Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 24. oktober 2007
Karin Svensson Smith (mp)
Anders Åkesson (mp)
Rolf Englesson (mp)
Ulf Nymark (demokratisk vänster)

Utskriftvänlig
Gods på spår är bättre
Klimathotet som vår generations ödesfråga och då ska inte skattemedel för att utvidga utrymmet för det som påverkar klimatet negativt. Anlägga i stället en snabbspårväg mellan Malmö och Lunds centrum.
Det pågår en debatt om de växande trafikproblemen på motorvägen mellan Malmö och Lund. Vägverket, kommunerna, näringslivet och flera andra intressenter pläderar för att bredda vägen med ytterligare en fil genom ombyggnad av vägrenen. Vi menar att detta är ett totalt tankefel och föreslår istället att möjligheten att anlägga en snabbspårväg mellan Malmö och Lunds centrum utreds.

Den borgerliga regeringen konstaterade i sin regeringsförklaring 2006 att ?klimathotet är vår generations ödesfråga?. I årets regeringsdeklaration sägs att ?en grundprincip i reformarbetet blir att förorenaren ska betala för sin miljöpåverkan?. Om dessa två uttalanden tillämpas på trafikproblemen mellan Malmö och Lund kan ett antal slutsatser dras. Med utgångspunkt från klimathotet som vår generations ödesfråga förefaller det ologiskt att använda skattemedel för att utvidga utrymmet för det som påverkar klimatet negativt. All erfarenhet från vägutbyggnad såväl i Sverige som i andra länder visar att nya vägar eller nya vägfiler leder till ökad trafikvolym. Motivet för att bygga Södra Länken i Stockholm för 8 miljarder kr var att lösa upp köbildningen så att trafiken skulle flyta bättre. Det dröjde inte ett år innan köerna hade uppstått igen. Vad talar för att det skulle bli annorlunda om motorvägen mellan Malmö och Lund skulle få ytterligare en fil?

Trafikens kostnader har utretts många gånger; i Sverige senast av Vägbeskattningsutredningen. Den föreslog med utgångspunkt från förorenaren betalar-principen att det skulle inrättas en km-skatt för lastbilar. Vidare föreslogs att dieselskatten skulle höjas med 50 öre per år tills km-skattsystemet var på plats. SIKA (statens institut för kommunikationsanalys) m fl har utrett km-skattens konsekvenser för olika näringar och regioner. Det enda som saknas för att det ska bli något på riktigt är att regeringen går fram till riksdagen med ett konkret förslag på införande av km-skatt. Både STERN-rapporten och den nyligen överlämnade klimat- och sårbarhetsutredningen har ytterligare belyst vilka oerhörda kostnader som det förändrade klimatet leder till. Regeringen har onekligen varit handlingskraftig när det gäller skattesänkningar samt förändringar i arbetsmarknadspolitiken. Vilket ytterligare beslutsunderlag behövs för att regeringen ska visa samma handlingskraft i klimatpolitiken?

Anledningen till att Vägverket vill göra en extrafil är lastbilstrafikens stora ökning. Europas huvudvägar är idag igenkorkade av rullande lager som distribueras härs och tvärs över kontinenten. Jämfört med första kvartalet 2006 ökade lastbilarnas trafikarbete i Sverige första kvartalet 2007 med 4,8 procent medan andelen tomlaster ökade med 6,5 procent. Eftersom sju av tio lastbilar på det skånska vägnätet vare sig har start eller mål i Skåne, utan består av ren transittrafik, är km-skatt ett mycket smartare samt billigare sätt att åtgärda problemet med trängsel på vägnätet. Lösningen är väl fungerande kombitransporter. Godset fraktas de långa sträckorna på järnväg eller sjöfart och distribueras de korta sträckorna med lastbil. Skåne har tio hamnar och ett utbyggt järnvägssystem som kan användas för att det nödvändiga godset ska kunna fraktas utan att överutnyttja vägarna.

Utifrån detta vill vi utreda möjligheterna att anlägga en snabbspårväg på motorvägen mellan Malmö och Lund, förslagsvis mitt emellan norr- och södergående trafik. Detta koncept har med framgång använts i tyska Karlsruhe, där stadsplanerare och andra makthavare insåg att en ökad tillgänglighet för bilen skulle förvärra trafikproblemen genom att fler bilar dras in till staden. Istället för nya trafikgenererande bilfiler har man idag en trafiksäker, klimatvänlig och populär snabbspårväg som förbinder stadens ytterkantområden med centrum. Det är dags för den svenska infrastrukturdebatten att ta steget in i 2000-talet. Och den debatten går på räls, inte på asfalt.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga