Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 7. oktober 2013
Karin Svensson Smith (MP) klimatansvarig i partistyrelsen
Karin Pleijel (MP) kommunalråds- kandidat Göteborg

Utskriftvänlig
Dags upprätta en krisplan mot klimatförändringen
Ska kommunerna ha en sportslig chans att motverka översvämningsskador borde statsanslaget för medfinansiering av lokala klimatanpassningsåtgärder, Klamp, minst tiodubblas utifrån det årliga anslag på 25 miljoner kronor som finns i regeringens budget, skriver debattörerna. Regeringen bör omedelbart ta fram en krisplan för att möta klimatförändringen. I den bör ingå krav på kommunerna att inrätta skydd mot översvämningar och minska de fossila bränslena i transportsektorn
IPCC:s ödesrapport är nu offentliggjord. Människan påverkar jordens klimat. Och uppvärmningen kommer att ske i ett allt snabbare tempo. Det slår FN:s klimatpanel IPCC fast. För alla regeringar bör rapporten leda till en krisplan för att möta klimatförändringen såväl som en långsiktig plan för att minska de växthusgaser som orsakar den globala uppvärmningen.


Den svenska regeringen bör göra en omedelbar justering av budgeten för att öka klimatbiståndet och därmed underlätta för att Sverige kan göra konstruktiva inspel till en global klimatöverenskommelse. Men IPCC-rapporten ger även anledning till att planera för 100-årsregn. Plan- och bygglagen bör ändras så att kommunerna får ett obligatoriskt uppdrag att upprätta ett åtgärdsprogram med syfte att skydda människor och infrastruktur från de skador som kraftigare och mer oregelbunden nederbörd kan åstadkomma.

Hoten mot Göteborg väl kända

Hoten från Göteborgsregionen är väl kända och kommer från flera håll; från kusten, via Göta älv och som nederbörd. Översvämningar har de allra flesta Göteborgare upplevt de senaste åren och enligt meteorologerna kommer skyfall och långvariga regn att bli allt vanligare. Ymnig nederbörd riskerar att leda till vattenfyllda källare, skred, kontaminerat dricksvatten och bortspolad infrastruktur. Kostnaden för att klimatanpassa Göteborg till en meter högre havsnivå uppskattas till cirka tio miljarder kronor. Det räcker inte med rörsystem och vallar – det krävs en helt ny samhällsplanering för att vattnet ska ha någonstans att ta vägen.

Insatserna för klimatanpassning bör samordnas med de åtgärder som är effektiva för att minimera den lokala klimatpåverkan. Mer än tre fjärdedelar av all olja som importeras till Sverige går till transportsektorn och därför är det viktigast att gå över till 100 procent förnybart just inom denna sektor.

Enklast att ta itu med

Minskad oljeanvändning för persontransport i städer är enklast att ta itu med. Där gör folktätheten att kollektivtrafik och cykel kan svara för en stor del av de resorna. Och det komplement i form av bilresor som behövs sker via bilpool, hyrbil eller taxi kan stora parkeringsytor omformas till potentiella översvämningsytor. Rader med gatuparkerade bilar längs trottoarerna kan bli snabbcykelvägar, alléer eller gröna korridorer. Asfalt måste bytas mot bäckar, dammar och grönska som kan absorbera vatten.

Regeringen bör snarast lägga förslag till åtgärder inom ramen för en samlad strategi för klimatanpassning. Ska kommunerna ha en sportslig chans att motverka översvämningsskador borde statsanslaget för medfinansiering av lokala klimatanpassningsåtgärder, Klamp, minst tiodubblas utifrån det årliga anslag på 25 miljoner kronor som finns i regeringens budget.

Den danska regeringen har gjort en överenskommelse med de danska kommunerna som frigör två miljarder danska kronor som kommunerna kan använda under en tvåårsperiod. Som en följd av detta räknar 74 av 75 danska kommuner med att ha en färdig klimatanpassningsplan för beslut innan nyår.

Specialanslag behövs

För de riktigt stora svenska projekten; säkra Mälarens dricksvatten, skredsäkra Göta älv och skydda Skånes kuster behövs specialanslag. Miljöpartiet föreslår i sitt motförslag till budget för 2014–2017 att staten ska avsätta totalt 4,3 miljarder kronor till klimatanpassning.

Nu finns inte längre några ursäkter för att vänta med radikala åtgärder för att kraftigt minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt vidta förebyggande åtgärder för att lindra konsekvenserna av den klimatförändring som har påbörjats. Vår nuvarande generations moraliska ansvar gentemot kommande generationer är stort. Miljöpartiet är berett att ta det ansvaret.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga