Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 3. marts 2011
Stina Bergström (mp) riksdagsledamot i trafikutskottet
Karolina Skog (mp) kommunalråd ansvarig för framtidens transporter
Karin Svensson Smith (mp) riksdagsledamot i trafikutskottet 1998 - 2010

Utskriftvänlig
Färre bilar ger större ytor
Ytor motsvarande ca 200 Möllevångstorg skulle kunna frigöras om män i Malmö genomsnittligt transporterade sig på samma sätt som kvinnor i Malmö genomsnittligt gör. De ytor som skulle bli lediga pga förändrade resmönster ger möjlighet åt både mera grönska och nytt bostadsbyggande utan att dessa två önskemål behöver komma i konflikt med varandra.

Trafikpolitiken är fortfarande väldigt mansdominerad och det finns många skäl till att kvinnor borde ha mer att säga till om när de viktiga besluten tas. Jämställda transporter kan ge positiva sidoeffekter som nyligen klargjorts i en studie som konsultföretaget Trivector genomfört med Malmö som utgångspunkt. Ytor motsvarande ca 200 Möllevångstorg skulle kunna frigöras om män i Malmö genomsnittligt transporterade sig på samma sätt som kvinnor i Malmö genomsnittligt gör. De ytor som skulle bli lediga pga förändrade resmönster ger möjlighet åt både mera grönska och nytt bostadsbyggande utan att dessa två önskemål behöver komma i konflikt med varandra.

Sverige beslutade 2001 som första land i världen att införa ett jämställdhetsmål i trafikpolitiken. Att det finns skillnader i resmönster mellan män och kvinnor har varit känt länge. Självklart beter sig inte alla män lika - lika lite som kvinnor gör det - men det finns systematiska skillnader som belagts i flera undersökningar. Kvinnor åker mer kollektivt och går längre. Män svarar för en klar majoritet av flyg- och bilresorna, särskilt dem där de själva sitter vid ratten. Män tar större risker och är i förhållande till körlängd oftare än kvinnor vållande till trafikolyckor. Forskningsresultat visar också på värderingsskillnader mellan könen. Fart och framkomlighet för bil värderar män högre än kvinnor. Det kvinnor i allmänhet prioriterar högre än män är kollektivtrafik, miljö och säkerhet. Det riksdagen avsåg med sitt beslut 2001 var att kvinnor skulle ha samma inflytande som män vid utformningen och genomförande av trafikbesluten samt att innehållet i besluten skulle återspegla kvinnors resmönster och värderingar i lika hög grad som motsvarande för män.
 

Malmöundersökningen visar att männen totalt sett reser 58 km en genomsnittlig dag medan kvinnorna bara reser 39 km. Om män började välja samma färdmedel för resor på upp till 5 km som kvinnor gör idag skulle Malmöbornas korta bilresor minska med 19 %, bussresor öka med 26 % och resor till fots öka med 12 %. Den som färdas med bil tar tio gånger större gatuutrymme i anspråk jämfört med dem som väljer att åka buss och 20 gånger så stort utrymme som den som åker spårvagn. En privatbil är parkerad 96 procent av sin ”levnadstid” och detta är en av anledningarna till att väldiga ytor skulle kunna få en ny användning om resmönstren blev jämställda.
 

Det är inte bara frilagd mark som skulle bli resultatet om Malmös trafikpolitik utformades med kvinnors resmönster. som norm. Det skulle bli färre personskador i trafiken. Klimatpåverkan och luftföroreningar skulle minska med en tredjedel. Med tanke på att de hälsobaserade miljökvalitetsnormerna för luft överskrids i Malmö borde jämställdhet därför vara en väsentlig infallsvinkel för hur trafikrelaterade luftproblem ska kunna åtgärdas. Barn som växer upp i städer ska samma rätt till en god hälsa som barn i uppväxtmiljö utanför tätorterna.


Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga