Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 2. december 2011
Karin Svensson Smith
Partistyrelseledamot MP
Kommunpolitiker Lund

Utskriftvänlig
Hellre en vass åtgärd än tio djärva mål
Städerna måste utvecklas på helt andra villkor än i dag. Om privat bilägande ersätts med bilpool/hyrbil/taxi när kollektivtrafik och cykel inte klarar transportbehoven finns de plats för stadsodling, öppen dagvattenhantering och massor av grönska som gör städerna trevliga att bo i. All exploatering av skog med höga naturvärden, högklassig åkermark och annan skyddsvärd mark måste upphöra.

Miljöpartiet är med tanke på namnet det parti som kan förväntas den mest radikala och kunskapsunderbyggda politiken. Min vision är att miljöpartiet ska vara naturvetenskapens och miljörörelsens parlamentariska gren. Det är främst de kommande generationernas behov som ska väga tungt i de avvägningar vi gör mellan miljökrav i relation till andra krav. Vårt partiprogram bör då innehålla en kompass som definierar vad ett ekologiskt hållbart samhälle är för något och pekar ut de större strategiska åtgärdspaket som behövs för att vända utvecklingen åt rätt håll inom en rimlig tidshorisont. De systemvillkor som lanserades av det Naturliga steget anser jag vara en lämplig grund som visat sig hålla genom tillfälliga trender. Långtgående mål ska bara finnas med om det samtidigt finns med de åtgärder som behövs för att nå målen. Partiprogrammet ska förutom en vision om framtiden ge underlag för det som konkret behöver förändras i dag för att utvecklingen ska bli ekologiskt hållbar.

Uttaget av ändliga naturresurser måste upphöra. Utifrån kommande generationers perspektiv är det sannolikt nettouttaget av fosfor som är det dominerande problemet. Kretslopp för fosfor är en förutsättning för att de livsmedel människor behöver ska kunna växa. En rejäl handelsgödselskatt som återgår till lantbruket i form av ett metanreduceringsbidrag kan vara ett verkningsfullt styrmedel för att sluta kretsloppet för fosfor. Sopförbränningsanläggningarna bör få ett slutdatum och en avvecklingsplan. Avfallets energiinnehåll bör i stället tas tillvara genom rötning som ger biogas. Utöver fosfor är litium och andra metaller begränsande för den framtida utvecklingen.

Uttaget av förnybara naturresurser får inte överstiga återväxten av de samma. För att inte hota ekosystem och livsmedelsförsörjning bör energi- och resurseffektivitet stå i fokus när fossila bränslen fasas ut. För Sveriges vidkommande är slöseriet störst inom transportsektorn. En fördubbling av kollektivtrafikandelen av persontransporterna i kombination med att att planera städer för snabb och säker cykling är energieffektivt. Stor effektiviseringspotential finns även i godssektorn där ekonomiska styrmedel bör föra över vägtransporterat gods till att sjöfart och järnväg samtidigt som den totala transportvolymen dras ner. För den svenska bostadssektorn är minskning av elanvändning och av genomsnittlig bostadsyta per invånare det som bör prioriteras.

Främmande ämnen ska inte spridas och anrikas i näringskedjorna. Min bedömning är kemikaliefrågorna kommer att hamna mycket högre på den politiska dagordningen framöver. Vass kemikalieagstiftning med substitutionsprincipen i centrum och kraftfulla sanktioner samt anslag för att kontrollera efterlevnaden år en förutsättning för att få bukt med de kemikalier som hotar hälsan.

Underlaget för kretsloppets biologiska aktivitet måste värnas. Ett av de miljömål som fanns med i den första miljömålspropositionen som förlades riksdagen i början av 2000-talet (som då hade rödgrön majoritet) var att andelen hårdgjord mark inte skulle öka. Detta mål bör återinföras både för att skydda de ekosystemtjänster människor är beroende av och för att motverka de klimatförändringar vi inte kommer att hinna stoppa. Städerna måste utvecklas på helt andra villkor än i dag. Om privat bilägande ersätts med bilpool/hyrbil/taxi när kollektivtrafik och cykel inte klarar transportbehoven finns de plats för stadsodling, öppen dagvattenhantering och massor av grönska som gör städerna trevliga att bo i. All exploatering av skog med höga naturvärden, högklassig åkermark och annan skyddsvärd mark måste upphöra.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga