Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 26. marts 2013
ANDERS RUBIN (S) ordförande tekniska nämnden i Malmö
KAROLINA SKOG (MP) vice ordförande tekniska nämnden Malmö
RONNY JOHANNESSEN (M) ordförande tekniska nämnden Lund
KARIN SVENSSON SMITH (MP) vice ordförande tekniska nämnden i Lund
BERIT LAGERGREN (M) ordförande tekniska nämnden i Staffanstorp
LARS-ERIK WOLLMÉR (S) ordförande tekniska nämnden i Burlöv

Utskriftvänlig
Rusta upp cykelvägen, tack!

Allt fler cyklar mellan Malmö, Burlöv, Staffanstorp och Lund. Några hela vägen och andra delsträckor. Trafikverket har gjort en stråkstudie för anläggning av en snabbcykelväg denna sträcka, det vill säga en snabb, säker och genväg för cyklister. Förslaget har behandlats positivt i våra kommuner även om det återstår en del frågetecken kring detaljutformningen. Vi har kommit överens mellan kommunerna och Region Skåne om en tvåstegsplan, där vi först rustar upp nuvarande cykelväg och sen möjliggör för trafikverket att anlägga en ny cykelväg på den arbetsväg som är nödvändig för att bygga fyrspår hela järnvägssträckan Malmö-Lund.

Inspirerade av projektet Öresund som cykelregion ser vi flera möjligheter till förbättring av cykelvägen i samarbete med trafikverket. Rätning och breddning av befintlig cykelväg, prioritering i förhållande till korsande bilvägar, skyltning och belysning behöver ordnas liksom bättre underhåll och snöröjning. Cykelvägens upprustning måste samsas med hållplatser för kollektivtrafik, gamla träd och befintlig bebyggelse, men har ändå goda chanser på ett angenämt sätt ta emot många fler som vill cykla.


Den skånska blåsten är sannolikt det som främst hindrar cykling på slätten. Forskning på Lantbruksuniversitetet i Alnarp och på Tekniska Högskolan i Lund har visat på värdet av läplanteringar som utöver vindskydd även kan bidra till en ökad biologisk mångfald i jordbrukslandskapet.

Den som väljer cykel i stället för bil minskar klimatpåverkan och förbättrar luftkvaliteten samtidigt som den egna hälsan stärks. Om cykelresan ersätter en biltransport förstärks hälsoeffekten eftersom luftföroreningarna minskar och sänker risken för trafikolyckor.

Skånetrafiken har haft en mycket god resandeutveckling vilket höjer regionens attraktionskraft. Men för att klara ytterligare trafikökning och samtidigt bidra till de skånska miljömålen vill vi ge cykling bättre villkor för pendling, träning och allmän rekreation. Erfarenheter från Köpenhamn och andra städer med en stor cykeltrafik visar att sammanhängande cykelstråk drar till sig både pendlare och turister. Med en upprustning av cykelvägen Malmö-Lund vill vi visa att politiker inte bara pratar klimat utan också konkret underlättar för enskilda som vill leva klimatsmart.


Promme
13-04-2013 08:50:11
Mycket klokt inlägg om Va-syd i Sydsvenskan. Det är klart det ger försämringar i längden på kvaliten på vattnet när ambitionen bara är att pressa ner priset. Det påverkar ju helheten, altifrån personal till underhåll och de nödvändiga investeringarna i ledningsnätet. Vi kan inte bara lämna över problemen till våra barn och dölja huvudet i sanden genom att hävda att "det blir för dyrt".

Cyklisten
12-04-2013 00:37:29
Skånsk blåst inget hinder!

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga