Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 20. juli 2007
Eva Andersson, Länsordförande (mp)
Sverker Ottosson, Lokalt språkrör och fullmäktigeledamot (mp)
Karin Svensson Smith, Riksdagsledamot (mp)

Utskriftvänlig
Så vill miljöpartiet utveckla järnvägen
Alliansregeringen måste skjuta till de medel som behövs för att skapa en bra järnväg i Västernorrland. Det skriver i dag miljöpartisterna Eva Andersson, Sverker Ottosson och Karin Svensson Smith.
Sundsvallsregionen med 200 000 invånare är Norrlands största arbetsmarknadsregion som sträcker sig från Hudiksvall i söder till Ådalen i norr och Ånge i väster. Transporter av människor och gods inom regionen sker idag nästan enbart med fossila bränslen. Enligt Länsstyrelsens utvärdering av miljömålet "begränsad klimatpåverkan" så utgör till exempel etanol än så länge bara cirka fyra procent av länets fordonsbränslen. Ett klimatvänligt transportsystem förutsätter ökad användning av miljöbilar och miljöbränslen vilket miljöpartiet framgångsrikt lagt grunden till. Enligt uppgift från bland andra Vägverket räcker svenska biobränslen bara till att ersätta 20 procent av den energi som transportsektorn idag använder. En hållbar Sundsvallsregion förutsätter därför även satsningar på snabba, bekväma och klimatsnåla tågtransporter.
Under förra mandatperioden var Miljöpartiet med och drev igenom en historisk storsatsning på 107 miljarder till järnvägens infrastruktur under perioden 2004-2015. Banverket tog därefter fram en framtidsplan som innebar stora satsningar bland annat i mellannorrland. Men sommaren 2006 meddelade Banverket att kostnaderna för järnvägsbyggen ökat med 20 procent. Man begärde extra anslag från staten. Den nuvarande regeringen beviljade tyvärr inte ett öre mer till järnvägen i höstbudgeten 2006 eller i vårbudgeten 2007. Man hänvisar till en proposition om infrastruktur (vägar och järnvägar) våren 2008. Banverket presenterade därför nu vid midsommartid en starkt bantad järnvägsplan, i realiteten en "avvecklingsplan" fram till 2020. Miljöpartiet lade samtidigt en "utvecklingsplan" för svenska järnvägar med en stark klimatprofil som innebär halvering av transporternas utsläpp av koldioxid!
Vi menar till exempel i vår utvecklingsplan att regeringen omedelbart ska tillföra Banverket resurser så att triangelspåret i Bergsåker kan byggas närmaste åren. Ett sådant triangelspår behövs för att tåg med virke, sopor och annat långväga gods från Jämtland och från Norge ska kunna svänga norrut från mittbanan till massa- och pappersbruk, sågverk, värmeverk vid kusten. Då minskar utsläppen av koldioxid, vägslitaget minskar och trafiksäkerheten ökar. Nu tvingas jämtlandstågen åka in till västra stationen i Sundsvall där loken kan vända om. SCA kör inlandsvirket till Östrands massafabrik i Timrå på det krångliga viset. Tidigare fanns triangelspåret med i Banverkets plan men har nu lyfts bortom 2015 eftersom regeringen inte vill skjuta till mer medel. Kostnaden för triangelspåret beräknades 2004 till 108 miljoner kronor. SCA, länstyrelsen och kommunerna i området skriver i sina remissvar till Banverket att triangelspåret bör lyftas in igen. Triangelspåret var ett löfte till dåvarande miljöministern Birgitta Dahl och ett huvudförslag i miljödelegationen Sundsvall-Timrå redan i början av 1990-talet!
I miljöpartiets utvecklingsplan för järnvägen finns även medel anslagna för att inleda uträtning av den gamla, krokiga järnvägen mellan Sundsvall och Härnösand. Denna sträcka blir nämligen en stor flaskhals när trafiken på Botniabanan inleds år 2010. Vad gäller järnvägen genom Sundsvall utreder kommunen och Banverket just nu placering och kostnader för ett nytt resecentrum. Miljöpartiet anser att genomfarten måste vara färdigställd i samband med Botniabanans trafikstart år 2010. Miljöpartiets utvecklingsplan för järnvägen innebär även uträtning av ostkustbanan och ett andra spår på sträckan Sundsvall-Gävle som idag har stora kapa-citetsproblem. Därmed skulle tågtiderna Sundsvalls centrum-Stockholms centrum minska till 2,5 timmar! Tåget blir överlägset flyget och andelen tågresenärer på sträckan skulle öka från dagens 30 procent till 50 procent. Vi anslår även medel till Mittbanan mellan Sundsvall och Ånge som behöver rustas för 150 miljoner kronor vilket ger 15-20 minuters kortare restid med Mittnabotåget.
Satsningarna i Miljöpartiets utvecklingsplan är i själva verket en förutsättning för en fungerande region med snabba bekväma pendeltåg som kortar restiderna. En pendlingsradie skapas som når 230 000 människor inom en timme mot i dag 170 000 inom samma tidsrymd. Vi skulle äntligen knyta samman vår region på samma vis som man redan gjort i Mälardalen och andra regioner söderut.
Nämnas kan att staten för närvarande lägger 9 miljarder kronor per år på investeringar i järnvägar. För att klara satsningarna i bland annat vårt län behövs en rejäl höjning av anslaget. Banverkets "klimatsmarta alternativ" förutsätter 50-procentig uppräkning till nivån 13,5 miljarder/år. Låt oss nu alla partier kraftfullt verka för att alliansregeringen i propositionen våren 2008 skjuter till de medel som behövs för att skapa ett klimatvänligt, snabbt tågsystem i Sverige, Västernorrland och Sundsvallsregionen! Då kan vi bättre klara klimatmålen! Då får Sundsvallsregionen och Miljölänet-Västernorrland goda förutsättningar att bli en stark och klimatmässigt hållbar region!

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga