Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 7. oktober 2013
Karin Svensson Smith (MP) klimatansvarig partistyrelsen, Lund
Karolina Skog (MP) kommunalråd med ansvar för framtidens transporter, Malmö
Gustaf Wiklund (MP) oppositionsråd Helsingborg
Rasmus Lind (MP) ledamot regionala tillväxtnämnden, Malmö

Utskriftvänlig
Vad är en station utan en stationsort?
Antalet körda kilometer per bil minskar i Malmö, Lund och Helsingborg. Vi vill bejaka denna utveckling genom att överföra de miljarder som är tänkta för motorvägsbyggen till investeringar i spårtrafik.

Det finns en plan för nitton nya stationer i Skåne. Förslaget är dock bara halvfärdigt - för vad är en station utan en stationsort? En resa med Pågatåg kan vara en studie i upplag och baksidor i stället för folkliv och handelsplatser. Genom att förtäta och förädla i stationsnära lägen kan nya bostäder och arbetsplatser tillkomma, Om detta sker i hela Skåne kan gröna näringar lättare vara en del av den ekonomiska utvecklingen. Många fler kan bo och arbeta med naturen nära inpå sig.

När FN:s klimatpanel presenterar sin rapport i Sverige är det dags att lyfta blicken från budgetår och mandatperioder. Miljöpartiets vision för regional utveckling är att den ska präglas av de globala utmaningarna. Bristen på landhöjning gör Skåne extra sårbart för klimatförändring, men samtidigt är förutsättningarna för utfasning av fossila bränslen lättare här jämfört med omvärlden. Skåningarna har snabbt använt ny kollektivtrafik när den har erbjudits. Antalet körda kilometer per bil minskar i Malmö, Lund och Helsingborg.
Vi vill bejaka denna utveckling genom att överföra de miljarder som är tänkta för motorvägsbyggen till investeringar i spårtrafik. 78 procent av lastbilstrafiken i Skåne är genomfartstrafik - i klass med Schweiz och Österrike som också är transitregioner. Där har kilometerskatt för lastbilar införts för att få över gods till järnväg. Skåne har kust och hamnar. De skattemedel som frigörs om vägplanerna styrks kan delfinansiera spårvagnslinjer i Lund, Malmö och Helsingborg. Södra stambanan kan rustas upp för högre hastighet och hela Västkustbanan kan få dubbelspår.
Det milda klimatet gör cykelpendling till ett realistiskt alternativ för många. Den cykelhighway mellan Malmö och Lund som vi lanserade bör tillsammans med ett sammanhängande nät av cykelvägar vara en naturlig del av Skånes klimat- omställning.
Biogas baserad på restprodukter kan minska oljeberoendet och skapa nya arbetstillfällen. Det skånska jordbruket kan förutom livsmedel vara bas för biogasproduktion.
Att anpassa tätorter för att motverka skador till följd av skyfall och långvariga regn kan förvandla en mörk framtidsbild till en utvecklingsfråga. En färsk FN-rapport har visat asfalteringen i städer allvarligt har minskat biologisk mångfald och ökat översvämningsrisken. Robusta städer är städer där det finns mycket grönska, öppet vatten, attraktiv kollektivtrafik och cykelvägar. Vi vill bejaka klimatomställningen av Skåne i stället för att motverka den.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga