Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 25. september 2005
Karin Svensson Smith
Utskriftvänlig
Värna den svenska modellen på arbetsmarknaden
Karin Svensson Smith skriver i Skånska Dagbladet om arbetsrätten.
Sedan 1906 råder den svenska modellen på arbetsmarknaden. De anställdas rätt att organisera sig och bedriva facklig verksamhet anses som självklar. Detta finns det anledning att påminna sig om med anledning av den senaste tidens arbetsrättsliga konflikter. Det mest aktuella exemplet på hur arbetsrättsliga principer åsidosätts är Connex beslut att avskeda SEKO-klubb 119:s ordförande Per Johansson med hänvisning till ?illojalitet och kränkande beteende?. Vad som menas med detta kan diskuteras. Det känt att Per Johansson och fackklubben har engagerat sig mycket kring säkerheten i tunnelbanan och på tunnelbanetågen.

Järnvägsstyrelsen är inspektionsmyndighet för spårburen trafik. Dess rapporter om tunnelbanetrafiken visar att SEKO-klubbens beskrivning av bristande säkerhet stämmer. Av Järnvägsstyrelsens rapporter framgår också att många av bristerna funnits under lång tid. Per Johansson har som förhandlare tagit upp de påtalade säkerhetsbristerna i förhandlingar med företaget. Själv säger att han till sist, på grund av Connex ovilja att göra något åt problemen, känt sig tvungen att gå ut i media beroende på bristernas allvarliga karaktär. Tunnelbanan är en del av det offentliga rummet där såväl resenärer som Connexanställda befinner sig. Det handlar alltså både om rätten till en säker arbetsmiljö och om säkerheten för kollektivtrafikresenärerna.

Connexkonflikten kastar nytt ljus på diskussionen om avregleringspolitiken vad gäller spårbunden trafik. Trafikering på spår är extremt beroende av att det finns ett helhetstänkande för säkerhetssystemen. Lok- och vagnar måste stå i samklang med spår och signalsystem. Det gäller i synnerhet för tunnelbanor där olyckor, mer än någon annan stans, riskerar få katastrofala följder. Helhetstänkande är också mycket viktigt när fjärr-, regional- och lokaltrafik ska samsas på samma spår. Då säger det sig självt att ju fler operatörer som är inblandade desto större blir risken för en eller flera felande länkar. I flera andra länder har man upptäckt att spårbunden trafik lämpar sig dåligt för konkurrensutsättning. Återtag av tidigare avreglerad verksamhet har också börjat ske i exempelvis Nya Zeeland och Storbritannien.

Connexkonflikten visar att det krävs diskussion kring följande frågeställningar: - Connex hävdar illojalitet för att Per Johannson offentliggjort uppgifter om bristande säkerhet. Men den så kallade lojalitetsplikten är ju till för att skydda affärshemligheter, inte att dölja information om bristande säkerhet. Är det rimligt att offentlighetsprincipen åsidosätts när den upphandlande parten, SL, omfattas av offentlighetsprincipen? Det betyder ju att SL av ?bekvämlighetsskäl? kan trolla bort offentlighetsprincipen genom att lägga ut verksamhet på upphandling.

- Ur ett medborgarperspektiv är det väsentligt att veta vem som ska ställas till svars. Vilket ansvar för säkerheten har SL? Vilket ansvar har Connex? Vilket ansvar har Tågia som kontrakterats av Connex för att underhålla tåg och vagnar? SL är helägt av Stockholms läns landsting och har som andra landsting fått samhällets uppdrag att sköta länstrafiken. Det är således i första hand landstinget och SL som är redovisningsskyldiga gentemot skattekollektivet och resenärerna.

- Huruvida avskedandet av Per Johansson är lagenligt kommer att avgöras av arbetsdomstolen. Men även om Per Johansson får rätt är det inget som hindrar Connex att fullfölja avskedandet eftersom lagen ger arbetsgivaren rätt att köpa ut honom. Och även om priset för det kan uppgå till miljonbelopp kan det liknas vid en ??piss i Mississippi?? för ett företag som Connex. Hur kommer det att gå med framtida säkerhetsarbete om man kan få sparken för att slå larm när något bevisligen är fel?

Kortsiktig kostnadsjakt borde aldrig någonsin få vara ett motiv för bristande säkerhet i järnvägs- och tunnelbanetrafik. Om olyckan är framme kan det handla om hundratals människoliv. De anställdas kunskaper och erfarenheter är strategiska för säkerheten. De får inte beläggas med munkavle!

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga