Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 12. oktober 2007
Peter Eriksson, språkrör (mp)
Karin Svensson Smith, riksdagsledamot trafikutskottet (mp)

Utskriftvänlig
Tåg i stället för flyg
Vi föreslår att flygtrafiken mellan Göteborg och Stockholm läggs ner. Det är möjligt att göra inom en femårsperiod, men det förutsätter att järnvägskapaciteten mellan landets bägge största städer byggs ut och att det finns en snabb och tillförlitlig tågtrafik på spåren, skriver miljöpartiets Peter Eriksson och Karin Svensson Smith.
Det känns märkligt att höra den svenska debatten rörande infrastrukturen och dess klimatpåverkan. Kunskapen om att trafiken genererar kraftiga utsläpp av växthusgaser är obestridlig. Alla säger sig veta att vi i Sverige, liksom i övriga delar av västvärlden, måste reducera våra utsläpp. Löften ställs och högtidliga dokument skrivs under. Men sanningen är att kontentan av den svenska klimatdebatten hittills är lova runt, men hålla tunt.
Vi anser att det måste vara slut på denna klimatmässiga dubbelmoral. Klimatfrågorna är av avgörande betydelse för våra barns och barnbarns framtid. Det är dags att leverera resultat. Klimateffekterna är redan här och de allra mest modesta bedömarna menar att Sverige måste sänka sina utsläpp med minst 30 procent inom en relativt nära framtid för att undvika än större skador. Klimat- och sårbarhetsutredningen har pekat ut Götaälvdalen med dess skredrisk som ett högriskområde till följd av de pågående klimatförändringarna.
Kan inte fortsätta växa
Den enda samhällssektor som fortfarande ökar sina utsläpp av fossila växthusgaser är transportsektorn. Och detta i en sådan utsträckning att det med råge förtar minskningen inom andra samhällssektorer. Vinsterna av alternativa bränslen och nya förbränningsmotorer uppväger inte på något vis det faktum att transportvolymerna på väg och i luften bara fortsätter att växa.
Det är dags att dra slutsatser av detta faktum. Den grundläggande synen på väg- och flygtrafik borde vara att dess tillgänglighet måste minska, inte öka. Christina Rogestam har nu presenterat sin flygplatsutredning. En utredning som får många att förvånat höja på ögonbrynen. Trots att infrastrukturen på väg och järnväg stadigt utvecklas och restiden mellan regionalt och nationellt viktiga områden minskar lyckas Rogestam bara hitta några få flygplatser som kan anses överflödiga. Det är anmärkningsvärt med tanke på att flyget är det transportslag som är den i särklass största boven vad gäller klimatskadliga utsläpp.
Snabb utbyggnad av järnvägen
Men vi håller inte med om utredningens slutsatser. Ska Sverige klara sina klimatmål måste tåg ersätta flyg på alla långväga destinationer som kan förses med samhällsekonomiskt rimlig snabbtågtrafik. Vi föreslår att flygtrafiken mellan Göteborg och Stockholm läggs ner. Det är möjligt att göra inom en femårsperiod, men det förutsätter att järnvägskapaciteten mellan landets bägge största städer byggs ut och att det finns en snabb och tillförlitlig tågtrafik på spåren.
SJ borde slippa kravet på att lämna vinstutdelning till sin ägare staten och i stället få i uppdrag att investera i nya tåg och vagnar. Den nationellt väsentliga tågtrafiken bör även få statliga investeringsbidrag på samma villkor som den regionala tågtrafiken i dag får. Då beställs de nya tåg som behövs för att rymma alla dem som i dag bidrar till klimatförstöringen genom att ta flyget mellan rikets två största städer.
Det är främst två faktorer som avgör om människor väljer tåg eller flyg mellan Stockholm och Göteborg. Det är restid och pris.
Frånsett sex procent moms på inrikes resor betalar flyget till skillnad från i stort sett alla andra transportmedel inga skatter för sin miljöpåverkan. Naturvårdsverket konstaterar att flyget är det klart mest klimatstörande färdmedlet per personkilometer. Om bilismen vore lika lågt beskattad som flyget skulle bensinen kosta cirka 4 kronor litern i dag. Detta är i praktiken en kraftig subvention av flyget från statens sida. Mp föreslår att det snarast införs en klimatrelaterad flygbränsleskatt. Flyget ska inte fortsätta ha en gräddfil i förhållande till andra trafikslag.
Satsning på Götalandsbanan
Götalandsbanan från Göteborg till Linköping måste få finansiering och startsignal i och med vårens riksdagsbeslut. Miljöpartiet vill precis som de politiska företrädarna i Västra Götalandsregionen satsa på en kraftig kapacitetsökning av tågförbindelserna mellan Göteborg och Stockholm. Vi är överens om satsningen på Götalandsbanan som innebär en ny järnväg mellan Göteborg och Linköping via Borås och Jönköping. Med den knyts Västra och Södra stambanan samman och med det möjligheten till att etablera höghastighetståg på sträckan mellan Göteborg och Stockholm.
Klimaträkningen kan bli dyr
Kostnaden för Götalandsbanan är emellertid mycket stor och det krävs ytterligare åtgärder för att få investeringen samhällsekonomiskt lönsam. I en sådan lönsamhetskalkyl måste även klimatvinster kunna räknas hem, enligt vår mening. Järnvägsinvesteringar handlar förvisso om mycket pengar men i potten ligger risken för klimatförändringar som kan bli oändligt mycket dyrare.
I dagens läge finns det emellertid ett stort problem som talar emot tåget, nämligen den bristande kapacitet som innebär platsbrist på tågen men också platsbrist på spåren som i sin tur medför risk för förseningar. I väntan på att Götalandsbanan blir färdig måste
Västra stambanan graderas upp och underhållas på ett sådant sätt att resenären kan lita på tidtabellerna. I det läget är det djupt olyckligt att den borgerliga majoriteten i Lerum förhalar och försöker förhindra utbyggnad till fyra spår. Det skapar stora problem för fjärrtrafiken mellan Stockholm och Göteborg men också för pendeltrafiken.
Enbart vinnare
Vårt förslag, att avveckla flygtrafiken mellan Göteborg och Stockholm, skulle radikalt minska mängden av koldioxidutsläpp. Och med byggandet av Götalandsbanan och mindre upprustningar på Västra stambanan finns heller inga avgörande negativa återverkningar för de resande. Här kan vi med fog tala om ett så kallat vinn-vinn-koncept.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga