Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 29. marts 2006
Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot, Miljöpartiet de Gröna
Dan Gahnström, (mp) Uddevalla

Utskriftvänlig
Transportpolitiska propositionen ger bra förutsättningar för Bohusbanan
MIljöpartiets Karin Svensson Smith och Dan Gahnström skriver i Bohuslänningen om vad transportspolitiska propositionen innebär för kollektivtrafiken i norra Bohuslän.
Regeringen, miljöpartiet och vänsterpartiet har nu blivit överens om en transportpolitisk proposition som anger inriktningen för de närmaste årens trafikpolitik. Den innebär bland annat att staten tar ett större ansvar för kollektivtrafiken.

Det ökade statliga ansvaret för kollektivtrafiken är mycket viktigt för trafikeringen på norra Bohusbanan. Det gäller särskilt då den myndighet som har att hantera kollektivtrafik som genererar ekonomiska underskott, Rikstrafiken, ges utvidgat uppdrag som innebär att den också kan stödja arbetspendling inom länsgränser.

Det innebär rimligen att det inte längre finns några hinder för Rikstrafiken att förlänga, eller teckna nytt, avtal som innebär fortsatt trafikering av norra Bohusbanan. Rikstrafikens utvidgade uppdrag är därmed en av grunderna för Bohusbanans trafikering.

I den transportpolitiska propositionen anvisas också medel till Banverket för underhåll av banorna. För norra Bohusbanans framtid är det en helt avgörande faktor. Underhållet har missköts under många år vilket innebär att banan, bitvis, är i mycket dåligt skick. Från miljöpartiets sida utgår vi nu från att Banverket avsätter de medel som krävs för ett gott underhåll av norra Bohusbanan.

För närvarande körs det inget gods på norra Bohusbanan. Det är olyckligt med tanke på all den godsmängd som för närvarande transporteras med långtradare på E6an. Exempelvis borde transporterna till den omfattande gränshandeln i Strömstad och Tanum i hög utsträckning kunna flytta över till järnväg.

Därför är det bra att det ska införas en kilometerbaserad skatt på tunga fordon. Avsikten med denna skatt är just att växla över gods från väg till den miljövänligare järnvägen. En mycket stor fördel är att kilometerskatten ska tas ut på både utländska och svenska tunga fordon. För Bohuslän är det särskilt viktigt då E6 idag fungerar som något av en gratis transitväg för utländska transporter till och från Norge. När det blir dyrare att frakta på väg hoppas vi att godset flyttas över till järnväg och sjöfart. Det gör gott för Bohusläns natur och miljö samtidigt som järnvägen ges rimligare möjlighet att konkurrera med de tunga vägtransporterna.

I samarbetspartiernas proposition slås fast att det ska skapas ett nät av så kallade kombiterminaler runt om i Sverige. Syftet är att underlätta för omlastning mellan olika trafikslag och terminalerna kommer förstås att växa fram där väg och järnväg korsas och än bättre är det om där även finns en hamn. Här borde det finnas speciellt goda förutsättningar för Uddevalla. Redan idag samarbetar Göteborgs och Uddevallas hamnverksamheter som bland annat innebär att gods från tunga vägfordon lastas om till containrar i Uddevalla för vidare tågtransport till Göteborgs Hamn. Med beslutet om kombiterminaler bör detta samarbete kunna utvecklas ytterligare.

Med den senaste överenskommelsen mellan riksdagsmajoritetens partier behöver således vare sig Banverket eller Rikstrafiken tvivla på att tåg ska rulla på norra Bohusbanan. Nu gäller det att tillhandahålla en kvalitet på banan som gör trafikeringen säker och konkurrensmässig med andra trafikslag.

Överenskommelsen mellan regeringen, mp och v ska också tolkas som att Bohusbanan existens inte får hotas på grund av E6ans utbyggnad. Det måste en gång för alla göras klart att Vägverket och Banverket inte har mandat att göra uppgörelser som innebär att E6 ges företräde på bekostnad av Bohusbanan. I det sammanhanget påminner vi gärna om vad vi tidigare deklarerat. Miljöpartiet hade inte accepterat en tidigareläggning av investeringar i E6an om det ens funnits minsta antydning till att det skulle innebära hot om nedläggning av norra Bohusbanan.

Från miljöpartiets sida utgår vi från att även berörda kommuner respekterar de förutsättningar som är grunden för statens satsningar i norra Bohuslän. Vi förutsätter att man inte utnyttjar planmonopol och annat på ett sätt som innebär problem för att lösa kollektivtrafiken på ett ekologiskt hållbar sätt.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga