Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 23. oktober 2012
Karin Svensson Smith (MP) är andra vice ordförande i Lunds tekniska nämnd
Utskriftvänlig
Metro äventyrar angelägnare projekt
Flera angelägna spårprojekt i Skåne äventyras av den kampanj för en metro mellan Malmö och Köpenhamn som bedrivs av bland andra Malmömoderaterna.

I regeringens infrastrukturproposition nämns inga satsningar i södra Sverige, däremot i Stockholm, Västra Götaland och gruvregionerna.

De tre moderaterna Stefan Lindhe, Patrick Reslow och Olof Lavesson för på Aktuella frågor, 21.10, fram kapacitetsbristen på Öresundsbron som ett argument för metro. Men Skånetrafiken bedömer att Bron klarar av fyra gånger fler tågresenärer jämfört med idag. Det torde räcka för de närmaste 25 åren.

Problemen när det gäller kapaciteten rör i huvudsak Brons landanslutningar.

De metroutredningar som är gjorda föreslår utglesad Öresundstågstrafik mellan Lund, Malmö, Kastrup, Köpenhamns hovedbanegård och Østerport. Därmed skulle hälften av tågen inte nå centrala Köpenhamn utan dras via den nya bytespunkten Ny Ellebjerg och i några alternativ skulle bara hälften av tågen gå genom Citytunneln. Ett sådant upplägg försämrar Öresundsregions starkaste kollektivtrafikstråk.

Skulle ett tåg bli försenat, skulle det innebära minst dubbelt så lång väntan till nästa jämfört med idag. En utglesad Öresundstågstrafik till Hovedbanegården medför också försämrade möjligheter till integration med Danmark för alla skånska städer utom Malmö. Till exempel skulle Helsingborg och Landskrona, som idag har tre turer i timmen i rusningstid mot centrala Köpenhamn, bara få en tur i timmen.

En metro är en dyr investering som knappast kan hävda sig gentemot de behov som finns i resten av Sverige. I riksdagskorridorerna anses Skåne redan gynnat med tanke på Öresundsbron, Citytunneln och det pågående tunnelbygget i Hallandsås.

Trafikverkets kapacitetsutredning pekar ut Södra stambanan, särskilt mellan Malmö och Hässleholm, som den viktigaste flaskhalsen att göra något åt för att störningarna i tågtrafiken ska minska.

Ska Hallandsåstunneln ge full utdelning behövs bland annat fler spår på sträckan Ängelholm–Helsingborg.

Malmömoderaterna får gärna odla långsiktiga visioner, men det är trist om det ska gå ut över de nödvändiga förbättringar som Trafikverket och andra sakkunniga anser att Skåne behöver.

Region Skåne, Malmö, Helsingborg och Lund planerar för spårvagnar i Spis-projektet (Spårvagnar i Skåne) som ligger i linje med såväl EU:s transportpolitik som Trafikverkets kapacitetsutredning.

En metro hjälper inte det som Spis-projektet är tänkt att lösa; bristande framkomlighet i städerna och miljöpåverkan. För att erbjuda ett rimligt alternativ till bil behövs både en väl fungerande kollektivtrafik och sammanhängande cykelstråk.

En spårvagn kan rymma dubbelt så många resenärer som en ledbuss och upplevs av många människor till skillnad från buss bidra till en mysig miljö.

Internationella studier visar också att företagare är mer pigga på att öppna uteserveringar, affärer och bostäder längs spårvagnsstråk jämfört med om samma sträckningar trafikeras av bussar eller bilar. Samtliga partier i Lund vill därför att spårvagnar ska förbinda Lund C med den nya stadsdel som ska växa upp kring forskningsanläggningarna ESS och Max Lab. I Malmö och Helsingborg är det ännu mer uppenbart att buss inte ensamt räcker för att tillgodose behoven av snabb kollektivtrafik.

Skånes politiker måste enas om vad som behöver göras för att inte regionens kollektivtrafikresenärer ska missgynnas när regeringen nästa höst fastställer investeringarna i den statliga åtgärdsplaneringen för 2014-2025.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga