Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 30. august 2013
Karin Svensson Smith, ordförande Resenärsforum
Utskriftvänlig
Kollektivtrafik måste få kosta mer
Den pågående klimatföränd­ringen är en tickande bomb som riskerar att tillintetgöra levnadsmöjligheterna för våra efterkommande. Redan i dag drabbas många människor av översvämningar i vissa områ­den, medan andra svälter ihjäl på grund av långvarig torka.
Att de extrema väderfenomenen blir allt vanligare märker vi även i Sverige, mest i form av översvämningar. När man inser allvaret i det som pågår är det lätt att bli förtvivlad. Vad kan man då göra som enskild? För de allra flesta kan klimatpåverkan minska snabbast genom att man byter flyg­ och bilresor mot utsläppssnåla transport­ slag. Bäst är förstås att cykla eller gå, men det finns många tillfällen där det är för långt eller att kollektivtrafik av andra skäl är ett mer praktiskt alternativ.

Resenärsforum är en paraplyorganisa­tion som ska tillvarata kollektivtrafikanter­ nas intressen och verka för att branschen får bättre villkor för kunna att erbjuda en snabb, tät och tillförlitlig trafik. För resenärerna är de anställdas villkor väldigt viktiga. Om anställda är trötta, på grund av långa arbetspass, eller känner sig pressade och otrygga i sin anställning, har de svårt att ge det kundbemötande som be­hövs för att resan ska bli bra. De anställda i kollektivtrafiken utför en strategisk sam­hällstjänst och bör bli värderade därefter. Detta är inte bara en fråga för de arbets­givare som har anställt dem utan även en fråga där kollektivtrafikens villkor styrs av spelregler och anslag som styrs av politis­ka beslut.
 
För att resan ska vara säker måste inves­teringar och underhåll dimensioneras för att minimera risken för olyckor. De föränd­ringar som skötseln av järnvägen har ge­nomgått det senaste årtiondet har lett till färre anställda för det faktiska underhållet, trots att volymen tågtrafik ökat kraftigt. Forskare vid KTH menar att Trafikver­ket inte verkar ha kontroll över situatio­nen. Tågrälsen sitter på många ställen lös då rälsens fästen ständigt lossnar. Detta är givetvis helt oacceptabelt.

Kollektivtrafiken måste få kosta mer för att såväl resenärer som anställda i kollek­tivtrafikbranschen ska få rimliga villkor. Att så blir fallet är en angelägenhet för hela samhället, eftersom en attraktiv kol­lektivtrafik är en förutsättning för att kom­ma till och från jobbet, för att städerna inte ska korka igen av trängsel och för att mins­ka trafikens klimatpåverkan till en accep­tabel nivå. Resenärsforum stödjer därför de fack­liga organisationernas krav på trygga och rimliga arbetsvillkor, men riktar även krav på att riksdag och regering ger kollektiv­trafikbranschen bättre förutsättningar att verka inom. 

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga