Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 17. oktober 2013
Karin Svensson Smith,klimatansvarig i Miljöpartiets partistyrelseEmil Samnegård,ordförande för Miljöpartiet i Trelleborg
Utskriftvänlig
Städerna måste byggas om för att minska översvämningsrisken
FN:s klimatpanel, IPCC, har nyligen presenterat sin femte klimatrapport. Bilden som forskarna målar upp är entydig. Koldioxidhalten i atmosfären fortsätter att stiga. Rapporten bör leda till att krafttag tas för att minska utsläppen av växthusgaser samtidigt som det är hög tid för åtgärder som kan anpassa samhället för att motverka skador till följd av de klimatförändringar som redan pågår.Men samtidigt som vi börjar torka upp efter de utsläpp av växthusgaser som redan har skett är det viktigt att inte ytterligare öppna kranen för nya utsläpp. Därför är det mycket glädjande att länsstyrelsen och Trafikverket gick på Miljöpartiets linje med stopp för en ny ringväg.
Skåne har ingen landhöjning som kan motverka höjda havsnivåer. Höjs havsnivån enligt forskarnas prognoser är det ett stort hot för flertalet skånska kuststäder, särskilt i kombination med den ökning av skyfall och långvariga regn som förväntas komma. Därför behöver städerna byggas om för att minska översvämningsrisken och lindra konsekvenserna av det som inte kan förhindras. Blågrön klimatomställning innebär att den hårdgjorda ytan i städerna krymps för att ge plats för en öppen dagvattenhantering i form av bäckar, kanaler, dammar och växtlighet i alla former. Yteffektiva transporter i form av kollektivtrafik, cykel och gång är en förutsättning för att en blågrön klimatlösning ska kunna rymmas mellan husen. Att gå från grå (regnvatten i underjordiska rörsystem) till blågröna vattenlösningar ökar den biologiska mångfalden i städerna och gör dem mer attraktiva för människor. Dagens VA-system är i ett stort behov av ombyggnad och är inte dimensionerat för att klara den nederbörd SMHI:s modeller förutsäger.

Skånes kuster behöver förstärkas med mjuka skydd längs stränderna och vallar utanför sårbara anläggningar som är svåra att flytta, till exempel reningsverk. De mjuka skydden handlar om sandutfyllnad, strandfodring, uppbyggnad och förstärkning av jordvallar med växtlighet som binder jorden eller sanden. Jordvallar som kan integreras med infrastrukturlösningar för det lågtliggande centrala och västra Trelleborg. Våtmarker behöver återskapas för att bli en buffert som kan fördröja vatten som annars skulle skölja in över städerna så som de gjorde när orkanen Sandy ledde till översvämningar i New York.

I Miljöpartiets förslag till budget på riksnivå finns satsningar för klimatanpassning av miljonprogramsområden. En klimatanpassad och energieffektiv upprustning av bostadsområdena skulle förutom de positiva miljöeffekterna betyda många nya arbetstillfällen och höjd status för områdena. Lokalt i Trelleborg vill Miljöpartiet tjuvstarta den planerade klimatanpassningsplanen som ska genomföras 2015 då vi tror att man kan hitta synergieffekter genom att samtidigt möjliggöra en mer attraktiv infart till Trelleborgs hamn som inte kräver en ringväg samtidigt som man klimatsäkrar staden. Kostnaderna för att anpassa samhället är små jämfört med de kostnader som kan uppstå om man inte gör någonting. Det räcker med att tänka på de 6 miljarder försäkringsbolagen fick betala ut för vad två timmars skyfall orsakade i Köpenhamn.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga