Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 11. marts 2006
Karin Svensson Smith
Riksdagsledamot
Miljöpartiet de Gröna

Utskriftvänlig
Tunnlar inte effektivast
Karin Svensson Smith skriver Sydsvenskan med anledning av att Staffanstorp och Burlövs kommuner skrivit till riksdagens trafikutskott och krävt att järnvägen ska läggas i tunnel.
Till Staffanstorps och Burlövs kommuner.

Ni har skrivit till riksdagens trafikutskott och krävt att järnvägen ska läggas i tunnel. De argument ni anger för tunnel förs också fram av andra tunnelförespråkare. Sundsvall, Göteborg och flera andra kommuner vill också ha en järnvägstunnel.
Jag delar era önskemål om bullerfria zoner, men anser att en stor övergång från person- och lastbil samt flyg till spårburna transporter vore effektivare för att så många som möjligt ska få mindre buller.

Ni strävar efter att få ny mark att exploatera. Det finns dock samhällsekonomiskt klokare metoder än tunnlar för att åstadkomma detta. Att känna rädsla för olyckor med farlig gods är relevant.

Men med kännedom om hur denna problematik hanteras inom väg- respektive järnvägssektorn minskar min oro för varje transport som kan flytta från väg till spår. Riksdagens rödgröna majoritet har anslagit 107 miljarder för 12 års investering i järnväg. Dessa medel måste användas på ett ändamålsenligt sätt så att transportsektorns 97 procentiga oljeberoende och klimatpåverkan successivt ska kunna fasas ut.

De tågtunnlar som byggs idag kostar mellan 1,2 och 14 miljarder kronor och fler ryms inte i Banverkets plan om järnvägskapaciteten ska vidgas på de ställen där det är trångt på spåren. Näst den s.k. Getingmidjan i Stockholm är järnvägen mellan Malmö och Lund den största flaskhalsen i Sveriges järnvägssystem. Konflikter med kommunala intressen riskerar att hindra eller kraftigt försena planlagda investeringar.

Jag anser för egen del att det inte är rimligt att kommuner ska kunna lägga in veto mot åtgärder som behövs för att minska oljeberoendet. Formuleringar i och tillämpning av den lagstiftning som reglerar dessa ärenden borde därför ändras så att riksintressen får en större tyngd. Denna inskränkning av kommuners inflytande kan kompenseras av att staten överlåter beslutsmakt till exempel vad gäller rätt att införa trängselskatter och andra åtgärder som kan miljöanpassa transporterna. Den sistnämnda ambitionen förutsätter jag att vi är överens om!

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga