Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 25. marts 2006
Karin Svensson Smith
Riksdagsledamot
Miljöpartiet de Gröna

Utskriftvänlig
Orimligt om Burlöv och Bush får vetorätt
Karin Svensson Smith svarar i Sydsvenskan flera insändare om tågtunnlar mellan Malmö och Lund.
Ulf Löfgren påstår den 12/3 att jag i min argumentering mot tågtunnlar mellan Malmö och Lund inte tar hänsyn till människor. Poängen med mitt resonemang är att det nationella anslaget till järnvägsinvesteringar ska fördelas så spåren förmår att ta emot så många människor och så mycket gods som möjligt.

Detta är en förutsättning för att kunna minska den klimatbelastning, de trafikolyckor det buller och de luftföroreningar som dagens trafik ger upphov till. Olja nybildas inte och det är ett gigantiskt bekymmer att transportförsörjningen i Sverige till 97 procent drivs med oljeprodukter.

Människan är för sin levnad beroende av den omgivande miljön. För att inte underminera möjligheterna för kommande generationer att leva ett drägligt liv så måste den ekologiska hållbarheten överordnas andra aspekter på hur exempelvis trafiken ska utformas.

Lars Johnson försvarar den 18/3 Burlövs strävanden att förhindra genomförande av den nationella järnvägsplanen. Jag har verkat för att inskränka EUs makt på nationalstaternas bekostnad samt mot riksdagens strävanden att vilja lagreglera det som i dag är kommunernas kompetensområde.

Men vad gäller rena överlevnadsfrågor är det lika orimligt att Burlöv skulle ha vetorätt gentemot infrastrukturplanering som sker i syfte att motverka klimathotet som att George Bush försöker förhindra genomförande av FN:s klimatkonvention.

I tre inlägg den 21/3 finns olika förslag på hur järnvägens kapacitet ska utvidgas genom tunneldragning eller helt nya spårlägen. Vilken inställning man har till de olika förslagen beror delvis på hur klimathotet värderas i relation till buller från tågtrafik. Jag tror att det är en annan faktor som avgör - huruvida man ser det utifrån en enskild kommuns perspektiv eller om det är ett större perspektiv.

Riksdagsledamöter ställs ofta inför kritiska frågor om hur skattebetalarnas pengar används. Oavsett du sitter i trafikutskottet eller ej kommer frågor om köerna i psykiatrin, snåla forskningsanslag, för lite personal inom äldreomsorgen etc. Förmodligen är det därför som jag i trafikutskottet inte hört någon på våra sammanträden som talat för tågtunnlar mellan Malmö och Lund. Vi blir flitigt uppvaktade från Sundsvall och många andra kommuner som vill ha järnvägen i tunnel. Gemensamt för dem alla är att de bara ser sin kommuns perspektiv och att den tunnel de önskar hemmavid ska betalas av hela skattekollektivet.

Kerstin Fredriksson(s) utgör via sitt inlägg ett positivt undantag. Sverige har i förhållande till invånarantalet sannolikt det största järnvägsanslaget i världen. Ska investeringsplanen omförhandlas bör pengarna satsas på spår där de kan locka flest bilister att ta tåget. En lightrail-bana i Malmö är kanske klokast i Skåne? "En piss i Mississippi" menar Olle Benner den 22/3 att merkostnaden för en tunnel är. Tunnellösningen i Burlöv kostar 1,2 miljarder mer. Låt säga att kostnaden är samma i Hjärup och att Banverket då också (riksdagen kan inte medge en gräddfil för Skåne) bör göra likartade lösningar för alla de kommuner runt om i Sverige som med samma argument som Burlöv och Staffanstorp vill ha egna tågtunnlar. Med andra ord är det ekonomiskt helt orealistiskt att åtgärda bullerproblemen med tunnlar. Skåne har lika mycket transittrafik som Österrike. Ingen kan ha missat att antalet lastbilar på vägarna har ökat kraftigt.

Därför är det mycket angeläget att den ansökan om spårbyggnad mellan Malmö och Lund som Banverket i dagarna lämnade in 20/3 får en skyndsam samt positiv behandling. Skånetrafiken, SJ, Green Cargo med flera behöver kunna expandera sin trafik för att kunna minska det hot mot vår framtid som den nuvarande vägtrafiken utgör.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga