Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 27. juni 2006
Maria Wetterstrand
Karin Svensson Smith

Utskriftvänlig
Miljömålen är hotade
Ur miljösynpunkt är den inbesparade energin överlägsen alla andra alternativ till oljan. Effektivisering av transporterna är väsentligast att ta i tu med.
Sverige måste minska oljeberoendet. Nu i dagarna kommer oljekommissionens slutrapport. Risken är stor att rapporten inte går tillräckligt långt när det gäller att öka effektiviteten i transportsystemet. Det skriver miljöpartiets språkrör Maria Wetterstrand tillsammans med riksdagsledamoten Karin Svensson Smith.


Sveriges oljeberoende inom transportsektorn är förskräckande. Idag är 97 procent av vägtransporterna beroende av fossila bränslen.
Vid en kraftig oljepris-chock skulle stora delar av det svenska transportsystemet lamslås, och livsnödvändiga leveranser av varor skulle inte komma fram.
Stora insatser måste därför göras för att minska transportsektorns energianvändning samtidigt som energin i allt högre grad måste komma från förnybara källor. Nu i dagarna kommer oljekommissionens slut-rapport.
Risken är överhängande att kommissionen, som gick upp som en sol, kommer ned som en pannkaka. Enligt de uttalanden som gjorts av kommissionens medlemmar tycks slutrapporten innehålla stora satsningar på ny bioenergi men alldeles för få åtgärder på effektiviseringsområdet.

I DN den 26 april sade kommissionens sekreterare Stefan Edman att intensivodlade trädplantager med snabbväxande trädsorter skall anläggas för att ersätta oljan med biodrivmedel. I Göteborgs-Posten den 27 april anförde ledamoten Leif Johansson att målet att bli av med oljeberoendet till 2020 är ?orealistiskt? och att kommissionen bör arbeta på att växla från att producera mat till att producera energi.
Sverige har bland de bästa förutsättningarna i världen att bygga upp ett hållbart energi- och transportsystem, men det kräver att vi blir smartare med hur vi använder våra bränslen. Transporterna kan göras betydligt mer energisnåla framöver än de är idag. Då ökar chansen att lösa intressekonflikten mellan att använda jordbruksmark för mat eller att använda den för energiodlingar.
Det ger också större möjlighet att kombinera hållbara transportlösningar med ett miljöanpassat skogs- och jordbruk. Lösningen av oljeproblemet får inte leda till att andra miljömål om artrikedom, mins-kad övergödning och ett levande odlingslandskap sätts på spel.

På ett globalt plan blir bilden än tydligare. Om alla i världen skall förbruka energi i nivå med oss svenskar saknas kapacitet att ersätta de fossila bränslena med förnybara energikällor. En ny avhandling från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, visar att Sverige måste effektivisera energianvändningen för att biologisk produktion skall kunna ersätta de aktiviteter som idag bedrivs med hjälp av fossila bränslen. På global nivå är förstås detta än mer nödvändigt.
De förändringar som skett de senaste åren med en kraftig ökning av miljöbilar i bilparken är helt beroende av politiska beslut. Utbudet av och efterfrågan på etanol och biogas har ökat. Den utvecklingen måste fortsätta och vi är övertygade om att framtiden bär på lösningar som är bättre än de vi nu känner till.
De biologiska drivmedlen blir allt effektivare och morgondagens bilmotorer kräver mindre bränsle än dagens. Många nya, smarta biodrivmedel är under framtagande och Sverige måste stödja den utvecklingen.
I kombination med en strategi för miljöbilar och biodrivmedel krävs nu en strategi för effektiv energianvändning. Därför vill vi att Sverige liksom Österrike, Schweiz och Tyskland inför en kilometerskatt på tung trafik.
Det stödjer miljövänliga lastbilar och underlättar för godstransporter på järnväg. Samtidigt måste en rejäl satsning på att förbättra godstrafiken på järnväg genomföras.
Vi vill också att förmånsbilsbeskattningen skall baseras på bilens koldioxidutsläpp på samma sätt som i England och att samhällsplaneringen skall användas för att minska behovet av transporter.
Vi är allvarligt oroade över vart kommissionen för minskat oljeberoende är på väg. Om vi inte tar chansen riskerar vi de miljömål riksdagens ställt sig bakom.
Samtidigt hamnar vi i ett nytt beroende av energi som på sikt kan bli lika svårt att mätta som dagens oljeberoende. Än finns möjlighet för kommissionen att inrikta arbetet mot att öka effektiviteten i det svenska transportsystemet.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga