Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 20. december 2011
Karin Svensson Smith mfl, 2:e vice ordförande (MP) Tekniska nämnden, Lund, ersättare i styrelsen för Svensk Kollektivtrafik.
Gustaf Wiklund, Kommunalråd (MP), Helsingborg

Utskriftvänlig
Framtidens kollektivtrafik är spårbunden
Spårvagnstrafik har i åtskilliga städer visat sig vara ett effektivt redskap för att minska klimatpåverkan, luftföroreningar och trängsel. I Skåne finns ett framsynt projekt för spårvagnar.

I Skåne finns ett samarbete kring anläggning av spårvagnstrafik i de tre största städerna. Region Skåne, Malmö, Helsingborg och Lund har sökt och fått EU-stöd till SPIS – spårvagnar i Skåne. Projektet ligger i linje med EUs vitböcker om transportpolitik och urban mobilitet. Spårvagnstrafik har i åtskilliga städer visat sig vara effektiva redskap för att minska klimatpåverkan, luftföroreningar och trängsel.
 

Om staten ska medfinansiera trafikinvesteringar i städer gäller det att ha ett gediget underlag. Det är mycket som intäkter från skatt och avgifter kan användas till. I Malmö har Metro till Köpenhamn dykt upp i samtalet om kommande infrastruktur. En så dyr investering lär ha svårt att hävda sig gentemot behov i resten av landet. I riksdagskorridorerna anses Skåne gynnat med tanke på Öresundsbron, Citytunneln och det pågående tunnelbygget i Hallandsås. Trafikverkets kapacitetsutredning pekar ut Södra Stambanan, särskilt mellan Malmö och Lund, som en flaskhals att åtgärda om störningarna i tågtrafiken ska kunna minska. Mellan Helsingborg och Ängelholm finns också behov av fler spår. Det alltid är den svagaste länken som avgör en järnvägslinjes totala transportkapacitet. För Sverige och Danmark är det spåren till och från bron som behöver tas i tu med innan det är läge för en ny fast förbindelse.
 

En Metro i södra Öresund skulle förstärka den existerande överhettningen i sydväst och avhjälper inte det som SPIS-projektet är tänkt att lösa; miljöpåverkan och bristande framkomlighet i de tre största städerna. Tunnelbana är motiverat i miljonstäder och självfallet har busstrafiken en given plats i det nätverk av kollektivtrafik som behövs för att erbjuda ett gott alternativ till bilen. Eftersom stora ytor frigörs när människor förflyttar sig i kollektivtrafik jämfört med om alla kör i egen bil kan även cyklister och fotgängare vinna på denna förändring.
 

Men enbart busstrafik räcker inte heller. En stadsspårvagn kan frakta dubbelt så många resenärer som en ledbuss och upplevs till skillnad från den senare vara något som förhöjer värdet av gaturummet. Detta är en anledning till att samtliga partier i Lund valt spårvagn för att förbinda Lund C med den nya stadsdel som ska växa upp kring forskningsanläggningarna ESS och Max Lab. Internationella studier belägger sambandet mellan intresset för att etablera uteserveringar, affärer och bostäder längs spårvagnsstråk jämfört med om samma stråk trafikeras av bussar eller bilar.
 

För att nå Skånes klimatmål är utbyggd järnväg och spårvagnstrafik i de större städerna det mest ändamålsenliga. Regeringen måste inse att Peakoil följs av Peakcar. Stryk Förbifart Stockholm och satsa på kollektivtrafik som ger resultat i närtid.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga