Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 2. august 2006
Karin Svensson Smith riksdagsledamot (mp)
Utskriftvänlig
Skånes miljö då?
Det är antingen pinsam okunskap eller hyckleri om man säger sig vilja bygga ut vägarna och samtidigt behålla de klimatambitioner riksdagen har satt upp.
Ulf Nilsson tar i ett debattinlägg upp några frågor i valrörelsen som berör Skåne. Men det finns ett perspektiv som helt saknas ; miljö. Ulf ? har du inte varit hemma i sommar? Juli har varit den varmaste månaden i Lund sedan temperaturmätningarna startade 1859. Av en månad kan inga slutsatser dras, men du är nog tämligen ensam om du tror att temperaturökningen är en tillfällighet. Genomsnittstemperaturen på jorden ökar och extrema väderleksfenomen blir allt kraftigare till följd av att mängden varm vattenånga i luften ökar.

Klimatförändringarna har med Ulfs artikel att göra såtillvida att han vill vidga kapaciteten för det som hindrar Sverige från att klara sitt klimatmål ? väg- och flygtrafiken. Enligt miljömålsrådet är vägtrafikökningen, särskilt av de tunga transporterna, anledningen till att målet 2010 om en stabilisering av växthusgaserna på 1990 års nivå inte ser ut att kunna nås. Därför är det antingen pinsam okunskap eller hyckleri om man säger sig vilja bygga ut vägarna och samtidigt behålla de klimatambitioner riksdagen har satt upp.

E22 är en av de vägar som föreslås få motorvägsstandard. Det vanligaste motivet för att använda väganslaget till detta är trafiksäkerhet. Det förekommer allvarliga trafikolyckor längs E22 hade kunnat förhindras om det funnits en mittvajer eller annan barriär. Framför allt hade konsekvenserna i de fall olyckor som inträffar resulterat i färre dödsoffer. Men även om det i valtider gäller att bli omvald, är det tveksamt om vi skulle hävda att skånska liv är mer värda än liv i resten av Sverige. Det finns begränsningar i hur mycket skattemedel som kan användas för väginvesteringar. Att bygga 2+1-väg med mittvajer kostar en tjugondel så mycket som att bygga en genomsnittlig motorväg. Dessutom tar det en tiondel av tiden från beslut till att vägen är färdig. Vägverket att 2+1 med mittvajer är lika effektivt som motorvägar för att förhindra trafikolyckor med dödlig utgång.

Slutsatsen bli att konsekvent välja 2+1 med mittvajer innebär att 20 gånger så många liv kan räddas jämfört med att satsa på traditionella motorvägar. En 2+1-väg är för övrigt att föredra även ur klimatsynpunkt eftersom den inte lockar till sig lika mycket ny trafik som en motorväg. Jag vet inte vad folkpartiet anser om de förslag kommissionen för minskat oljeberoende har lagt. Men om vi ska följa kommissionens rekommendationer behöver infrastrukturinvesteringarna koncentreras till att underlätta för tågtrafik som kan minska behovet av bil och flyg. Jag delar Ulfs förslag om att Skåne ska lyftas fram i valrörelsen. Men av klimat- och trafiksäkerhetsskäl är statliga bidrag till spårtrafik i större städer, samt utbyggnad av järnvägskapaciteten i resten av landskapet mer ändamålsenligt än motorvägar.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga