Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 3. september 2013
Gustaf Wiklund (MP) kommunalråd i Helsingborg
Karin Svensson Smith (MP) klimatansvarig i partistyrelsen

Utskriftvänlig
Skydda Helsingborg mot översvämningar
Samhället behöver klimatanpassas. Skyfallet i Helsingborg i mitten av augusti orsakade bland annat översvämning på Österleden.

Första gången på flera miljoner år har koldioxidhalten i atmosfären överstigit 400 ppm. Det innebär att är det mycket bråttom att vidta kraftiga åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser så att klimatförändringarna dämpas. Parallellt med denna omställning behöver samhället klimatanpassas så att klimatförändringarnas konsekvenser minskas.

Klimatanpassning handlar om att anpassa samhället till ökande medeltemperaturer, till mer nederbörd och mer ofta återkommande extremväder som skyfall och värmebölja. Enligt SMHI har Sverige redan blivit både varmare och blötare. I genomsnitt har hela Sverige fått det ungefär en grad varmare och omkring tio procent mer nederbörd än normalt under de senaste 20 åren. Det mesta tyder på att denna utveckling kommer att accelerera.

Med Helsingborg som exempel kan vi dra lärdom om hur sårbart samhället är inför extremväder och skyfall. Det senaste regnovädret med åska och lokal nederbörd med 70 millimeter regn skapade stora skador för den enskilde, mest utsatt var områden kring Påarp. Men även fjärrvärmeproduktionen låg under en tid nere innan reservkraften kunde startas och flera vägar låg under vatten.

När adventsstormen drog förbi Helsingborg 2011 trängde vatten in genom skyddsvallarna, kajer och vägar längs kusten slogs sönder. Även då var Helsingborgarnas energitillförsel hotad. Den gången var Råå, centrum och Rydebäck några av de mest som mest utsatta områdena.

Miljöpartiet kommer därför att avsätta miljardbelopp i höstens skuggbudget för att stödja kommunerna i klimatanpassningsåtgärder. Helsingborg, men även andra kommuner i Skåne, är aktuella för att ta del av denna satsning. Avsikten är att skapa ett tryggare och mer robust samhälle som bättre kan stå emot extremväder.

Åtgärder som är aktuella är att minska hårdgjorda ytor så att vattnet bättre kan sjunka undan, det krävs ombyggnation av vatten- och avloppsnätet för att klara ökade flöden och kulverteringar måste öppnas upp. Blågrön klimatomställning innebär att den asfalterade ytan i städerna krymps för att ge plats för en öppen regnvattenhantering i form av bäckar, kanaler, dammar och växtlighet i alla former.

Yteffektiva transporter i form av kollektivtrafik, cykel och gång är en förutsättning för en blågrön klimatlösning. Att gå från en grå till en blågrön vattenlösning ökar den biologiska mångfalden i städerna och gör dem mer attraktiva för människor. Dagens vattenhantering i underjordiska rörsystem behöver byggas om och är inte alls dimensionerat för till exempel det skyfall som Köpenhamn fick erfara under två timmar en julidag 2011. Detta regn ledde till skador som försäkringsbolagen hittills fått ersätta med sex miljarder danska kronor.

Sommarens skyfall och ihållande regn resulterade i att många områden i Sverige översvämmades. Miljöpartiet tycker att det är hög tid att ta klimatförändringarna på allvar och därför vill vi att staten och kommunerna avsätter anslag för nödvändiga investeringar. Klimatanpassning kräver stora insatser och mycket resurser. Men omställningen skapar också arbetstillfällen.

 


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga