Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 5. september 2006
Karin Svensson Smith, 1:a namn på riksdagslistan (mp)
Matias Lundström, 3:e namn kommunfullmäktigelistan (mp)

Utskriftvänlig
Biogas är framtidens bränsle
Biogasproduktion- och distribution är därför ett mycket klokt sätt att närma sig visionen om ett långsiktigt hållbart Gotland, skriver Karin Svensson Smith och Matias Lundström (mp).
Gotland har väldigt stora utsläpp av växthusgaser. Koldioxiden som uppstår vid förbränning av oljeprodukter ökar växthuseffekten. Det blir mer vattenånga i atmosfären som gör extrema väderleksfenomen mer extrema. Denna sommar har det slagits fler rekord inom vädret än inom idrotten. I denna del av världen slipper vi orkaner, men det blir det fler stormar, kraftigare torka och häftigare skyfall. Särskilt lantbrukarna har fått erfara konsekvenserna av det mänskligt manipulerade klimatet. Gotland med sina begränsade vattenresurser lever extra farligt.

94 procent av Sveriges trafik och transporter drivs med fossila bränslen. Det är uppenbart att detta inte kan fortsätta. På Gotland finns en uttrycklig efterfrågan på biogas som fordonsbränsle hos några av öns taxiföretag och transportföretag. Många statliga myndigheter är på väg att flytta till ön som kompensation för regementsnedläggningen. Varken dessa eller redan befintliga statliga verksamheter kan idag uppfylla direktivet för att miljöanpassa sina fordon, eftersom det inte finns något förnybart bränsle på ön. Tillsammans utgör alla dessa aktörer ett hyggligt underlag för att få avsättning för lokalt producerad biogas.

EU ställer krav på att minst 5 procent av trafiken ska köra på förnyelsebart bränsle till 2010. Därför måste vi ta vara på alla möjligheter till lokalt producerad förnyelsebar energi. Gotland har också en stor fördel med tanke på att de flesta bilar aldrig eller sällan lämnar ön. Det gör att vi kan bli ett försöksområde för bilindustrin för att prova nya bränslen. Kommunfullmäktige godkände en motion 2004-10-25 från Miljöpartiet de Gröna om att kommunen ska lansera ?Gotland som försöksområde för miljöanpassade fordon?. Låt detta bli verklighet!

Gotland är oerhört rikt på råvara till biogasproduktion; ett djurintensivt lantbruk som ger stora mängder gödsel lämpad för rötning, avfall från grönsakspackerier och livsmedelsindustri samt sockerbetsodlingen har en stor potential att bli självförsörjande på förnyelsebart bränsle. Vid framställning av biogas erhålls en tämligen luktfri restprodukt som kan användas som gödsel, därmed kan användningen av konstgödsel minska. Eftersom fossilt fosfor inte är förnybart är det nödvändigt att återföra organiska restprodukter till åkermarken och därmed sluta kretsloppen. Biogas har en fördel framför andra biobränslen på grund av att det i regel är liten konkurrens om den råvara som gasen framställs ifrån.

Det oljeberoende Gotland har idag är otryggt både för enskilda och för samhället som helhet. Gotlänningarna har låga medelinkomster, de flesta bor utanför centralorten. Stigande drivmedelspriser kommer att vara kännbart för öns hushåll och näringsliv. Ett viktigt inslag för bättre lokal ekonomi vore en lokal produktion av biogas. Genom att Gotland satsar på denna teknik erhålls nya gröna arbetstillfällen och om några år finns kanske möjlighet att exportera både tillägnade kunskaper och produkter. Svenska gasföreningen bedömer att tillverkning av biogas kan ske i 300 anläggningar och medföra 60.000 nya arbetstillfällen i Sverige.

Kommunen beslutade tidigt att den ville vara ekokommun och har satt målet att uppnå en klimatneutral och långsiktigt hållbar energiförsörjning. Att kunna tanka förnybart är ett viktigt delmål. Om biogas ersätter oljeprodukter minskas klimatpåverkan och samtidigt minskar den sårbarhet oljeimporten från oroliga delar av världen innebär. Biogasproduktion- och distribution är därför ett mycket klokt sätt att närma sig visionen om ett långsiktigt hållbart Gotland. Miljöpartiet de Gröna är en garant för att gotlänningarna kommer att få tillgång till biogas. Om vi får ert stöd kommer vi att jobba på bred front, både i riksdagen och i kommunfullmäktige.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga