Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 3. juni 2013
Karin Svensson Smith
Utskriftvänlig
Spårvagn i Lund
Alldeles nyligen har alltimehigh noteras för koldioxid i atmosfären; 400 ppm. Sannolikt är vi få Lundabor som för egen del kommer att drabbas. Men många oss har barn och barnbarn eller av andra skäl känner ett ansvar för kommande generationer. Ett alternativ är att via den politiska demokratin försöka avvärja klimatkatastrofen. Det kan tyckas naivt och givetvis förmår ett litet parti i en liten nation knappast att åstadkomma underverk. Men för alla som sett Palmefilmen framgick att Sverige har spelat en roll i internationella sammanhang.

 Självklart ska inga ansträngningar sparas i strävandena för att nå en globalt bindande överenskommelse om minskade utsläpp av växthusgaser. I frustration över de uteblivna resultaten försöker dock allt fler kommuner att ställa om lokalt. Det handlar både om att reducera den klimatpåverkan som kommuninnevånarnas egen verksamhet ger upphov till och att bygga om samhällena för att motverka effekterna av den klimatförändring som redan pågår. I Lund kan vi inspireras av den ambitiösa utveckling som påbörjats i Köpenhamn efter det skyfall som under två julitimmar 2011 ledde till skador försäkringsbolagen fått ersätta med 6 miljarder danska kronor.

 Miljöpartiet i Lund verkar för alla transportslag som kan underlätta för att människor väljer bort bil och flyg. Det nuvarande busskaos som redan i dag uppstår vid Clemenstorget i rusningstid behöver ersättas med en kombination av buss och spårvagn eftersom den senare har en mycket större transportkapacitet i förhållande till den yta den upptar. Spårvagnslinjen kan också (till skillnad från bussgatan) med en grästäckt banvall bidra till den minskning av hårdgjord yta som är en förutsättning för att kunna motverka översvämningar. 


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga