Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 2. november 2005
Karin Svensson Smith
Riksdagsledamot
Miljöpartiet de Gröna

Utskriftvänlig
Skillnader i uppdrag och ekonomiska villkor mellan SJ och Skånetrafiken
Vi verkar i riksdagen för att SJ får villkor som leder till ett effektivt och attraktivt utbud av tågresor. I kombination med kraftfulla regionala trafikhuvudmän såsom Skånetrafiken kan hela Sverige ha en kollektivtrafik som tillgodose många människors behov av resor.
SJ är ett bolag som styrs av aktiebolagslagen. Ägaren staten har via bolagsordningen ett enda krav på SJ; att vara effektiv och uppfylla ett avkastningskrav på 10 %. Det kan man tycka vad man vill om, men det är väsenskilt från Skånetrafiken som inte har något motsvarande krav utan får årliga bidrag från sin uppdragsgivare. Dessa skillnader i uppdrag och ekonomiska villkor förklarar merparten av de förhållanden Anders Jönsson redovisar under Ordet special 24/10.

Om SJs trafik urholkas genom att vi går från ett monopol till flera drabbar det alla som vill åka med SJ. SJ förlorar intäkter från länsöverskridande resor och tvingas höja sina priser alternativt minska på sitt utbud för att klara lönsamhetskraven. Detta blir bekymmersamt då SJ ska bedriva tågtrafik i områden med större avstånd och glesare befolkning jämfört med vad som är fallet i Skåne. Flyget påverkar klimatet negativt och även därför behövs en tågoperatör med nationell räckvidd som kan vara ett attraktivt alternativ för långväga resor.

SJ medgav i samtal med berörda myndigheter i Mälardalen att det var för glest mellan tågavgångarna och detta åtgärdades med hjälp av fler insatta turer. När det gäller frågan om SJs kortsiktighet bör SJs investering i 43 nya dubbeldäckare för de regionala resorna i Mälardalen tala i en helt annan riktning. Dessa tåg har SJ för övrigt köpt utan statsbidrag, i motsats till länsbolagen, som numera får statsbidrag för inköp av nya tåg.

AJ påstår att tågpriserna i Mälardalen är tre gånger högre än i Skåne. Här jämförs ?äpplen och päron?. För resor med buss och tåg (dock ej X 2000) inom Skåne och till/från Själland gäller Skånetrafikens taxa (respektive Öresundstaxan). Dessa resor, såväl enkelresor som månadskort, är skattesubventionerade - och detsamma gäller för sommarkortet. Skånetrafiken har zonindelat länet för att få en så rättvis prissättning som möjligt. Principen är att det inte ska kosta mer att resa längre sträckor om man bor i utkanten av länet.

I Mälardalen finns motsvarande skattesubventionerade länskort som också gäller för resor med tåg inom respektive län. Reser man med buss och tåg inom Västmanlands län, kostar det 1040 kr per månad - att jämföra med de sträckor som insändaren nämner. Men för länsöverskridande kollektiva resor med buss och tåg gäller SJs icke skattesubventionerade taxesystem för månadskort kombinerat med länskort.

Genom att låta tågen på Svealandsbanan gå vidare till Uppsala via Arlanda skapades ett system som många applåderade. Trafiken hade ett stort symbolvärde för de kommuner som fick direktförbindelser. Men då framkomligheten på spåren genom Stockholm är begränsande blev tågen ofta försenade och dessa störningar spred sig både mot Eskilstuna och mot Uppsala. Samtidigt visade det sig att endast ett fåtal resenärer använde sig av direktförbindelserna till/från Arlanda. Då tusentals pendlare genom denna trafiklösning blev lidande så gott som dagligen, beslöt SJ att upphöra med den genomgående tågtrafiken mellan Svealandsbanan och Uppsala. Detta har numera fått till följd att Uppsalapendeln har en lika bra punktlighet som Pågatågen, cirka 95 procent av tågen går i tid.

När det gäller Pågatågen kan konstateras att dessa har körts av SJ i 22 år ? med en omtalat hög punktlighet. SJ är emellertid inte trafikansvarig för den regionala tågtrafiken i Skåne. Det är Skånetrafiken som numera har huvudmannaskapet för all regional buss och tågtrafik i Skåne. Det är Skånetrafiken som äger tågen, bestämmer tidtabellerna och beslutar över biljettpriserna. SJ kör tågen på entreprenad och ansvarar för att tågen underhålls, via en underleverantör. Skånetrafikens tågvärdar är anställda hos DSBs tågvärdsbolag. De Öresundståg som körs genomgående mellan Skåne och Göteborg respektive Alvesta-Kalmar körs av SJ i samarbete med länsbolagen och här gäller SJs biljettsystem för enkelresorna och länsbolagens månadskort för pendlarna, för resorna utanför Skåne. Likaså kör SJ vartannat tåg mellan Malmö och Kristianstad samt tågen mellan Helsingborg och Hässleholm, men här gäller Skånetrafikens taxesystem fullt ut. Och här gäller varken dålig samordning eller kortsiktig planering, då SJ kör trafiken i samarbete med Skånetrafiken.

Vi verkar i riksdagen för att SJ får villkor som leder till ett effektivt och attraktivt utbud av tågresor. I kombination med kraftfulla regionala trafikhuvudmän såsom Skånetrafiken kan hela Sverige ha en kollektivtrafik som tillgodose många människors behov av resor.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga