Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 22. marts 2006
Malin Larsson och Göran Larsson, riksdags- och regionkandidater, Miljöpartiet Skaraborg
Karin Svensson Smith, riksdagens trafikutskott, riksdagskandidat, Miljöpartiet Skaraborg

Utskriftvänlig
Hellre järnväg än motorväg
Insändare i Nya Lidköpings Tidning om den dåliga trafiksäkerheten i Sveriges lastbilstrafik. Godstrafiken måste självklart styras över till järnvägen som är ett betydligt säkrare och miljövänligare alternativ.
I TV4 13 mars skildrades den dåliga trafiksäkerheten i Sveriges lastbilstrafik. Låga böter, rattonykterhet och pressade körscheman leder till olyckor. Varje år dör ca 100 personer och 600 skadas i olyckor orsakade av godstransporter på våra vägar. Ju mer godstransporterna på väg ökar, desto mer ökar olycksrisken, beroendet av fossila bränslen och utsläppen av koldioxid och hälsovådliga ämnen. Det finns ett betydligt säkrare och miljövänligare alternativ, nämligen järnväg. Järnvägstransporter kräver endast en femtedel av energin jämfört med vägtransporter, och olycksrisken är låg.

Att bygga ut E20 till motorväg är mycket kostsamt. Vägverkets förslag på utbyggnad av E20 till 2+1-väg har sina brister, men statistik visar att 2+1-vägar är lika säkra som motorvägar, till ca en tjugondel av kostnaden. För att rädda liv är det viktigt att ha råd att bygga säker väg på så långa sträckor som möjligt. En 2+1-väg kan på särskilt utsatta sträckor byggas ut till 2+2-väg. Planskilda korsningar kan byggas vid behov.

Kinnekullebanan är i stort behov av renovering för att klara ökad gods- och persontrafik. Samhällets resurser bör satsas på långsiktigt hållbara transportsystem och ökad trafiksäkerhet i det befintliga vägnätet.

Vägverket brukar ange 12-15 000 fordon/dygn som lägsta norm för att motorväg ska vara samhällsekonomiskt motiverad. Idag trafikeras sträckan Vara-Skara av ca 10 000 fordon/dygn, förbi Götene passerar ca 8 000 fordon och förbi Mariestad drygt 12 000 fordon/dygn. En motorväg kan klara 100 000 fordon/dygn. Vill vi ha kraftigt ökad vägtrafik genom Skaraborg? Betänk vilken miljöbelastning det skulle innebära i form av buller, dålig luft, försurning mm.

Eftersom bränslepriserna förväntas fortsätta öka, bör vi inte planera för ökad vägtrafik. Det vore en samhällsekonomisk felinvestering att satsa 5 miljarder på utbyggnad av E20 när vi kan få lika hög säkerhet på mycket längre vägsträckor för mindre pengar med 2+1-väg. Alla vet att oljan kommer att sina och bli allt dyrare att utvinna. Koldioxid går inte att rena bort. För varje liter olja eller bensin som förbränns bildas ca 2 kg koldioxid. När oljan sinar kommer det att bli dyrt att transportera långväga gods på väg eller att åka ensam i privatbil. Kollektivtrafiken och järnvägen kommer att vara förstahandsalternativ, med lastbil och personbil som komplement. Det leder till minskad vägtrafik. Om vi då har offrat värdefull åkermark och svindlande penningsummor på att bygga ut E20 till motorväg, kommer vi att finna att trafikunderlaget är på tok för lågt för att motivera investeringen. Miljöpartiet vill ha en långsiktigt hållbar trafikpolitik med helhetssyn på säkerhet och miljö. Vi vill stimulera biobränslen genom ökad produktion och möjlighet att tanka med biobränslen, helst med statligt stöd så att även små mackägare har råd att installera biobränslepumpar. Åkermarken kommer att få stor betydelse för vår framtida energiförsörjning, men marken kommer inte att räcka till för att förse ett ökande antal vägfordon med bränsle.

Vi vill att transporter på järnväg får ökad konkurrenskraft gentemot vägtransporter. Den utvecklingen pågår redan men behöver förstärkas om vi ska kunna uppnå av riksdagen fastställda miljömål. Järnväg och kollektivtrafik är nycklar till ett hållbart transportsystem.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga