Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 6. februar 2007
Stefan Arrelid kommunalråd (mp) i Norrköping
Peter Eriksson språkrör och riksdagsledamot (mp)
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot, trafikutskottet (mp)

Utskriftvänlig
Ostlänken viktig för Östergötland
För Miljöpartiet är det självklart att en utbyggnad av järnvägsnätet är ett nationellt ansvar och till nytta för Sveriges befolkning. Ostlänken behövs för att minska godstransporterna på väg, skriver miljöpartiet.
Ostlänken är det nu absolut viktigaste infrastrukturprojektet för Östergötland och fjärde storstadsregionen.
Med Ostlänken menas 15 mil dubbelspårig järnväg mellan Järna och Linköping och som innebär förbättrade pendlingsmöjligheter med en restid på endast 45 från Norrköping till Stockholm.
Ostlänken kommer även att resultera i förbättrade möjligheter för kommunikationerna också på regional nivå. Med Ostlänken blir restiden mellan Linköping och Norrköping endast 15 minuter och regionpendeltåget kommer tack vare ökad kapacitet få större möjligheter att stanna på fler orter.
Ostlänken kommer också att resultera i stora förändringar i stadsbilden då Resecentrum förändras och med ett 30-tal nya bostadskvarter i det nuvarande industriområdet vid Butängen.
Vad som nu är viktigt är att säkerställa att arbetet med Ostlänken kan starta så snart som möjligt. Generaldirektören Bo Holmberg som ansvarat för att utreda Ostlänken har glädjande nog kommit till slutsatsen att byggstart är möjlig år 2010.

Vi ser det som positivt att näringslivet också är drivande i processen och att alla intresserade parter tillsammans kan bidra till en effektiv process och snabbt genomförande.
Näringslivets engagemang är positivt då det borgar för ett bra samarbete också vad gäller gemensam finansiering. Det är nödvändigt med en samsyn kring projektet där staten, landstingen, kommunerna och näringslivet bidrar med finansiering av olika delar såsom exempelvis omvandling av Resecentrum.
Under arbetets gång är det dock av yttersta vikt att miljöprövningen får ta den tid som krävs för att finna bästa alternativ och därmed säkerställa minsta möjliga negativa miljöpåverkan.
Det så kallade röda alternativet som innebär att järnvägssträckningen ska följa motorvägen är ett intressant alternativ bland annat då det inte innebär allt för stora ingrepp genom orörd natur och att det för bilisterna utmed motorvägen blir tydligt med järnvägens fördelar med snabba och bekväma resor.

En förutsättning för att Ostlänken ska bli verklighet är dock att det, till skillnad från i dag, finns tillräckligt med spårkapacitet i Stockholm. Dessvärre har regeringen försvårat detta arbete genom att avbryta arbetet med Citybanan, en tvåspårig tågtunnel under Stockholm. Citybanan skulle både förbättra pendeltågstrafiken i Stockholm och förbättra tillgängligheten för externa tåg.
I stället har regeringen förordat ett tredje järnvägsspår ovan jord. Problemet är dock att tidigare utredningar visat på att detta alternativ är mycket svårt att genomföra och inte skulle ge samma kapacitetsökning som med Citybanan.
Att regeringen förordar tredje spåret för att minska kostnaderna blir märkligt eftersom man samtidigt är beredd att satsa betydande resurser på stora vägprojekt i Stockholm, till exempel Förbifart Stockholm.

Regeringens agerande är mycket olyckligt och försenar också arbetet med Ostlänken ytterligare. Det är bra att regeringens egen utredare, Hans Rode, kommit fram till samma slutsats som alla tidigare utredningar - att Citybanan är enda rimliga alternativet.
För miljöpartiet är det självklart att en utbyggnad av järnvägsnätet är ett nationellt ansvar och till nytta för Sveriges befolkning. Vi ser därför med oro på regeringens förslag om att Sörmland och Östergötland och dess kommuner ska vara med och finansiera såväl Citybanan som Ostlänken.
Miljöpartiet vill åstadkomma en långsiktigt hållbar trafiklösning för invånarna i södra Sverige och arbetet får inte avstanna på grund av regeringens agerande.
Citybanan och Ostlänken behövs snarast för att möjliggöra fler turer med mindre förseningar och bättre pendlingsmöjligheter och miljöanpassat resande för medborgarna. Ostlänken behövs för att minska godstransporterna på väg och enligt Banverkets beräkningar frigörs Södra Stambanan så att transporterna av gods kan öka med över 30 procent.
Förutom järnvägsutbyggnad så är också en ökad satsning på spårbunden trafik inne i städerna viktig ur klimatsynpunkt. Miljöpartiet har agerat i riksdagen för att säkerställa statliga medel för utbyggnad av spårvägen bland annat till Ringdansen. Vi hoppas att den borgerliga regeringen är lika positiv till detta projekt som den förra regeringen.
Vi måste få till stånd en förändring där långsiktigt hållbara transportsystem såsom järnväg och spårväg ges nödvändiga resurser.
För Miljöpartiet är det självklart att en utbyggnad av järnvägsnätet är ett nationellt ansvar och till nytta för Sveriges befolkning. Ostlänken behövs för att minska godstransporterna på väg, skriver miljöpartiet.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga