Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 6. december 2005
Karin Svensson Smith
Riksdagsledamot
Miljöpartiet de Gröna

Utskriftvänlig
Ställ om transportnätet
Inom kort presenteras en transportpolitisk proposition som ger förutsättningar för minskade utsläpp av växthusgaser. Propositionen utarbetas parallellt med en ny klimatproposition. Utgångspunkten i förhandlingarna mellan s, v och mp är att klimatmålen inom transportsektorn skall nås utan att andra mål för transportpolitiken blir lidande.
Inom kort presenteras en transportpolitisk proposition som ger förutsättningar för minskade utsläpp av växthusgaser. Propositionen utarbetas parallellt med en ny klimatproposition. Utgångspunkten i förhandlingarna mellan s, v och mp är att klimatmålen inom transportsektorn skall nås utan att andra mål för transportpolitiken blir lidande. Det skriver riksdagsledamoten Karin Svensson Smith (mp).

Klimatmålen kan klaras skriver Anders Lindroth i Sydsvenskan den 28 november. Jag är överens med honom om detta. Däremot anser jag inte att den metod han förordar är lämplig. Förvisso är det möjligt att odla energiskog på 100 000 hektar. Men de miljömässiga konse- kvenserna av en så stor yta energiskog går inte att förena med de miljömål riksdagen inrättat. Det som Lindroth kallar ?en viss förfulning av landskapet? innebär i praktiken ett mycket allvarligt hot mot de ambitioner för biologisk mångfald som ryms i miljömålen levande skogar och ett rikt odlingslandskap. Näringsläckaget från energiskogarna skulle gå på tvärs med miljömålet ingen övergödning. I artikeln nämns inte hur den uteblivna livsmedelsproduktionen skall ersättas. Ökad import av matvaror som får åka längre sträckor från jord till bord innebär mer klimatgaser. Dessutom är det ytterst tveksamt om energiskog har en nettoabsorbtionsförmåga som kan kompensera för de ständigt ökande koldioxidutsläppen. Det finns inte någon genväg ? utsläppen av växthusgaser måste minska. För Sveriges vidkommande innebär det att transportsystemet måste ställas om.

Inom kort kommer det rödgröna regeringssamarbetet att presentera en transportpolitisk proposition som ger förutsättningar för detta. Propositionen utarbetas parallellt med en ny klimatproposition. Utgångspunkten i de förhandlingar som förs mellan s, v och mp är att klimatmålen inom transportsektorn skall nås utan att andra mål för transportpolitiken blir lidande. De senaste årtiondena har lastbilarna stått för nästan hela ökningen av godstransporterna. Lastbilstrafiken har ökat med 4 procent det senaste året. Förutom klimatpåverkan leder det stora antalet lastbilar till ökade kostnader för vägunderhåll då en fullastad långtradare enligt Vägverket sliter lika mycket på vägen som 75 000 personbilar. Den ökade förekomsten av tunga fordon gör trafiksäkerhetsmålen svårare att nå ? få överlever en kollision med en lastbil. Det behövs åtgärder som leder till en klokare fördelning mellan väg, järnväg och sjöfart så att varje transportslag utnyttjas till det som de är bäst på. För Skåne är detta extra angeläget då vi har lika mycket transittrafik som Österrike, vilket är lätt att se på E22 eller någon annan del av det skånska vägnätet. Beträffande persontransporterna är uppgiften att nå en ändamålsenlig fördelning mellan personbil, kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik. Vid sidan av klimatmålet är hälsa ett starkt motiv för att människor går eller cyklar istället för några av de förbluffande många korta bilfärderna. En fjärdedel av biltrafikens koldioxidutsläpp kommer från körsträckor på tre kilometer eller mindre. Dessa korta bilresor ger upphov till en stor andel av de hälsovådliga luftföroreningarna. Längre bilresor kan till viss del ersättas med en utbyggd kollektivtrafik.

Skåne har ett väl fungerande länstrafikbolag som i förhållande till sina ekonomiska resurser är skickligt på att tillgodose invånarnas transportbehov. För mer långväga resor krävs att SJ får bättre villkor och kan ersätta en del av den flygtrafik som går mellan destinationer där järnvägen finns som ett miljövänligt alternativ. När staten satsar stora anslag på att bygga ut spårkapaciteten är det ologiskt att parallell flygtrafik skall uppbära statliga subventioner. Trots inbördes skillnader har s, v och mp lyckats finna en tillräckligt stor gemensam plattform för att kunna bli överens om järnvägsinvesteringar, grön skatteväxling, skatterabatt på förnybara bränslen och annat som behövs för att möta den tilltagande knappheten på olja. Den borgerliga alliansen försöker framhäva de skärpta miljömålsskrivningar som den med miljöpartiets stöd nyligen fick igenom i riksdagen. Men vad gäller åtgärder för att uppnå målen går alliansens förslag i motsatt riktning ? höjd kollektivtrafikmoms, färre järnvägsinvesteringar, inga trängselavgifter etc. Även om miljöpartiet givetvis hade velat åstadkomma mer inom ramen för nuvarande regeringssamarbete är den blågrå alliansen inget alternativ för oss som sätter miljön i första hand.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga