Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 31. januar 2013
Maria Gardfjell kommunalråd (MP) och ledamot i kommunstyrelsen
Frida Johnsson ledamot (MP) i kommunstyrelsen
Karin Svensson Smith klimatansvarig (MP) i partistyrelsen

Utskriftvänlig
Stor översvämningsrisk i Uppsala
Det borde vara krav på kommunala klimat- och sårbarhetsplaner i Sverige. Uppsala är en av tre städer där översvämning skulle få störst konsekvenser.

Larmrapporterna om stigande globala temperaturer och ökade halter av växthusgaser i atmosfären visar att det finns behov av ett tydligare ansvarstagande från politikens sida. Världsbankens rapport med dess talande titel Skruva ner värmen visar vad som kan hända om temperaturökningen blir fyra grader. Klimatförändringarna kommer att drabba hela världen, dock på olika sätt.

Klimat- och sårbarhetsutredningen har konstaterat att Sverige kommer att påverkas kraftigt av ett förändrat klimat och det kommer bli en tuff utmaning för många kommuner, inte minst där det finns problem redan nu med höga vattennivåer.

Uppsala är enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap en av de tre svenska städer med störst översvämningsrisk och där en översvämning skulle få störst konsekvenser.

Miljöpartiet anser att Sverige, på samma sätt som Danmark, borde ha ett krav på obligatoriska kommunala klimat- och sårbarhetsplaner. Kommuner måste också våga använda sig av den makt de har via detaljplaner och bygglov för att skydda sin befolkning. Samtidigt som kommuner förbereder sig för klimatförändringar som inte kan förhindras är det minst lika angeläget att rejält minska klimatpåverkan. Det är delvis samma förvaltningar som berörs och därför rationellt att planera för minskad klimatpåverkan och översvämningsskydd samtidigt. Då blir det också lättare att motivera invånarna till ändrade resvanor.

När Uppsala nu ska planera hur bostadsbebyggelse ska utvecklas i stadsdelen Ulleråker måste både bebyggelse undvikas nära ån, där översvämningsrisken är stor och stadsdelen byggas kring en trafiklösning där modern spårburen kollektivtrafik och cykling utgör lejonparten av resandet.

För att möta klimatförändringarna behöver städerna bli gröna i dubbel bemärkelse. Det krävs stora investeringar i nya vatten- och avloppssystem, spårvagnslinjer, snabbcykelstråk och fler grönytor. Transporterna är ett av de områden där utmaningen är som störst att minska utsläppen. I Uppsala måste strategin vara att biltrafiken minskar med 20 procent till 2020 och att fokus läggs på att drastiskt minska de riktigt korta resorna under 3 kilometer samt resor i Uppsala centrum. Hela 37 procent av alla resor med bil är kortare än tre kilometer. Det är resor som i stor utsträckning skulle kunna ske med cykel eller kollektivtrafik.

Trots de klimatmål som kommunen har beslutat om så planerar Uppsala ändå för en ökning av biltrafiken. En planering som i sig banar väg för just en ökning av trafikmängden. Trots alla vackra ord så är det ändå i praktiken fortsatt planering för fler vägar, externa handelscentrum och stora arenor som innebär ökad trafik. En övergång från bil till kollektivtrafik och cykel minskar inte bara vår klimatpåverkan utan är också mer yteffektiv.

Att ge plats för fler bäckar, dammar och grönområden i staden gör att vi kan stå emot höga vattenflöden vid kraftiga och återkommande skyfall. En hög andel biltrafik med gatuparkeringar är inte ett resurseffektivt sätt att vara på stadens mark och gör oss mer sårbara för översvämningar.

Miljöpartiet anser att det är klimat- och samhällsmässigt oansvarigt att vidga kapaciteten för person- och lastbilstrafik. Vi verkar för att det ska vara lätt, enkelt och bekvämt att klara sig utan bil. Därför vill vi att investeringarna ska användas för spårväg och sammanhängande nät av välskötta cykelvägar. Uppsala måste ta sin del av ansvaret för den globala uppvärmningen, och vara en del av lösningen snarare än en del av problemet. Det arbetas för närvarande i kommunen med program och planer för cykeltrafik, parkeringspolicy samt miljö- och klimatprogram. Planer som i högre utsträckning behöver utarbetas utifrån ett miljö- och klimatperspektiv. Miljöpartiet har flera förslag för hur vi kan tänka nytt, grönt och framtidsinriktat. Nu hoppas vi att den borgerliga majoriteten vågar följa efter.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga