrafik i separata filer bör ha företräde framför dem som omger sig själv med ett ton plåt vid förflyttning. De tio största städerna i Sverige behöver spårvagnsnät för att kollektivtrafiken ska ha en tillräcklig kapacitet och attraktionskraft.Det krävs ekonomiska styrmedel som ändrar prisrelationen mellan kollektivtrafik och bil. Avgifter för parkering bör tas ut på marknadsmässiga grunder. Billösa hushåll borde slippa att få grannens parkeringskostnad inbakad i hyran. En satsning på kollektivtrafik har stöd hos befolkningen. I valet mellan utbyggda spår och fler vägar väljer en stor majoritet det förstnämnda. Fenomenet Peak Car uppträder i allt fler av industrivärldens städer. Om Sverige verkligen ska bli oberoende av fossila drivmedel bör kollektivtrafik och inte bil vara norm för detaljplaner, översiktsplaner och resten av samhällsplaneringen.Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga