Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 21. december 2011
Karolina Skog (MP)
kommunalråd Malmö och vice ordförande i tekniska nämnden
Karin Svensson Smith (MP)
andre vice ordförande tekniska nämnden i Lund

Utskriftvänlig
Biogas – för minskat oljeberoende, jobb och miljö
Vi är många som känner en besvikelse efter att klimattoppmötet i Durban, COP 17, nyligen avslutades. Världens ledare kunde inte klara av att komma överens om ett globalt juridiskt bindande avtal. Det gick inte ens att enas om målet att den globala uppvärmningen inte ska bli mer än 1,5 grader.

Men att världens ledare misslyckas innebär att det nu är än viktigare att lokalt arbeta för att ställa om samhället och radikalt sänka utsläppen av klimatförändrande gaser. Klimatförändringarna är ett globalt problem, men alla utsläpp som sker är lokala.

När det gäller utsläppen i Sverige så står trafiksektorn för en stor del, och det är den mest oljeberoende sektorn. 94 % av transporterna är helt beroende av olja. Riksdagen har bestämt att fordonsflottan ska vara oberoende av fossila drivmedel år 2030. Det är ett tufft och bra mål, som alla partier ställt sig bakom. Dessvärre så har den borgerliga regeringen inte vidtagit några åtgärder för att målet ska kunna bli uppfyllt. Tvärtom har man avskaffat de stöd som fanns för att förnyelsebara bränslen ska kunna komma ut på marknaden och bli reella alternativ.
Miljöpartiet vill att det ska gå att använda bilen även i framtiden. För att det ska bli vara realistiskt så måste vi fatta politiska beslut som gör det möjligt. En storsatsning på ökad produktion av biogas är nödvändigt, om vi ska klara klimatmålen och kunna fortsätta köra bil.

För att fler konsumenter ska vilja byta drivmedel till biogas så krävs en ökad biogasproduktion. Skåne har mycket goda förutsättningar för att producera biogas, men regionens potential utnyttjas inte till fullo. I dag utvinns biogas av endast en tiondel av den råvara i Skåne som med dagens teknik är lönsam för det. Med tanke på att gödsel och annat organiskt avfall som lämpar sig för rötning till biogas läcker växthusgasen metan blir klimateffekten dubbelt positiv om detta tas om hand.
Flera skånska kommuner har snabbt kunnat öka insamlingen av matavfallet, genom att besluta om obligatorisk insamling. Lomma kommun är ett bra exempel då de ökat matavfallsinsamlingen till 60 procent av potentialen på bara två år. Lund var tidigt ute med att fatta beslut om matavfallsinsamling, och där pågår utbyggnaden för fullt då man fortfarande har en bit kvar för att nå sin fulla potential. I Malmö tas beslut i kommunfullmäktige 21 december om att inrätta obligatorisk matavfallsinsamling under 2012. Samtidigt har det regionala avfallsbehandlingsbolaget Sysav i höst fattat beslut om att bygga en anläggning för biogasproduktion som kommer att stå färdig 2014.

Regeringen har
ett stort ansvar för att produktionen av biogas ska kunna få fart. Det behövs stöd för installation av biogaspumpar, så att de som väljer en biogasbil ska ha en trygghet i att det finns tillgång till drivmedel. En utfästelse om att förnybara bränslen gynnas skattemässigt behövs också.
Den potential som finns för biogasproduktion i Skåne är också en stor möjlighet för det skånska näringslivet. Det slutna kretsloppet innebär att vi i ökad utsträckning kommer att producera drivmedel där det används. En klimatomställning går hand i hand med en politik för nya moderna jobb och arbetstillfällen. Biogasproduktion kan lösa flera av våra problem samtidigt, och det är hög tid att öka farten.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga