Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 24. juli 2006
Karin Svensson Smith, Gotlands första-kandidat till riksdagen för Miljöpartiet de Gröna
Stefaan De Maecker, ordförande för Miljöpartiet de Gröna på Gotland

Utskriftvänlig
Slite som nav i havet?
Trots att det sker mängder av oljetransporter i Östersjön saknas en nödhamn dit ett havererat fartyg kan tas om hamn. Mp föreslår att den nyligen tillsatta hamnutredningen får i tilläggsuppdrag att utpeka en sådan hamn.
Inom några år beräknas Östersjön ha ca 100.000 fartygspassager årligen. Förutom avsiktliga utsläpp från båtarna måste vi räkna med att även en större olycka inte kan uteslutas. Det gäller att vi gör allt för att förhindra att en katastrof inträffar men även att vi är väl förberedda när så väl händer. Varje oljeutsläpp påverkar Östersjön på ett negativt sätt och förstör dess känsliga miljö. För att komma tillrätta med de utmaningar som sjöfarten ställer oss inför har vi bland annat följande krav:

? Vi vill att svartlistade/bekvämlighetsflaggade fartyg ska förhindras att trafikera Östersjön. Dessa fartyg uppfyller inte de kvalitetskrav som måste ställas och har därför ingenting att göra på havet, speciellt inte på den särskilt känsliga Östersjön. Dessa båtar sluter inte riktiga avtal med sin besättning och bedriver ojust konkurrens med det tonnage som respekterar rimliga arbetsvillkor samt miljö och- säkerhetsregler.

? Vi vill att all handelssjöfart ska omdirigeras till säkrare rutter längre söder och öster om Hoburgs bank så att de gotländska kusterna inte hotas och så att viktiga fågelbestånd skyddas.

? Vi vill modernisera sjöfartsnavigeringen genom att inrätta ett sjöledningssystem liknande det som används för flygtrafikledning. Ett nytt sådant ledningssystem skulle kunna utgå från Gotland.

? Vi vill att den nytillsatta hamnutredningen får i tilläggsdirektiv att peka ut en Östersjöhamn som är lämplig att utrusta som nödhamn för att ta hand om fartyg i nöd.

I dagsläge finns det i Östersjöområdet inte en enda nödhamn som är speciellt utrustad för att ta emot båtar som hamnat i svårigheter. Detta i kombination med att det inte finns någon erforderlig bogserbåt förrän våren 2008 är ett mycket stort problem med tanke på den intensiva och ökande fartygstrafiken. Regeringen har nyligen tillsatt en utreder kring vilka hamnar i Sverige som ska utpekas som strategiska för att passa in ett miljöanpassat godstransportsystem. Miljöpartiet tar nu i riksdagen upp frågan om nödhamnar bör lyftas in i denna utredning. Slite skulle med sitt strategiska läge exempelvis kunna övervägas. En uppvärdering av Slite hamn bör i så fall även inkludera att den kan fungera som reservhamn till Visby när båtarna inte kan gå iland där. Avsaknaden av nödhamn bidrog till att Prestige-olyckan fick så allvarliga konsekvenser. Motsvarande ska inte få ske i Östersjön!

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga