Blogg: Karin Svensson Smith
Skugga Skugga Skugga
Skugga


STARTSIDA    OM KARIN    RIKSDAGEN    KOMMUN    DEBATT    VIDEO    PUBLIKATIONER
Karin har skrivit ett kapitel i boken (PM):
Den hållbara stadens utveckling (pdf).
Publicerad 9. april 2008
Karin Svensson Smith (mp), riksdagsledamot
Anders Åkesson (mp), regionråd, Region Skåne
Magnus Ehrencrona (mp), gruppledare i kommunfullmäktige, Helsingborg
Erik Persson (mp), kommunfullmäktigeledamot och ordförande i mp, Helsingborg

Utskriftvänlig
Helsingborgs Dagblad
För att klara klimatet måste vi begränsa den tunga lastbilstrafiken. Vi vill därför införa kmskatt och höja broavgiften för vägtrafik på Öresundsbron.
Klimatberedningen har nu överlämnat sitt betänkande. Därför kan regeringen inte fortsätta skylla sin brist på kraftfulla klimatåtgärdsförslag på ett pågående utredningsarbete. Transportsektorn i Sverige är i dag den enda samhällssektor som inte lyckats reducera sina utsläpp av växthusgaser. Alltjämnt ökar person- och godstransporterna i vårt land och i Skåne är situationen på väg att bli ohållbar. Detta är en orimlig utveckling som måste brytas.

Som ett led i miljöpartiets arbete med en miljövänligare transportsektor har vi motionerat i riksdagen om att broavgiften för vägtrafik över Öresundsbron höjs. Öresundsbron är dimensionerad för 50 000 bilöverfarter per dygn. Riksdagsbeslutet om att bygga en Öresundsbro förutsatte att användarna skulle betala kostnaderna och avtalet formulerades så att bron skulle främja järnvägen. Tillkomsten av en fast förbindelse syftar till att främja en rationell och ändamålsenlig järnvägstrafik mellan länderna.

Avgifterna ska utformas med beaktande av detta syfte står det i avtalets artikel 16. Miljöprövningen ledde till att biltaxorna på bron skulle sättas i nivå med HH-ledens biljettpriser för att den ökade integration i den södra Öresundsregionen skulle inte ske på bekostnad av integrationen i den norra delen.

Istället har det under senare år införts nya rabatter för person- och lastbilar med tydliga effekter. Under det första halvåret 2007 ökade lastbilstrafiken med 20 procent. Under samma period gick färjetrafiken mellan Helsingborg och Helsingör ner. Fler bilar sägs ibland öka integrationen i Öresundsregionen, men varför skulle integration med biltrafik vara bättre än integration med tåg eller färja? Och om så mot förmodan vore fallet blir frågan om värdet av bilburen integration är tillräckligt stort för att kompensera för de miljö- och hälsoskador som den extra biltrafiken ger upphov till.

Ifrån miljöpartiets sida menar vi att rabatterna för bilar på bron gör det ännu svårare att nå de nationella klimatmålen. Om brotaxan bättre reflekterade principen förorenaren betalar skulle det förutom minskad trafik dessutom motverka koncentration av tillväxt till södra Öresundsregionen och därmed gynna en bättre regional balans i Skåne. Framtidens transportlösningar går på räls och vatten och i Miljöpartiets budgetalternativ finns därför en kraftig ökning av anslagen till järnvägsinvesteringar.

För skånskt vidkommande skulle detta innebära att alla de satsningar på järnväg som infrastrukturminister Åsa Torstensson stoppat sedan alliansregeringens tillträde skulle kunna genomföras.

För Helsingborg och Nordvästskåne är detta nödvändigt. Västkustbanan är en avgörande länk för såväl gods- som persontransporter och måste snarast byggas ut med dubbelspår genom resterande delar av Skåne för att kunna konkurrera med vägtransporterna.

Därutöver medger mp:s förslag en ny spårförbindelse mellan Helsingborg och Höganäs, en upprustning av Skånebanan samt kraftigt ökad kapacitet för spårburen godstransport. Men inte ens detta är tillräckligt för att klara klimatmålen. För att uppnå de effekter som krävs måste vi begränsa den tunga lastbilstrafiken. Det görs bäst med ekonomiska styrmedel och vi vill därför inte bara höja broavgiften för vägtrafik på Öresundsbron.

Vi vill också införa den försöksmodell för kilometerskatt på tung trafik som Vägverket i Skåne utarbetat. Genom nya omlastningscentraler och bättre utnyttjande av Skånes tio hamnar kan långväga gods föras över från väg till järnväg eller sjötransport. Detta är ett nödvändigt steg i arbetet att minska de svenska utsläppen av fossila växthusgaser.

Kommentar

Namn:

Kommentar:

 
Skugga Skugga Skugga